Vlnění a zvuk, 0ptika

Vlnění a zvuk

Úvod do problematiky vlnění, vlastnosti vlny, Dopplerův jev

64 minut

Úvod do problematiky vlnění 13 m

Úvod do problematiky příčného a podélného vlnění

Amplituda, perioda, frekvence a vlnová délka periodického vlnění 14 m

Konstruktivní a podrobné vysvětlení základních pojmů pro periodické vlnění

Vznik zvuku 4 m

Jak vzniká zvuk, jak se šíří a proč zní náš hlas ze záznamu jinak?

Vlastnosti zvuku (amplituda, perioda, frekvence, vlnová délka) 5 m

Jak popsat vlastnosti zvukových vln?

Rychlost zvuku 4 m

Na čem závisí rychlost zvuku? A dokážeme ji změnit?

Relativní rychlost zvuku v pevných látkách, kapalinách a plynech 3 m

V tomto videu David Santo Pietro vysvětluje, jak různé vlastnosti látky ovlivňují rychlost zvuku, který se v ní šíří

Úvod do Dopplerova jevu 11 m

Co je to Dopplerův jev?

Machovo číslo 4 m

Machovo číslo udává vztah mezi rychlostí objektu a rychlostí zvuku v daném prostředí.

Ultrazvuk pro lékařské zobrazování 6 m

Jaký je princip ultrazvuku, který se používá v nemocnicích?