Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Lineární algebra

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

5 hodin

Úvod do matic 12 m

Co jsou to matice? Jak je sčítat a odčítat?

Pokročilý úvod do vektorů. 6 m

Co je to vektor?

Sčítání vektorů 7 m

Jak se sčítají vektory?

Prostory reálných souřadnic 6 m

Jak obecně popisujeme reálné vektory o libovolném počtu souřadnic?

Násobení matice celým číslem 2 m

Ukázka násobení matice 2x3 číslem 3

Násobení vektoru skalárem 6 m

Co se stane, když vynásobíme vektor číslem?

Násobení matic (část 1) 14 m

Násobení dvou 2x2 matic.

Násobení matic (část 2) 15 m

Více o násobení matic.

Transpozice matice 4 m

Jak bude vypadat transponovaná matice k matici A?

Příklady vektorů 26 m

Znázornění základních operací s vektory.

Transponování matice 9 m

Transpose of a matrix

Parametrické vyjádření přímek 25 m

Parametrické vyjádření přímek ve dvou-dimenzionálním prostoru a ve troj-dimenzionálním prostoru.

Determinant matice 2x2 1 m

s čísly 5, 3, -1 a 4

Lineární algebra: Úvod do lineární nezávislosti 16 m

závislosti a nezávislosti

Inverzní matice 2x2 3 m

Příklad výpočtu inverzní matice k matici 2x2

Skalární součin a délka vektorů. 9 m

Definice skalárního součinu a délky vektorů.

Úvod do vektorového součinu 16 m

Představení vektorového součinu; Cross product introduction

Vzorec pro inverzní matici 2x2 18 m

Jak spočítat inverzní matici 2x2.

Matice - úvod 4 m

Introduction to the Matrix

Jednotkový vektor 7 m

Co to je jednotkový vektor, jak sestrojit jednotkový vektor z daného vektoru.

Vyjádření projekce na přímku jako součin matice vektoru 17 m

Vyjádření projekce na přímku jako součin matice a vektoru.

Definované a nedefinované operace s maticemi. 4 m

Násobení matic: Definované a nedefinované operace s maticemi.

Sčítání a odčítání matic 6 m

Matrix addition and subtraction

Sarrusovo pravidlo 7 m

Rychlý způsob, jak počítat determinant matice 3x3 Sarrusovým pravidlem.

Lineární transformace 14 m

Úvod do lineárních transformací.

Lineární algebra: Množina řešení Ax=b 17 m

Množina řešení pro Ax=b pro nehomogenní rovnice.

Důkaz Cauchyho-Schwarzovy nerovnosti 17 m

Důkaz tvrzení, že absolutní hodnota skalárního součinu dvou realných vektorů je menší nebo rovna součina jejich velikostí.

Normálový vektor z rovnice roviny 10 m

Určení normálového vektoru roviny z její rovnice.