Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Geometrie: Základní geometrie

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

2 hodiny

Popis kružnice 11 m

Definice kružnice. Tečna a sečna. Průměr a poloměr. Velký a malý oblouk.

Sbírka tvarů bratrance Fala. 4 m

Sal vysvětluje bratranci Falovi, jak lze roztřídit geometrické tvary.

Součet úhlů trojúhelníku 4 m

Důkaz, že součet úhlů trojúhelníku je 180°

Určení posunu tvaru 1 m

Determining a translation for a shape

Obvod a obsah 12 m

Obsah obdélníka a trojúhelníka. Obvod obdélníka.

Základy podobnosti trojúhelníků 9 m

Co to znamená, když jsou trojúhelníky podobné.

Hra s úhly 9 m

Zopakování všeho, co známe o úhlech

Obsah pravidelného šestiúhelníku 8 m

Z toho co víme o trojúhelnících spočítáme obsah pravidelného šestiúhelníku

Algebraický výpočet velikosti vrcholových úhlů 3 m

Using algebra to find the measures of vertical angles

Heronův vzorec 5 m

Použití Heronova vzorca ke zjištění obsahu trojúhelníka, když známe jen délky jeho stran.

Zajímavé příklady na obvod a obsah 8 m

Řešené ukázkové příklady na obvod a obsah

Plochy diagonálami vytvořených trojúhelníků v obdélníku jsou stejné 5 m

Area of Diagonal Generated Triangles of Rectangle are Equal

CA Geometrie: Pythagorova věta, Využití kružítka 13 m

51-55, Pythagorova věta, Využití kružítka

Eulerova přímka 6 m

Magie a tajemství Eulerovi přímky a 9-bodového kruhu

Úhly a obvod 2 m

Angles and circumference

Body v souřadné rovině 1 m

Points on the coordinate plane

Otočení (rotace) úsečky kolem počátku - příklad 1 m

Praktická demonstrace otočení (rotace) úsečky kolem počátku.

Konstrukce kolmice k dané přímce pomocí kružítka a pravítka 1 m

Jak kružítkem a pravítkem zkonstruovat kolmici k dané přímce; Constructing a perpendicular line using a compass and straightedge