Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Základní geometrie

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

2 hodiny

Popis kružnice 11 m

Definice kružnice. Tečna a sečna. Průměr a poloměr. Velký a malý oblouk.

Sbírka tvarů bratrance Fala. 4 m

Sal vysvětluje bratranci Falovi, jak lze roztřídit geometrické tvary.

Součet úhlů trojúhelníku 4 m

Důkaz, že součet úhlů trojúhelníku je 180°

Určení posunu tvaru 1 m

Determining a translation for a shape

Obvod a obsah 12 m

Obsah obdélníka a trojúhelníka. Obvod obdélníka.

Základy podobnosti trojúhelníků 9 m

Co to znamená, když jsou trojúhelníky podobné? Jak se dá určit koeficient podobnosti?

Hra s úhly 9 m

Zopakování všeho, co známe o úhlech

Obsah pravidelného šestiúhelníku 8 m

Spočítáme obsah pravidelného šestiúhelníku tak, že si ho rozložíme na trojúhelníky, jejichž obsah už vypočítat umíme.

Algebraický výpočet velikosti vrcholových úhlů 3 m

Jak dopočítat vrcholové úhly zadané pomocí neznámé? Stačí umět vyřešit lineární rovnici.

Heronův vzorec 5 m

Naučíme se nový vzorec ke zjištění obsahu trojúhelníka, když známe jen délky jeho stran. Zároveň si ho hned vyzkoušíme na příkladu.

Zajímavé příklady na obvod a obsah 8 m

Další nepravidelné mnohoúhelníky (například hvězda), u kterých pomocí rozkladu na základní tvary určíme obvod a obsah.

Plochy diagonálami vytvořených trojúhelníků v obdélníku jsou stejné 5 m

I přestože se to na první pohled může zdát podivné, pokud rozdělím obdélník úhlopříčkami, vzniknou mi čtyři trojúhelníky o stejném obsahu.

CA Geometrie: Pythagorova věta, Využití kružítka 13 m

51-55, Pythagorova věta, Využití kružítka

Eulerova přímka 6 m

Magie a tajemství speciální Eulerovi přímky v trojúhelníku, která prochází zároveň těžištěm, ortocentrem a středem kružnice opsané.

Úhly a obvod 2 m

Angles and circumference

Body v souřadné rovině 1 m

Points on the coordinate plane

Otočení (rotace) úsečky kolem počátku - příklad 1 m

Praktická demonstrace otočení (rotace) úsečky kolem počátku.

Konstrukce kolmice k dané přímce pomocí kružítka a pravítka 1 m

Jak kružítkem a pravítkem zkonstruovat kolmici k dané přímce; Constructing a perpendicular line using a compass and straightedge