Rychlokurz chemie

Rychlokurz chemie

V této sérii videí nás Hank Green z kanálu Crash Course provede tajemnými a velmi zajímavými zákoutími chemie.

7 hodin

Struktura atomu 10 m

V úvodním videu série se spolu s Hankem Greenem zaměříme na strukturu atomu. Dozvíme se, čím je atom tvořen i jak víme, že atomy vůbec existují.

Převody jednotek a platné číslice 11 m

Hank nám vysvětlí své nejoblíbenější a také nejzábavnější téma - převody jednotek! Také zjistíme, že některé číslice lžou. Takových se nejlépe zbavíme pomocí vědeckého zápisu čísla.

Vznik chemie 10 m

Historický úvod ukazující spletitou cestu od magické alchymie ke vědecké chemii. Hrají: Antoine Lavoisier, John Dalton, Amedeo Avogadro a další

Periodická tabulka prvků 11 m

Hank nás provede nejdůležitější tabulkou na světě a dozvíme se také něco o jejím tvůrci, Dmitriji Mendělejovi. Zmíněnou cylindrickou tabulku prvků lze najít zde: http://www.av8n.com/physics/periodic-table.htm

Elektron 12 m

Hank nám poví něco o elektronech. Využijeme hudební analogie, abychom si lépe představili podivný život elektronů ve svých orbitalech. Povíme si také o elektronové konfiguraci, ionizační energii, elektronové afinitě a jak to všechno souvisí s periodickou tabulkou.

Stechiometrie 12 m

Chemikové využívají stechiometrii k tomu, aby převedli svět atomů do makroskopických měřítek. Hank Green napoví, co to je a jak ji využít při chemických výpočtech.

Voda a roztoky 13 m

Voda je klíčem téměř ke všemu. Padá z oblohy, tvoří 60 % našich těl a prakticky každá reakce v živých organismech probíhá v ní. Dozvíme se, co dělá vodu tak dobrým rozpouštědlem, jaké známe typy roztoků a jak spočítat jejich koncentraci.

Kyseliny a zásady 10 m

Co jsou to kyseliny a zásady a jakou neplechu může způsobit spalování uhlí, pokud ze zplodin neodstraníme oxid siřičitý? Pojďme se dozvědět více o kyselých deštích.

Srážecí reakce 11 m

V tomto dílu si povíme o srážecích reakcích, sraženinách, kationtech a aniontech a iontových rovnicích.

Redoxní reakce 10 m

Hank nám v tomto videu vysvětlí, co jsou to redoxní reakce, kde všude se s nimi setkáme a jak je můžeme snadno vyčíslit.

Ideální plyn 8 m

V tomto videu se dozvíme, jak lze pomocí jediné rovnice popsat chování plynů za pomoci veličin tlaku, objemu, teploty a počtu molů.

Příklady na ideální plyn 11 m

V této epizodě si zkusíme spočítat pár příkladů pomocí rovnice ideálního plynu. Zjistíme také, proč plnit vzducholodě vodíkem není dobrý nápad.

Reálný plyn 10 m

Tak jako svět okolo nás, ani plyny se nechovají vždy ideálně. Hank nám poví, proč rovnice ideálního plynu funguje pouze přibližně a ukážeme si rovnici přesnější, kterou před více než sto lety odvodil Johannes van der Waals.

Parciální tlak a tlak nasycených par 11 m

Doposud jsme se zabývali plyny, které byly tvořeny jednou látkou. Co se ale stane, když smícháme různé plyny? A co když budeme mít plyn nad kapalinou?

Efúze, difúze a rychlost molekul plynu 10 m

V dnešní epizodě si povíme o procesech, které zajišťují přenos plynů z místa na místo a díky nímž cítíme zkažená vejce i na velkou vzdálenost. Taky si povíme, jak rychle se k nám takový zápach může dostat.

Chemie a energie 8 m

V tomto díle si povíme o různých typech energie. Dozvíme se něco o prvním termodynamickém zákoně, vnitřní energii, práci a teplu.

Entalpie 10 m

V této nabité epizodě se dozvíme o stavových a nestavových veličinách, k čemu je dobrá entalpie a jak souvisí s teplem a něco málo o kalorimetrii. Hlavně se ale dozvíme, jak pomocí Hessova zákona můžeme měřit energii chemických vazeb.

Entalpie v praxi - kalorimetrie 11 m

V této epizodě si ukážeme praktickou stránku entalpie. Jak můžeme spočítat entalpii reakce a jak ji můžeme experimentálně změřit?

Entropie: známka chaosu 13 m

Život je chaos a vesmír má tendenci k neuspořádanosti. Ale proč? Právě o tomto hovoří druhý termodynamický zákon, který pro neuspořádanost zavádí speciální veličinu: entropii.

Laboratorní bezpečnost 8 m

V tomto díle nám Hank dá pár tipů pro bezpečnou práci v laboratoři. Povíme si také o tom, jak se charakterizují chemikálie podle nebezpečnosti.

Typy chemických vazeb 9 m

V tomto videu se dozvíme o různých typech chemických vazeb. Těmi budou kovalentní, polárně-kovalentní a iontové.

Polární a nepolární molekuly 10 m

Jistě znáte polárního medvěda. Jak ale poznat, zda je molekula polární a jaké vlastnosti jsou s tím spojeny?

Vazby a jejich modely 11 m

Co je to model asi každý ví. Jaké jsou ale vazebné modely atomů, co jsou Lewisovy vzorce a mnoho dalšího se dozvíme v tomto videu.

Orbitaly 10 m

Co jsou to elektronové orbitaly a proč by nás měla zajímat kvantová fyzika?

Kapaliny 10 m

Kapaliny jsou nejméně obvyklým skupenským stavem nacházejícím se mezi pevnou a plynnou fází. Pojďme si povědět více o jejich struktuře a vlastnostech.

Roztoky 7 m

V tomto videu si povíme o různých typech roztoků. Také zjistíme, že plyn se může rozpustit v kapalině a činí tak v souladu s Henryho zákonem!

Chemické rovnováhy 11 m

Hank nám vysvětlí základy chemické rovnováhy a Le Chatelierův princip. Také se dozvíme pár pikantních detailů ze života Fritze Habera a Henryho Le Chateliera.

Pufry, zabijáci kyselých dešťů 11 m

V této epizodě nám Hank vysvětlí, co jsou to pufry, jak je připravit a jak fungují. Ukážeme si praktické příklady pufrování v přirodě pomocí hydrogenuhličitanů v řekách. Taky si ukážeme cool experiment ve formě titrace pufrovaného roztoku za přítomnosti barevných indikátorů.

pH a pOH 10 m

Co se skrývá pod tajemnými písmeny pH a pOH? V tomto videu se dozvíme, co se takto označuje a jak si hravě poradit s výpočty.

Chemická kinetika 9 m

Chemická kinetika je vlastně takové demoliční derby v mikroskopickém světě. Nevěříte? Pojďte se v tomto videu dozvědět více.

Pevné látky kolem nás 8 m

Chemikálie nejsou jen plynné, či kapalné. Jsou to i všechny pevné látky kolem nás. Jak se v nich ale orientovat a jaké mohou mít vlastnosti si ukážeme v tomto videu.

Kovalentní (atomové) krystaly a uhlík 8 m

V minulém díle jsme rozdělili krystalické látky na několik skupin. Tu nejzajímavější z nich, kovalentní krystaly si zde probereme podrobně. Zároveň si ukážeme jak to, že čistý uhlík umí vytvořit něco tak běžného, jako je grafit, a něco tak vzácného, jako je diamant.

Křemík - nejlepší přítel počítače 8 m

Co je určitě dobré vědět o křemíku? Je to tak významný prvek, jelikož bez něj bychom neměli počítače, internet ani mobily.

Elektrochemie 8 m

Pojďme si povědět o galvanických článcích, kterým běžně říkáme baterky. Ty nám díky chemickým reakcím vytvářejí elektrickou energii. Opakem jsou potom elektrolytické články, kterým energii musíme dodávat.

Historie chápání atomu 9 m

Hank nás v tomto dílu provede historickým úvodem k chápání struktury atomu - od Démokrita až k Heisenbergovi!

Nukleární chemie - radioaktivita 9 m

Toto je první ze dvou videí, ve kterém spolu s Hankem prozkoumáme taje nukleární chemie. V tomto dílu se zaměříme na radioaktivitu, co to vlastně je a jaké jsou její druhy.

Nukleární chemie - štěpení a fúze 11 m

Druhý díl o nukleární chemii nám lépe objasní, co se skrývá pod pojmy nukleární štěpení a fúze. Jaké jsou jejich principy a jaká zajímavá využití tyto procesy mají?

Organická chemie - alkany 11 m

Organická chemie je vzrušující svět plný nekonečných možností. Je založen na uhlovodíkových řetězcích. Ty základní, alkany, budeme odteď umět pojmenovat.

Organická chemie - alkeny, alkyny 9 m

V tomto videu si do naší uhlovodíkové sbírky přidáme další typy sloučenin. Budou to takové, které mají násobnou vazbu. Také si řekneme, co jsou mastné kyseliny a čím se liší tuky a oleje.

Organická chemie - cykloalkany a areny 9 m

Určité skupině organických sloučenin říkáme areny nebo také aromatické uhlovodíky. Proč tomu tak je a jakými znaky se vyznačují, se dozvíte v tomto videu.

Organická chemie - deriváty uhlovodíků 8 m

Jaké jsou sloučeniny odvozené od základních uhlovodíků? Pojďme si něco povědět o kyslíkatých a dusíkatých derivátech a jejich vlastnostech.

Polymery 9 m

Polymery jsou všude kolem nás. Jak a proč ale vznikly a jak se v nich vyznat si povíme v tomto díle rychlokurzu.

Koloběh uhlíku 10 m

V posledním díle Rychlokurzu chemie nás Hank provede globálním cyklem uhlíku. Ukážeme si, jak to celé funguje; od fixace uhlíku až k redoxním reakcím.