Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (21/29) · 6:59

Jednotkový vektor Co to je jednotkový vektor, jak sestrojit jednotkový vektor z daného vektoru.

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Pojem délka vektoru jsme už vysvětlili v některém předchozím videu. Uvědomil jsem si, že jsem zapomněl na důležité téma. Bude důležité pro některé typy transformací, např. projekce, které budu vysvětlovat v následujícím videu. Pojem, který jsem zapomněl vysvětlit, je pojem jednotkový vektor. To je vektor, který má délku jedna. Má délku... tu jsme již definovali. Má délku 1. Takže pokud něco je jednotkový vektor, řekněme tenhle vektor ‚u‘ bude jednotkový vektor, a je prvkem Rn. To znamená, že pokud máme ‚u‘, který vypadá takto: má n složek, ‚u1‘, ‚u2‘ až ‚un‘. Víme, kolik je délka, že? Víme, že délka ‚u‘, někdy označovaná jako "norma" ‚u‘ je rovna odmocnině ze součtu druhých mocnin všech složek vektoru. Když se nad tím zamyslíte, je to do určité míry zobecnění Pythagorovy věty. Takže, to bude u1 na 2 plus u2 na 2 až do un plus 2. Z toho všeho pak druhá odmocnina. Pokud je to jednotkový vektor tohle je jednotkový vektor, z toho vyplývá, že délka u bude rovna 1. A nezáleží na počtu dimenzí lineárního prostoru, ve kterém jsme. Může to být R100, může to být i R2. Jednotkový vektor má v každém prostoru délku 1. Další otázka je, jak sestrojit jednotkový vektor? Řekněme, že máme nějaký vektor ‚v‘. Ten není jednotkový. Je to ‚v1‘, ‚v2‘ až ‚vn‘. Chci z něj udělat nějaký vektor ‚u‘, který je jednotkový a má stejný směr. ‚u‘ bude mít stejný směr jako ‚v‘, ale délka u bude rovna 1. Jak sestrojím tento vektor ‚u‘? Můžu si vzít délku ‚v‘, mohl bych zjistit jakou má ‚v‘ délku, to umíme, prostě použijeme definici délky vektoru. Co se stane, když zjistím délku ‚v‘, a pak vynásobím vektor ‚v‘ tímto číslem? Co když řeknu, že ‚u‘ bude rovno 1 lomeno délka ‚v‘ krát samotné ‚v‘? Co se stane? Když vezmu délku tohoto vektoru... Vezmu délku tohoto vektoru... Co dostanu? Délka u je rovna velikosti tohoto skaláru. Víme, že tohle je nějaké číslo, že? Je rovno tomuto skaláru a předpokládám, že ‚v‘ je nenulový vektor. Velikost tohoto skaláru krát ‚v‘. Víme, že můžeme z výrazu vytknout tento skalár, můžeme ukázat… myslím, že jsem to ukazoval v předchozím videu… délka ‚c‘ krát ‚v‘ je rovna ‚c‘ krát délka ‚v‘. Napíšu to tady. To je vlastně to, co předpokládám. Když vezmu délku ‚c‘ krát nějaký vektor ‚v‘, je to rovno ‚c‘ krát délka ‚v‘. Myslím, že jsem to ukazoval, když jsme poprvé zaváděli pojem délky. Víme, že tohle bude rovno 1 lomeno délka vektoru ‚v‘, to je ‚c‘ -- krát... Toto je vlastně tohle... ...krát délka vektoru ‚v‘. Čemu se to bude rovnat? 1 lomeno něco krát to něco. To se bude rovnat 1. Takže tohle je jednotkový vektor. Pokud chcete najít jednotkový, také se říká normovaný vektor, který má stejný směr jako vektor ‚v‘, jen vypočtete délku vektoru v z definice délky vektoru v Rn. A potom vynásobíte 1 lomeno tato délka krát původní vektor ‚v‘, tohle je jen skalár a pak dostanete vektor ‚u‘. Udělám nějaký příklad, jen abyste to názorně viděli. Řekněme, že mám nějaký vektor ‚v‘ v R3. Třeba 1, 2, -1. Jaká bude délka ‚v‘? Délka bude rovna odmocnině z 1 na 2 plus 2 na 2 plus -1 na 2 a to bude odmocnina z 1 plus 1 plus 4, tedy odmocnina z 6. To je délka ‚v‘. Pokud teď chci sestrojit normovaný vektor ‚u‘, který má stejný směr jako ‚v‘, můžu vektor ‚u‘ definovat jako rovný 1 lomeno délce ‚v‘, 1 lomeno odmocnina z 6 krát v. Tedy krát 1, 2, -1. Což znamená 1 lomeno odmocnina z 6, 2 lomeno odmocnina z 6 a -1 lomeno odmocnina z 6. Na vás nechám ověřit si, že délka ‚u‘ je skutečně 1. Ukážu ještě jednu věc, kterou uvidíte často. Když je něco jednotkovým vektorem, místo této malé šipky nad vektorem se často používá písmeno se stříškou. To značí, že pracujeme s jednotkovým vektorem. A ti z vás, kteří prošli vektorovou algebrou nebo studují elektroinženýrství, se nejspíš setkali s vektory ‚i‘, ‚j‘ a ‚k‘. Tyto vektory se píší se stříškou, protože jsou to všechno jednotkové vektory v R3. Jsou prvky R3 a jsou to jednotkové vektory. Jsou to dokonce bazické vektory R3. Pro ty z vás, kteří jste sledovali moje videa o transformacích, tyto vektory jsou ekvivalentní s vektory ‚e1‘, které bych mohl psát se stříškou, ‚e2‘ a ‚e3‘. Což jsou standardní bazické vektory v R3. Teď, když jste se s tím seznámili, mohu začít používat pojem jednotkový vektor v dalších videích.
video