Termodynamika
Přihlásit se

Pokročilá termodynamika

Makrostavy a mikrostavy, zákony termodynamiky, chemické reakce

Tento obsah spravují Daniel Hollas, Milan Ončák.

4 hodiny

První termodynamický zákon a vnitřní energie 18 m

Úvod do prvního termodynamického zákona

Makrostavy a mikrostavy 19 m

Vysvětlení základních pojmů statistické termodynamiky. Jaký je rozdíl mezi makrostavem a mikrostavem?

Více o vnitřní energii 14 m

Více o vnitřní energii, teplu a práci.

Termoplechovka 4 m

Jak pohánět „loďku“ svíčkou?

Práce konaná rozpínáním plynu 13 m

Jak systém koná práci rozpínáním

PV-diagramy a objemová práce 15 m

Proč je objemová práce rovna ploše pod grafem v pV-diagramu?

Stechiometrické a molekulové vzorce ze stechiometrie 17 m

Jak pracovat se stechiometrií?

Kvazistatické a reverzibilní procesy 15 m

Používání kvazistatických a reverzibilních procesů k přiblížení se rovnováze.

Důkaz: S (neboli entropie) je stavová veličina 16 m

Ověření, že S (čili entropie) je stavová veličina.

Maxwellův démon 13 m

Myšlenkový experiment ilustrující druhý zákon termodynamiky

Více o entropii 9 m

Podrobnější vysvětlení toho, co je a co není entropie

Příklad na volnou Gibbsovu energii 10 m

Výpočtem změny Gibbsovy energie určíme, zda reakce probíhá samovolně

Slučovací teplo 13 m

Standardní slučovací teplo neboli standardní slučovací entalpie

Stechiometrický příklad 1 14 m

Výpočet počtu gramů reaktantů a produktů pro reakci fosforu a chlóru

Stechiometrie reakce v roztoku 10 m

Stechiometrický výpočet na základě informace o molaritě roztoku kyseliny, který v reakci vystupuje jako reaktant

Další stechiometrický příklad s reakcí v roztoku 10 m

Další příklad, ve kterém pracujeme s koncentrací vodného roztoku kyseliny

Příklad na Hessův zákon 12 m

Výpočet slučovacího tepla ze spalných tepel

Molekulový a empirický vzorec z procentuálního složení 11 m

Jak určit chemický vzorec, pokud máme zadáno jen procentuální složení dané molekuly?