Funkce

Výrazy s mocninami

Zavedení pravidel pro počítání (násobení, dělení, umocňování) s mocninami. Pozornost je též věnována záporným mocninám.

50 minut
Navazuje na Mocniny a odmocniny.

Základní vzorečky pro práci s mocninami 11 m

Seznámení s mocninami. Jejich vlastnosti jsou zde shrnuty do tří základních vzorců.

Jak správně násobit mocniny? 7 m

Názorné vysvětlení vzorce pro násobení mocnin. To nám říká, že při násobení mocnin se stejným základem mocnitele sčítáme.

Jak správně umocňovat mocniny? 3 m

Na příkladech je vysvětlené, co se stane, když mocninu umocníme znovu? Mocnitelé se budou násobit.

Jak správně dělit mocniny? 3 m

Na příkladu je vysvětlen vzorec pro dělení mocnin. Ten nám říká, že při dělení mocnin se stejným základem mocnitele odečítáme.

Jak správně umocnit mocniny? 5 m

Někdy je nutné umocnit mocniny. Na příkladu je ukázáno, jak použít pro tuto operaci určený vzoreček, který nám říká, že se mocnitelé násobí.

Shrnutí poznatků o počítání s mocninami 3 m

Komplexní příklad na všechny tři vzorce týkající se práce s mocninami. Je zde ukázáno, že umocňování má přednost před ostatními operacemi.

Příklad na procvičení mocnin 3 m

Máme zadaný zlomek obsahující součin mocnin v čitateli i jmenovateli. Naším úkolem je jeho zjednodušení pomocí vzorečků z minulých videí.

Jak pracovat se zápornými mocniteli? 5 m

Vysvětlení funkce záporného znaménka v mocniteli. Zároveň je ukázán vzoreček pro převedení na kladného mocnitele.

Více na téma záporný mocnitel 7 m

Zobecnění vzorečku pro záporného mocnitele. Ten nám říká, že tento mocnitel odstraníme tím, že napíšeme převrácenou hodnotu mocniny.

Další příklady na počítání se zápornými mocniteli 3 m

Shrnutí poznatků o počítání se zápornými mocniteli a jejich aplikace na ilustračních příkladech.