Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (16/29) · 9:10

Skalární součin a délka vektorů. Definice skalárního součinu a délky vektorů.

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Již jsme si ukázali pár operací, které můžeme dělat s vektory. Definovali jsme si sčítání vektorů. Už tedy víme, že máme-li dva vektory, řekněme ,a1‘, ,a2‘ a tak dále až do ,an‘. Tento vektor už umíme sečíst s jiným vektorem. Řekněme ,b1‘, ,b2‘ až do ,bn‘. Sečteme tyto dva. Jejich součet jsme si definovali jako další vektor. Získáte tady třetí vektor, jehož každá jeho složka je součtem odpovídajících složek vektorů, které sčítáme. Takže dostaneme a1 plus b1, a2 plus b2, a tak dále až po an plus bn. Tohle už ale znáte a viděli jste spoustu videí, ve kterých jsme tuto definici používali. Také jsme si již ukázali násobení číslem. Možná bychom tomu mohli říkat prostě škálování. Máme-li nějaké reálné číslo ,c‘ a vynásobíme jím nějaký vektor ,a1‘, ,a2‘ a tak dále až po ,an.‘ Násobek vektoru jsme si definovali jako vektor, jehož složky jsou všechny vynásobeny skalárem. To znamená c a1, c a2, až po c an. Když se podíváme na tyto operace, tak nás může napadnout: "Nebylo by hezké, kdyby existoval způsob, jak vynásobit dva vektory?" Zatím umíme pouze skalár krát vektor. To je jenom škálování. Můžeme to vidět, když si vektory přesdtavíme v prostoru. V podstatě se jenom mění velikost vektorů. Velikost vektorů jsme si sice ještě nedefinovali, ale alespoň rozumíte této operaci. Pro násobení vektorů existují dva způsoby. Jeden z nich si vysvětlíme v tomto videu. Nazývá se skalární součin. Zapisujeme jej pomocí tečky jako a.b. Takže si půjčujeme známé značení pro násobení. Skalární součin ale nemůžeme značit pomocí křížku, protože křížek doopravdy značí jiný typ násobení vektorů. Skalární součin je docela zábava, protože je matematicky dost jednoduchý, na rozdíl od vektorového součinu. Je to zábavné a má to zajímavé výsledky. Takže vektor ,a1‘, ,a2‘ až po ,an‘ krát vektor ,b1‘, ,b2‘ až po ,bn‘ je roven součinu odpovídajících složek. Takže a1b1 plus a2b2 plus a3b3 až po anbn. Co nám tedy vzniklo? Je to vektor? Není, je to jen číslo. Reálné číslo. Je to součet reálných čísel. Takže to bude prostě skalár. Takže při skalárním součinu násobíme dva vektory a získáme skalár. Ukážeme si to na pár příkladek, aby to nebylo příliš abstraktní. Řekněme, že máme vektor 2 5 a vynásobíme ho vektorem 7 1. Bude to (2 krát 7) plus (5 krát 1) to je 14 plus 5, což se rovná 19. Takže skalární součin těchto vektorů je 19. Pojďme si ukázat ještě jeden příklad, i když si myslím, že myšlenka je jednoduchá. Použijeme tuhle barvu. Mám vektor 1 2 3 a vynásobím ho vektorem -2 0 5. Je to (1 krát -2) plus (2 krát 0) plus (3 krát 5). Takže to je -2 plus 0 plus 15. -2 plus 15 je rovno 13. To je skalární součin podle této definice. Teď se podíváme na další definici. Budeme definovat délku vektoru. Možná řeknete: "Sale, já vím co znamená délka, měřil jsem věci od dětství, proč bych musel čekat až na vysokou školu." Možná to probíráte na střední, ale tohle video je na vysokoškolské úrovni a teprve definujeme délku. Odpovědí je, že se snažíme zobecnit pojmy. Na tři dimenze jsme zvyklí. My ale uvažujeme vektory, které můžou mít i 50 složek. A naše definice musí platit dokonce i pro takové vektory. Od mojí definice navíc vyžaduji, aby odpovídala naší dosavadní představě o velikosti. Velikost vektoru ,a‘ budeme značit pomocí dvojitých čar kolem vektoru. Velikost mého vektoru se rovná, podle mojí nové definice, odmocnině součtu kvadrátů všech složek vektoru. Sečtu a1 na druhou, a2 na druhou, až po an na druhou. Je to velmi jednoduché. Tento vektor nazveme ,b‘. Sem napíšu velikost vektoru ,b‘. Kolik to bude? Odmocnina z 2 na druhou plus 5 na druhou, což se rovná odmocnině z… Tohle je 4 plus 25, takže odmocnina z 29. To je tedy velikost tohoto vektoru. Možná to již víte. Je to z Pythagorovy věty. Když si nakreslím vektor ,b‘ a tohle jsou mé osy. Když nakreslím vektor ‚b‘ standardně, bude vypadat takto. Jdu o dvě jednotky doprava. 1, 2. A o pět jednotek nahoru. 1, 2, 3, 4, 5. Takže můj vektor ‚b‘ vypadá takto. A z Pythagorovy věty víte, že kdybych chtěl zjistit velikost tohoto vektoru, vezmu tuto stranu, která má délku 2 a tuto stranu, která má délku 5. Bude to z pythagorovy věty odmocnina ze (2 na druhou plus 5 na druhou). To je přesně to, co jsme udělali. Tato definice velikosti tedy odpovídá naší představě o měření délky v 1, 2 nebo 3 rozměrném prostoru. Krásné je to, že teď můžeme uvažovat o délce vektoru, který má třeba 50 složek. Což si už nedokážeme nakreslit, tak jako předtím. Stále však můžeme použít naši představu o délce a zobecnit ji za hranice toho, s čím si délku spojujeme. Existuje nějaké spojitost mezi velikostí vektoru a skalárním součinem? Co se stane, když vynásobím ‚a‘ jím samotným? Čemu se rovná ‚a‘ krát ‚a‘? Radši si to znovu rozepíšeme. a1 až po an krát a1 až po an. To je a1 krát a1, a to se rovná a1 na druhou, plus a2 krát a2 a2 na druhou plus vše až po an. an krát an se rovná an na druhou. A co to je? To samé vidíme tady pod odmocninou. Tyto dvě věci jsou si rovny. Takže bychom mohli napsat naši definici velikosti vektoru pomocí skalárního součinu, který jsme si definovali. Velikost je rovna odmocnině vektoru násobeným sebou samým. Nebo pokud umocníme obě strany, mohli bychom říci, že naše definice délky na druhou se rovná skalárnímu součinu vektoru se sebou samým. Dokázat to je triviální, ale výsledek je krásný a využijeme ho v dalších videích. Takže tohle je úvod do skalárního součinu a do velikosti vektorů. V příštím videu si povíme o dalších vlastnostech. Budou možná vypadat obyčejně, ale rád bych vám je ujasnil, abychom jich mohli využít v budoucích důkazech.
video