Přihlásit se

Směrnice přímek a jejich grafy

Naučíme se rozumět přímkám, pracovat s jejich rovnicemi, grafy, průsečíky a sklonem.

2 hodiny

Úvod do kartézských souřadnic 11 m

Kterak francouzský filosof René Descartes propojil algebru a geometrii. Konečně se dozvíme se, proč se lineárním rovnicím říká lineární.

Grafické znázornění bodu 2 m

Zakreslení daného bodu do kartézské soustavy souřadnic

Hledání vyhovujícího bodu pro danou rovnici 1 m

Je zadaný bod řešením pro rovnice? Řešení pomocí nahrazovací metody i grafem.

Průsečíky s osami 4 m

x- and y-intercepts of linear functions

Průsečík osy x 2 m

Finding x intercept of a line

Směrnice přímky č. 2 7 m

Jak vypočítat různými způsoby směrnici přímky.

Směrnice přímky - grafické znázornění 4 m

Jak zjistit směrnici přímky z grafu?

Směrnice přímky č. 3 5 m

Výpočet směrnice přímky (příklad č. 3). Slope of a line 3

Načrtnutí grafu přímky ze směrnicové rovnice 3 m

Jak nakreslit graf přímky dané směrnicovou rovnicí.

Převod rovnice přímky 5 m

Převod rovnice přímky z obecného tvaru na tvar směrnicový.

Směrnicový tvar přímky z grafu 11 m

Grafy lineárních rovnic, sklon a průsečíky s osami.

Rovnice přímky z bodu a směrnice 4 m

Jak zjistíme rovnici přímky, když máme zadaný její bod a směrnici?

Rovnice přímky z bodu a směrnice 3 3 m

V tomto příkladě jsou souřadnice bodů a směrnice zadány pomocí zlomků.

Rovnice přímky ze dvou bodů 7 m

Jak zjistíme rovnici přímky, když víme souřadnice dvou jejích bodů?