Organická chemie

Základy organické chemie

Jaké vazby se uplatňují v organických sloučenin?Jaká je struktura organických sloučenin a jak ji můžeme znázornit na papíře?

2 hodiny

Elektronová struktura 1: jednoduché vazby 9 m

Jak znázornit elektronovou strukturu jednoduchých organických sloučenin?

sp3 hybridizované orbitaly a sigma vazby 16 m

Vysvětlení jednoduchých vazeb v organických sloučeninách.

Odvození velikosti úhlů v tetraedru 5 m

V tomto videu dokážeme, proč je úhel v tetraedru 109°.

Pí vazby a sp2 hybridizované orbitaly 14 m

Jak vypadají násobné vazby v organických sloučeninách?

Elektronegativita v organické chemii 12 m

Jak můžeme určit typ vazby mezi dvěma atomy podle jejich elektronegativit?

Slabé vazebné interakce 9 m

Určování slabých vazebných sil mezi molekulami.

Zápis struktury molekul v organické chemii 7 m

Jaké jsou různé typy zápisu struktury organických molekul?

Funkční skupiny 7 m

Stručný přehled základních organických látek, které se dají odlišit pomocí funkčních skupin: Alkyly, areny, alkoholy, thioly, aminy, sulfidy, ethery

Mechanismus organických acidobazických reakcí 6 m

Podíváme se, jak správně zapisovat mechanismy acidobazických reakcí v organické chemii. Procvičíme si také určování konjugovaných kyselin a bazí.

Body varu organických sloučenin 11 m

Ukážeme si, jak odhadnout bod varu organických molekul na základě větvení uhlovodíkového řetězce a různých typů mezimolekulárních interakcí.