Středověk v Evropě time 1 h

Umění v Evropě po pádu Západořímské říše, raně křesťanské umění a vliv Byzance, 400 - 1300 n.l.