Fyzikální chemie

Reakční kinetika

Naučte se zákony, kterými se řídí rychlost chemických reakcí. Proč se vám sirka nezapálí sama od sebe a proč po zapálení tak rychle shoří?

3 hodiny

Úvod do chemické kinetiky 15 m

Vysvětlení základních pojmů z chemické kinetiky. Co je to rychlost reakce, aktivační energie, aktivovaný komplex nebo katalyzátor?

Rychlost reakce 9 m

Jak můžeme definovat rychlost reakce? Příklady výpočtu průměrné rychlosti reakce.

Rychlostní rovnice a řád reakce 11 m

Ukážeme si na jednoduchých příkladech, jak zjistit řád reakce z experimentálních dat.

Odvozování jednotek rychlostní konstanty 5 m

Jak lze odvodit jednotku rychlostní konstanty z rychlostní rovnice? Ukážeme si na příkladu reakcí nultého, prvního a druhého řádu.

Určení rychlostní rovnice z experimentálních dat 12 m

Určení rychlostní rovnice z experimentálně získaných hodnot počátečních rychlostí chemické reakce.

Integrovaný tvar rychlostní rovnice pro reakce 1. řádu 7 m

Ukážeme si, jak se počítá koncentrace po určitém čase průběhu reakce prvního řádu. Odvození pomocí řešení diferenciální rovnice.

Vynášení dat pro reakci 1. řádu do grafu 9 m

Příklad na vynášení experimentálních dat pro reakci prvního řádu do grafu tak, aby závislost byla lineární. Ze směrnice pak můžeme získat hodnotu rychlostní konstanty k.

Poločas reakce prvního řádu 8 m

Co je to poločas reakce a jak se dá vypočítat? To si pro případ reakce prvního řádu odvodíme v tomto videu.

Příklad na reakci prvního řádu 10 m

Video s konkrétním příkladem na výpočet změny koncentrace u reakce prvního řádu.

Integrovaný tvar rychlostní rovnice pro reakce 2. řádu 7 m

Z diferenciální rovnice si odvodíme, jak závisí koncentrace látky v závislosti na čase pro reakce 2. řádu.

Graf reakce druhého řádu 8 m

Na základě dat získaných z měření reakce druhého řádu si nakreslíme graf, ze kterého uvidíme typ matematické závislosti.

Poločas reakce druhého řádu 7 m

V návaznosti na předcházející video si teď odvodíme vztah pro výpočet poločasu reakce druhého řádu, který již není konstantou.

Příklad na reakci druhého řádu 8 m

Nyní si na konkrétním příkladu ukážeme, jak vypočítat koncentraci v určitém čase průběhu reakce druhého řádu.

Reakce nultého řádu 10 m

Dozvíme se, co znamená, že reakce probíhá dle kinetiky prvního řádu a ukážeme si, jak vypočítat její poločas rozpadu.

Srážková teorie 9 m

Aby došlo k reakci musí dojít k takzvané účinné srážce. Co to vlastně je ta účinná srážka a další pojmy s tím spojené se dozvíme ve videu.

Arrheniova rovnice 9 m

Rychlostí konstanta závisí na teplotě, tedy teplotou můžeme ovlivňovat rychlost reakce. O vztahu mezi rychlostní konstantou, aktivační energií a teplotou hovoří Arrheniova rovnice.

Tvary Arrheniovy rovnice 7 m

Jak můžeme přepsat Arrheniovu rovnici do jiných tvarů, které jsou občas výpočetně výhodnější?

Využití Arrheniovy rovnice 11 m

Jak vypočítat aktivační energii reakce s využitím Arrheniovy rovnice?

Katalyzátory 8 m

Na příkladu konkrétní reakce si ukážeme, co je to katalyzátor a jak funguje.