Elektřina a magnetismus

Elektrické obvody

Jak řešit jednoduché elektrické obvody?

2 hodiny
Navazuje na Elektřinu.

Úvod do elektrických obvodů a Ohmův zákon 10 m

Úvod do problematiky obvodů a vysvětlení Ohmova zákona, který dává do souvislosti proud, napětí a odpor.

Rezistivita a konduktivita 12 m

V tomto videu se naučíme vzorce pro výpočet odporu rezistoru na základě jeho rezistivity. Také se něco dozvíte o definici konduktivity.

Sériové zapojení rezistorů 11 m

Řešení sériově zapojených rezistorů.

Paralelní zapojení rezistorů 12 m

Řešení paralelně zapojených rezistorů

Sério-paralelní zapojení rezistorů 7 m

Řešení složitého příkladu na zapojení rezistorů

Analýza obvodu s rezistory a dvěmi bateriemi 10 m

Na řešeném příkladu si ukážeme, jak se dají počítat složitější obvody.

1. Kirchhoffův zákon - o proudech a uzlech 6 m

Jak to bude s proudem ve složitějších obvodech? Nápovědu nám dává 1. Kirchhoffův zákon - součet proudů v uzlu musí být nulový.

2. Kirchhofův zákon - o napětí a smyčkách 7 m

Jak analyzovat napětí mezi prvky ve složitějším obvodu?

Elektrický výkon 11 m

V tomto videu si odvodíme vzoreček pro výpočet výkonu rezistoru.

Voltmetry a ampérmetry 8 m

Jak funguje měření napětí a proudu a jak správně zapojit ampérmetr a voltmetr do obvodu?

Měrná vodivost elektrolytu 4 m

Nejen pevné látky, ale i kapaliny mají elektrický odpor. V tomto videu zjistíte, jak definovat a měřit jejich měrnou vodivost.

Kondenzátory a kapacita 6 m

Základní přehled o kondenzátorech a kapacitě

Energie kondenzátoru 6 m

Jak vypočítáme množství energie uložené na nabitém kondenzátoru?

Kondenzátory zapojené sériově 10 m

Jak vypočítat proud, napětí a náboj na kondenzátorech zapojených v sérii?

Kondenzátory zapojené paralelně 10 m

Jak vypočítat napětí a proud pro paralelně zapojené kondenzátory?

Dielektrikum v kondenzátorech 6 m

Ukážeme si, proč do kondenzátorů přidáváme dielektrikum a jakým způsobem ovlivňuje kapacitu.