Fyzikální chemie

Spektrofotometrie

Úvod do absorpční spektroskopie ve viditelné oblasti světla.

26 minut

Úvod do spektrofotometrie 13 m

Vysvětlení pojmů spektrofotometrie, transmitance, absorbance a Lambertova-Beerova zákona.

Příklad ze spektrofotometrie 13 m

Příklad ze spektrofotometrie, ve kterém určíme koncentraci změřením absorbance.