Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Řešení lineárních nerovnic

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

2 hodiny

Nerovnice na číselné ose 1 m

Grafické znázornění "x < 4"

Nerovnice, zápis, sčítání a odčítání u nerovnic 5 m

Slovní úloha řešená nerovnicí; Interpreting inequalities

Nerovnice s násobením a dělením 9 m

Inequalities Using Multiplication and Division

Nerovnice 2 m

Slovní úloha. Výpočet počtu dlaždic a obsahu při ceně nižší než 1000 Kč. Constructing and solving one-step inequality.

Nerovnice - řešení jedním krokem 2 m

Řešení nerovnice: x + 8 je menší než nebo rovno 6 a grafické znázornění One Step Inequalities

Rovnice a nerovnice 11 m

Řešené příklady

Nerovnice se sčítáním a odčítáním 7 m

Řešení jednoduchých nerovnic sčítáním a odčítáním od obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

Řešení nerovnic 4 m

2/3 > -4y - 8 a 1/3

Nerovnice řešené více kroky 8 m

Řešení nerovnic typu: 4x + 3 < -1

Nerovnice - řešení více kroky 2 4 m

Podrobně vysvětlený postup řešení nerovnice: 5x + 7 > 3(x + 1) , včetně znázornění řešení na číselné ose.

Nerovnice - řešené více kroky 3 6 m

-3p - 7 < p + 9

Nerovnice s absolutní hodnotou 12 m

Řešení různých příkladů nerovnic s absolutní hodnotou s názorným vysvětlením

Zápis a použití nerovnic 5 m

Slovní úloha pro jejíž řešení je potřeba sestavit nerovnici s absolutní hodnotou

Absolutní hodnota - nerovnice, př. 1 3 m

Nerovnice s absolutní hodnotou, vyznačení řešení na číselné ose.

Zápis a použití nerovnic 3 2 m

Slovní úloha, Writing and using inequalities 3 

Soustava nerovnic 5 m

Řešení příkladu: 5z + 7 < 27 NEBO -3z ≥ 18

Soustava nerovnic 3 4 m

Řešení příkladu:  -16 ≤ 3x + 5 ≤ 20

Soustava nerovnic 4 3 m

Řešení soustavy nerovnic: 5x - 3 < 12 a 4x +1 > 25

Racionální nerovnice 12 m

Dva způsoby řešení racionální nerovnice. Rational inequalities