Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Funkce

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

4 hodiny

Úvod do funkcí 10 m

Obecný přehled o tom, co funkce je a jaké má využití

Formální vysvětlení funkcí 16 m

A more formal understanding of functions

Vyhodnocování funkcí 1 m

Evaluating a function expression

Určování funkcí 1 m

Podívejte se na následující tabulku a rozhodněte, jestli je y funkcí x.

Rozeznávání funkcí (příklad 1) 2 m

Recognizing functions (example 1)

Příklad 2: Rozpoznání funkce 2 m

Je grafem zadána funkce nebo to není funkce?

Rýsování grafu jednoduché funkce 6 m

V tomto videu budete mít možnost zhlédnout obecný postup, jak rýsovat grafy jednotlivých lineárních, ale i jiných funkcí.

Cvičení na interpretaci grafu 2 m

Interpreting a graph exercise example

Sčítání funkcí 3 m

f(x) = 9 - x^2; g(x) = 5x^2 + 2x + 1 Jaký je součet (f + g)(x)?

Součin funkcí 3 m

f(x) = 7x - 5; g(x) = x^3 + 4x; Jaký je součin těchto funkcí?

Jak číst předpisy funkcí - př.1 1 m

Understanding function notation (example 1)

Kdy je funkce kladná nebo záporná 1 m

Čtení funkční hodnoty z grafu, podle kterého se určí, zda je funkce kladná nebo záporná.

Zkouška toho, zda nějaká relace je funkcí. 2 m

Testing if a relationship is a function

Definiční obor funkce 10 m

Funkce s neznámou ve jmenovateli, odmocninou, absolutní hodnotou, a další.

Jak najít průsečíky grafu s osami? 4 m

Dozvíme se, jak lze vypočítat průsečíky přímky s osami x a y. Vycházíme z toho, že v průsečíku s osou x je y-ová souřadnice nulová a naopak.

Grafické zobrazení funkce úměrnosti (příklad) 1 m

Známe souřadnice několika bodů, které leží na přímce. Jaký je sklon této přímky?

Přímá a nepřímá úměrnost 10 m

Porozumění přímé a nepřímé úměrnosti; Direct and inverse variation

Funkční vztahy 5 m

U03_L2_T1_we1 : Functional Relationships 1

Lineární funkce 3 m

Slovní úloha - vyjádření závislosti pomocí lineární funkce.

Grafy lineárních funkcí 12 m

Několik příkladů funkcí

Určování lineární funkce 4 m

Jak poznat lineární funkci.

Doplňující příklad na získání směrnice z grafu 4 m

Další procvičení výpočtu směrnice z přímky zadané grafem.

Algebra: Směrnice přímky 2 10 m

Druhá část počítání směrnice přímky.

Jak získat směrnici přímky ze dvou zadaných bodů? 7 m

Pokud máme přímku zadanou dvěma body a naším úkolem je najít směrnici, nabízí se hned několik možností řešení, což je ukázáno na tomto videu.

Doplňující příklad na získání směrnice přímky z bodů. 5 m

Přímka je v tomto případě zadaná body, kterými prochází. Z těchto údajů je vypočtena směrnice této přímky.

Proč není definováno, kolik je 0 děleno 0 2 m

Co dostaneme, když vydělíme nulu nulou a proč to není určeno

Funkce (Část III) 9 m

Více příkladů cvičení funkcí. Úvod do grafu jako definice funkce.

Definiční obor racionální funkce 2 m

Určení oboru dané funkce

Úvod do inverzních funkcí 9 m

Úvod do inverzních funkcí, co to je a jak se určují.

Inverzní funkce Příklad 1 7 m

Příklady výpočtů inverzní funkce.

Inverzní funkce Příklad 2 7 m

Function Inverses Example 2

Inverzní funkce (příklad 3.) 8 m

Příklad výpočtu inverzní funkce.

Kvadratické funkce 2 7 m

Výpočet vrcholu paraboly a osy symetrie pomocí algebraické úpravy kvadratické rovnice - doplněním na čtverec.

Graf paraboly - příklad 1 2 m

Vliv velikosti koeficientů v rovnici paraboly

Exponenciální růst a rozklad 7 m

Řešení slovních úloh: exponenciální růst a rozklad.

CA Algebra I: Funkce 7 m

79-80, Funkce, definiční obor a obor funkčních hodnot

Konstrukce a porozumění grafu 1 m

Vytvoření grafu lineární funkce; Constructing linear graphs

Příklad na nalezení průsečíku přímky s osou x 2 m

Pokračujeme v procvičování výpočtu průsečíků přímky s osami. Tentokrát je výpočet zaměřen pouze na průsečík s osou x.