Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Polynomy

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

32 minut
Navazuje na Algebra: Logaritmy.

Zjednodušování výrazů vytýkáním 5 m

Vytýkání seskupením částí výrazu do závorek

Výpočet mnohočlenu se zadanou hodnotou x. 1 m

Naučte se počítat mnohočleny se zadanou hodnotou neznámé.

Příklad s polynomem 2 1 m

Slovní příklad na vyjádření úlohy pomocí mnohočlenu.

Dělení polynomů 1 3 m

u11_l2_t6_we1 Dělení polynomů 1

Rozklad kvadratických trojčlenů na součin 3 5 m

Příklad na rozklad kvadratického výrazu na součin, když kvadratický člen je násoben reálným číslem.

Násobení mnohočlenů 10 m

Zásoba příkladů na násobení mnohočlenů s využitím distributivního zákona na procvičení.

Polynomy 1 5 m

Polynomials 1