Trigonometrie
Přihlásit se
Trigonometrie (12/16) · 10:20

Polární souřadnice 1 Úvod do polárních souřadnic.

.. Všechno, čím jsme se až doposud zabývali, se týkalo kartézských souřadnic. Možná jste si neuvědomovali, že se jedná o kartézské souřadnice, protože jsem je předtím tak nenazýval. Co je tedy Kartézská soustava souřadnic? Nakreslím osy, které snad už znáte. Pokud ne, projděte si starší videa. Nakreslím osu ‚y‘ a osu ‚x‘. To jsou kartézské souřadnice... Vlastně mohou být použity i ve více než jen 2 dimenzích. Ale my se budeme zabývat pouze dvojrozměrným případem. Takže jestliže chci popsat nějaký bod ve dvojrozměrném prostoru, řeknu si, jak daleko musím jít ve směru osy ‚x‘ a ve směru osy ‚y‘. Tím určím daný bod. Dobře. Určím si kartézské souřadnice tohoto bodu. A můžu si říct, že abych se dostal do tohoto bodu, musím popojít 3 kroky vpravo. Takže 3 vpravo. A potom musím poskočit o 4 kroky nahoru. 1, 2, 3, 4. A jsme tam. Toto nazýváme x-ová souřadnice a toto nazýváme osa y-ová souřadnice a píšeme 3 čárka 4. Je pouze konvencí, že první souřadnice udává, jak daleko jdeme ve směru osy ‚x‘ a druhá souřadnice udává, jestli jdeme nahoru nebo dolů na ose ‚y‘. Takže máme 3 čárka 4. Mohli bychom jít 3 kroky doprava a 4 nahoru nebo bychom mohli jít 4 nahoru a 3 vpravo. A dostali bychom se do úplně stejného bodu. Toto je pouze jeden způsob, jak určit bod ve 2 dimenzích. Jiná možnost je, možná to tak děláte v běžném životě, že ukážete směr a potom ujdete určitou vzdálenost v daném směru. Takže bych si mohl říct, že půjdu tímto směrem. Ukážu tento směr a půjdu až sem. Půjdu až sem v tomto směru. A dostanu se opět do stejného bodu. Jak tedy stanovím směr? Co kdybych si vzal 0 stupňů? Co kdyby směr osy ,x‘ byl 0 stupňů? Tento směr je 0 stupňů. Takže se budeme orientovat ve stupních. Doufám, že víte jak převádět mezi stupni a radiány. Takže můžete lehce přejít do radiánů. Ale můžete určit směr, jestliže toto bude 0... Ok, to je ,theta‘ stupňů a chtěl bych... Hodlám vám ukázat směr. Můžete si vždycky představit někoho, kdo má zavázané oči. Ukažete mu směr a řeknete, jdi do vzdálenosti ,r‘. A potom skončí ve stejném bodě. Takže můžete taky určit tento bod... Namísto jeho popisu v kartézských souřadnicích, toto je ,x‘ čárka ,y‘. Můžete jej popsat jiným způsobem. Jestli dokážeme vymyslet způsob jak na to. Nakreslím to červeně. Můžete jej také popsat dvojicí ,r‘ čárka ,theta‘. Což v podstatě říká, jdi do vzdálenosti ,r‘ ve směru ,theta‘. Pojďme zjistit, co to znamená. Protože si myslím, že teď je to dost neurčité a mohlo by být trochu složité to pochopit. Takže použijeme trochu trigonometrie, vlastně jenom Pythagorovu větu. Můžeme určit ,r‘ a ,theta‘? Zde bude ,r‘ pravděpodobně jednodušší. Protože, když se zamyslíte, toto je pravoúhlý trojúhelník. Toto je pravoúhlý trojúhelník. Toto je vzdálenost 3. Toto je vzdálenost 4. Toto je pravoúhlý trojúhelník. Jak určíme ,r‘? Z Pytagorovy věty. 3 na druhou plus 4 na druhou rovná se přeponě na druhou neboli ,r‘ na druhou. Takže můžeme říci, 3 na druhou plus 4 na druhou je rovno ,r‘ na druhou. Takže 9 plus 16 se rovná ,r‘ na druhou. 25 se rovná ,r‘ na druhou. Nechceme se zabývat zápornými vzdálenostmi, takže 5 je rovno ,r‘, ,r‘ se rovná 5. Výborně. Takže jsme přišli na to, že ,r‘ se rovná 5. Jak vypočítáme ,thetu‘? Co tedy známe? Takže známe... Snažíme se určit ,thetu‘. A známe protilehlou stranu, správně? Toto je návrat k "SOHCAHTOA". Takže si napíšu "SOHCAHTOA". Jestliže je to pro vás nové, možná byste se měli podívat na video o základech trigonometrie. Takže známe protilehlou stranu k úhlu ,theta‘. To je 4. A známe také přilehlou stranu. To je 3. Která z trigonometrických funkcí se počítá pomocí protilehlé a přilehlé strany? "TOA" Protější a přilehlá. Takže tangens. Takže tangens ,thety‘ se rovná protilehlá strana, což je vlastně y-ová souřadnice, která se rovná 4, lomeno přilehlá. Což je x-ová souřadnice, což je 3. Takže tangens ,theta‘ se rovná 4/3. Tuto rovnici vyřešíme užitím inverzní funkce tangens na obou jejích stranách. Takže dostáváme... Podle toho na jakou kalkulačku nebo způsob zápisu jste zvyklí můžete psát toto: Když vezmete inverzi k funkci tangens na obou stranách dostanete... Jenom to rozepíšu. Mohli byste to zapsat jako arkus tangens tangens ,theta‘ se rovná arkus tangens 4/3. Arkus tangens funkce tangens je samozřejmě totéž, jako inverze tangens tangens theta. To se rovná ,theta'. Takže dostaneme ,theta' se rovná arctan 4/3. Teď zapíšu funkci arkus tangens jiným způsobem. Takže naprosto totožný výraz mohu zapsat jako inverzi tangens na mínus prvou. Občas se to tak píše. Někdy to může být zavádějící, pokud to napíšete tímto způsobem. Protože se nabízí otázka. Mám vzít tangens ,theta' na mínus prvou nebo něco jiného? Občas prostě napíšu arctan jako tan na mínus prvou. Tak jako tak můžeme spočítat ,theta' jako arkus tangens 4/3. Většina lidí si nepamatuje arkus tangens 4/3 a já neznám jednoduchý způsob, jak na to přijít, bez použití mojí TI-85. Takže ji použiju. Dobře. Takže počítáme arkus tangens... Chceme spočítat inverzi. Trochu zvednu kalkulačku, abyste na to viděli. Chceme získat inverzní hodnotu k tangens. Takže stisknu dvojku, inverze k tangens 4 děleno 3. Moje kalkulačka je nastavená na stupně. Celkem dostáváme 53,13 stupňů. - Takže ,theta' se rovná 53,13 stupňů. A je to. Věděli jsme, že můžeme popsat bod v rovině dvojicí ,x' se rovná 3 a ,y' se rovná 4. Můžeme jej ale také určit dvojicí ,r' se rovná 5 a ,theta' se rovná 53 stupňů. Takže to napíšu. Máme polární souřadnice bodu. ,r' se rovná 5 a ,theta' je 53,13 stupňů. Takže to bychom měli. Natoč se o 53,13 stupňů proti směru hodinových ručiček od osy ,x' a ujdi 5 jednotek. A dostaneš se do úplně stejného bodu. Tak fungují polární souřadnice. Pojďme dál. Ještě předtím se podívejme, jestli zde najdeme nějaký obecný vztah. Protože jakmile máte obecný vztah, můžete počítat konkrétně. Takže si zvolím libovolný bod. Předtím jsem měl určený bod. Ten bod byl... 3 čárka 4? Myslím, že ano. Řekněme, že máme bod ,x' čárka ,y'. Přímo zde. Takže jeho x-ová souřadnice je zde, jeho y-ová souřadnice je zde. Jak se dostaneme do polárních souřadnic? ,r' a ,theta'. Udělejme to stejně, jako posledně. Jestliže tato vzdálenost je ,r' a tento úhel je ,theta'. Pak, stejně jako v předchozí části, použijeme Pythagorovu větu. Řekneme, že ,x' na druhou plus... Protože tato vzdálenost zde je taky ,y'. Tato vzdálenost je ,x'. Pythagorova věta říka, že ,x' na druhou plus ,y' na druhou se rovná ,r' na druhou. To je pouze Pythagorova věta. A potom máme tangens ,theta'. Tangens tohoto úhlu. .. "SOHCAHTOA". "TOA". Protilehlá ku přilehlé. Tangens ,theta' se rovná protilehlá, což je ,y', ku přilehlé, to je ,x'. A to je vše, co potřebujete. A kdybyste chtěli o krok dál... Vlastně je to něco, co byste si měli napsat na kus papíru. Jaku lze vyjádřit ,y' jako funkci... Kdybychom chtěli jít z druhé strany? Kdybychom znali ,r' a ,theta', jak bychom získali ,y'? Zamysleme se nad tím. Takže ,y'... Známe ,r' a ,y' a chceme určit ,thetu'. Co představuje ,r' a ,y' vzhledem k ,theta'? ,r' je přepona a ,y' je protilehlá strana. Napíšu si "SOHCAHTOA". - Která funkce se týká strany protilehlé a přepony? - Sinus. Takže sinus ,theta' se rovná protilehlá, to je strana ,y', o velikosti ,y', děleno přeponou. Což je ,r'. Rovná se ,r'. Vynásobíte-li obě strany ,r', dostanete ,r' krát sinus ,theta' se rovná ,y'. Zopakujme to z druhé strany. Co kdybychom chtěli rovnici pro ,theta', ,r' a ,x'? ,x' je přilehlá k úhlu. ,r' je stále přepona. Takže kde máme přilehlou a přeponu? To bude "CAH". Kosinus. Kosinus ,theta' se rovná přilehlá, to je ,x', lomeno přepona, to je ,r'. Vynásobíme obě strany rovnice ,r' a dostaneme ,x' se rovná ,r' kosinus ,theta'. A opravdu, pokud znáte tento vztah, který se dá odvodit z trigonometrických identit, tento vzorec, který je podobný a plyne ze "SOHCAHTOA". tento, který plyne z "SOHCAHTOA"... a pokud znáte ty dva první... Jestliže znáte tyto dva, můžete snadno odvodit tento. A tento, což je jenom Pythagorova věta, jste vlastně připraveni. Znáte všechno pro převádění mezi polárními a kartézskými souřadnicemi. A to uděláme v dalším videu, protože jsem právě vyčerpal čas.. ..
video