Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Geometrie: Trojúhelníky

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

2 hodiny
Navazuje na Geometrie: Úhly.

Tři body definující kružnici 10 m

Důkaz, že tři body jediněčně definují kružnici, a že střed kružnice je průsečíkem kolmých sečen stran trojúhelníku, kolem něhož je kružnice opsaná.

Důkaz vztahu mezi obsahem trojúhelníku a poloměrem kružnice opsané 9 m

Důkaz vztahu mezi obsahem trojúhelníku a poloměrem kružnice jemu opsané.

Kružnice vepsaná trojúhelníku a její střed 8 m

Použitím os úhlů najdeme kružnici vepsanou trojúhelníku a její střed.

Vztah obvodu, obsahu a poloměru kružnice vepsané trojúhelníku 7 m

Důkaz, že obsah trojúhelníku se rovná poloměr kružnice vepsané krát poloobvod.

45-45-90 trojúhelníky 10 m

Úvod do 45-45-90 trojúhelníků

Úvod k 30°-60°-90° trojúhelníkům 10 m

Několik dalších úloh na 45-45-90 trojúhelníky a úvod k 30-60-90 trojúhelníkům.

30°-60°-90° trojúhelníky II. 5 m

Další úlohy s 30-60-90 trojúhelníky.

Střed kružnice opsané trojúhelníku 12 m

Několik důkazů, které ukazují, že bod leží na kolmé sečně úsečky v případě, že je stejně vzdálený od jejích koncových bodů. Toto pravidlo je pak použito k určení středu a poloměru kružnice opsané trojúhelníku.

Střed kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku 6 m

Důkaz, že střed přepony je středem kružnice opsané.

Vzdálenost bodu od přímky a osy úhlů 11 m

Zamyšlení nad vzdáleností bodu od přímky. Důkaz, že když bod leží na ose úhlu, tak je stejně vzdálený od obou stran úhlu, a když je bod stejně vzdálený od obou stran úhlu, tak leží na ose úhlu.

Plocha rovnostranného trojúhelníku 4 m

Vzorec pro plochu rovnostranného trojúhelníku se stranou "s".

Pythagorova věta II 10 m

Další příklady na použití Pythagorovy věty. Úvod do trojúhelníku 45-45-90.

CA Geometrie: Pythagorova věta, Využití kružítka 13 m

51-55, Pythagorova věta, Využití kružítka

Trojúhelníková nerovnost 6 m

Triangle inequality theorem

Konstrukce pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku 1 m

Construct a right isosceles triangle

Problematické sestrojení trojúhelníků 4 m

Ukážeme si, že některé trojúhelníky nelze sestrojit.