Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

70 minut

Grafické znázornění lineárních rovnic 13 m

Kreslení grafů lineárních funkcí pomocí vynesení hodnot a spojení bodů.

Grafické znázornění soustavy nerovnic 5 m

y > x - 8  a  y < 5 - x

Grafické znázornění soustavy nerovnic 2 3 m

y ≥ 2x + 1  a  y > 2x - 5  a  x > 1

Grafické znázornění soustavy nerovnic 3 8 m

Slovní úloha - řešení pomocí sestavy nerovnic

Objevujeme lineární vztahy 5 m

U03_L2_T4_we2 

Hledání vyhovujícího bodu pro danou rovnici 1 m

Je zadaný bod řešením pro rovnice? Řešení pomocí nahrazovací metody i grafem.

Co říkají lineární grafy 5 m

Interpretujeme lineární graf

Grafické znázornění bodu 2 m

Zakreslení daného bodu do kartézské soustavy souřadnic

Nákres vztahu (x,y) 4 m

Vytvoříme graf lineární rovnice 5x plus 2y je rovno 20.

Načrtnutí grafu přímky ze směrnicové rovnice 3 m

Jak nakreslit graf přímky dané směrnicovou rovnicí.

Rovnice přímky z bodu a směrnice 4 m

Jak zjistíme rovnici přímky, když máme zadaný její bod a směrnici?

Průsečíky s osami 4 m

x- and y-intercepts of linear functions

Grafické řešení soustavy rovnic 2 3 m

Grafické řešení soustavy rovnic 2