Fyzikální chemie

Skupenství a fázové přeměny

Co jsou to skupenství, čím jsou způsobeny a jak probíhá jejich změna?

2 hodiny

Skupenství 19 m

Jaké známe látkové skupenství? Video a pevných látkách, kapalinách a plynech.

Skupenství - pokračování 9 m

Pokračování minulého videa. Povíme si něco o plazmě a o vodíkových vazbách.

Příklad ochlazování vody 11 m

Kolik ledu o teplotě -10°C je nutné přidat k 500 g vody, aby se ochladila z 60 na 0 °C?

Van der Waalsovy síly 12 m

Van der Waalsovy síly: disperzní síly, coulombické síly, indukované dipóly a vodíkové můstky.

Kovalentní vazby, kovové a iontové krystaly. 9 m

Jedny z nejpevnějších molekulárních struktur jsou ty, které obsahují kovalentní, kovové a iontové vazby.

Fázové diagramy 13 m

Pochopení a interpretace fázových diagramů.

Změna skupenství - příklad 8 m

Příklad na specifickou tepelnou kapacitu a výparnou entalpii.

Zvýšení teploty varu a snížení teploty tání 14 m

Jak se změní bod varu a bod tání kapaliny, když v ní rozpustíme nějakou látku?

Body varu organických sloučenin 11 m

Ukážeme si, jak odhadnout bod varu organických molekul na základě větvení uhlovodíkového řetězce a různých typů mezimolekulárních interakcí.