Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (27/29) · 16:34

Lineární algebra: Množina řešení Ax=b Množina řešení pro Ax=b pro nehomogenní rovnice.

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Uvažujme nějakou lineární transformaci ‚T‘. ‚T‘ je zobrazení z R2 do R2. Takže tohle je R2 a tohle je také R2. ‚T‘ tedy zobrazuje prvky z R2 opět do R2. Jak vidíme na obrázku. Nyní si ‚T‘ definujeme. Je to lineární transformace. Definuji ho, když vezmu transformaci nějakého prvku z R2, tak dostanu stejný výsledek, jako při násobení maticí 1 -3 -1 3 Abychom této transformaci trochu více porozumněli, zamysleme se nad tím, jakých hodnot může nabývat naše zobrazení. Pokud řekneme, že 1, -3,-1, 3 krát jakýkoliv vektor v našem definičním oboru, takže ‚x1‘, ‚x2‘, se bude rovnat nějakému jinému vektoru z R2. Tento vektor označíme ‚b‘. ‚b‘ je prvkem R2. Takže se bude rovnat b1, b2. Tuhle matici si označíme třeba písmenem ‚A‘. Nyní se pokusíme najít všechny možné hodnoty ‚b‘, splňující tuto rovnost. Snažíme se najít všechna možná ‚b‘, která vyhovují. Pokud bych se snažil vyřešit tento příklad pro nějaké určité ‚b‘, tak bych se snažil převézt matici ‚A‘ do horního stupňovitého tvaru. Nejdříve bych si napsal rozšířenou matici soustavy. Takže si přepíšu 1, -3, -1 a 3. A pak ji rozšířím vektorem, z pravé strany rovnosti. Takže ‚b1‘, ‚b2‘. A pak ji převedu do horního stupňovitého tvaru. Takže jak to uděláme? Jak ji můžeme převést? První řádek necháme stejný. 1, -3 a b1. A potom druhý řádek nahradíme součtem prvního a druhého řádku. Takže minus 1 plus 1 je 0. 3 plus -3 je 0. A potom b2 plus b1 je… …no, můžem prostě napsat, že je to (b1 plus b2). Nyní se pojďme zamyslet nad řešením… No, máme tu zajímavou situaci. Tohle jsme už viděli. Mám tady řádek nul. A k výsledku se dostanu jen tehdy, pokud se i tento výraz napravo bude rovnat nule. Takže jediné vektory ‚b‘, které mohou být výsledky budou ty, jejichž součet složek …takže máme ‚b‘, které obsahuje ‚b1‘ a ‚b2‘… jejichž součet složek je roven nule. b1 plus b2 se musí rovnat nule. Nebo také můžem napsat, že b2 se musí rovnat minus b1. Pojďme si naši situaci zakreslit. Vždycky se bavíme obecně, ale občas se hodí, nakreslit si konkrétní případ. Nechť naše zobrazení jde do R2. Začneme náčrtem os. Řekněme, že tohle je moje osa ‚b1‘ a tohle osa ‚b2‘. Mohl bych je pojmenovat ‚x‘ a ‚y‘, ale já si je nazval ‚b1‘ a ‚b2‘. Jak tedy vypadá obor hodnot našeho zobrazení? No, b2 se musí rovnat -b1. Takže to bude vypadat takhle. Budu mít přímku se sklonem -1. To jsou všechna ‚b‘, pro která existuje řešení. Protože pokud nejsme na této přímce, ale máme nějaký jiný vektor z množiny R2… Zdůrazňuji, že R2 je zároveň naším definičním oborem, ale tento obrázek znázorňuje množinu, do které zobrazujeme. Tady se nám zobrazují výsledky. Je zřejmé, že pokud jsme mimo tuto přímku, pokud vyberete vektor s nenulovým součtem složek, a pak se snažíte řešit naši rovnici, tak se nula bude rovnat nějakému nenulovému číslu a nedostaneme se k výsledku. O tomhle jsme se bavili v předchozím videu. Takže v tomto případě můžeme říct, že tato přímka je obraz naší transformace. Nebo jinými slovy, tohle je náš obor hodnot. Nakresleme si náš definiční obor. Takže libovolný vektor z R2, se vždy zobrazí na tuhle přímku. Zřejmě tedy každý bod, ležící na přímce, bude obrazem více vektorů. Takže naše transformace určitě není prostá. To jsme viděli v předchozím videu. Naše zobrazení by bylo prosté v případě, kdy by žádný řádek matice v horním stupňovitém tvaru neobsahoval samé nuly. Jinými slovy, v takové matici musí mít každá řada svůj pivot. Soustřeďme se na ta ‚b‘, která mají řešení. Zkoumáme tedy taková ‚b‘, že když vezmem ‚b1‘ plus ‚b2‘, tak dostaneme nulu. Takže máme ‚b‘, které vypadá třeba jako… ... 5 a -5. Zřejmě i 0, 0 bude fungovat. Můžete mít taky 1 a -1. To je asi tady. Soustřeďme se na chvíli na ně a podívejme se, jak vypadají vzory těchto vektorů. Takže když vezmeme tohle a aplikujeme to na rovnici tady nahoře, máme jen jednu podmínku. Budeme předpokládat, že tohle se bude rovnat nule. A předpokládáme, že pracujeme se všemi ‚b‘ z našeho obrazu. Předpokládejme, že pracujeme s něčím, co má řešení. Že b1 plus b2 se rovná nule. Co jsou naše podmínky? Co se zobrazí na náš vektor ‚b‘, se kterým pracujeme? Pokud vezmeme tenhle příklad, máme 1 krát x1 - změním si barvy - minus 3 krát x2 a to se rovná b1. A potom nám tenhle řádek nedá žádné podmínky, protože tu budou jen samé nuly. Takže tohle je jediná podmínka, pro vektor z definičního oboru, který se zobrazí na nějaké ‚b‘, splňující naši podmínku. Takže napíšeme řešení. Přepíšeme si to jako x1 se rovná b1 plus 3 krát x2 A pokud bychom chtěli kompletní množinu řešení, vypadaly by takhle. x1, x2 se rovná vektoru b1, 0 plus… x1 je b1 plus 3 krát x2, takže plus x2 krát 3. A x2 se prostě bude rovnat x2. Je to nezávislá proměnná. Takže x2 se rovná 0 plus x2 krát 1. Takže prostě říkáme, je tahle transformace se promítne na tuhle přímku, na které platí pro všechny vektory, že součet jejich složek je nulový. Předpokládejme, že máme jeden z těchto vektorů. Samozřejmě, naše zobrazení není prosté. Ale předpokládejme, že takový vektor máme. Pokud tedy vybereme jeden z takových vektorů pro určité ‚b‘… …Napišme si to. Pro určité ‚b‘, pro které existuje řešení rovnice Ax se rovná b, bude množina všech řešení vypadat následovně. Řešení můžeme zapsat jako x1, x2 se rovná první složce našeho ‚b‘, b1, 0 plus x2, krát vektor 3, 1. A pokud se nad tím zamyslíte, pokud si vyberete určité ‚b‘, řekněme že si ho vybereme… Nejdříve si to nakreslíme, protože je podle mě dobré umět si vše představit. Vlastně to možná nakreslím takhle. Už se mi nechce kreslit tyhle skvrny. Takže si nakreslím osy. Tohle jsou moje osy. Víme, že obraz našeho zobrazení je přímka se sklonem -1, protože složky vektoru musí mít opačnou hodnotu. Vyberme určité ‚b‘, pro které existuje řešení. Vybereme si třeba tohle ‚b‘. Aby existovalo řešení, potřebujeme vektor, jehož složky jsou navzájem opačné. Tak například 5, -5. To je naše ‚b‘. Takže co se nám právě podařilo ukázat? Co když se zeptáme, jaké vektory z definičního oboru se zobrazí na naše ‚b‘? Pojďme se tedy zamyslet, nad tím, co všechno se zobrazí na náš vektor ‚b‘. Zamysleme se nad tím, co se zobrazí na tenhle bod přímo tady, na tento bod ‚b‘. Budou to všechna ‚x‘, která vyhovují rovnici Ax je rovno 5, -5. Takže x1, x2 se bude rovnat b1, to se bude rovnat 5, 0 plus x2, plus nějaký násobek vektoru 3, 1. Chceme-li tedy získat vektor z množiny řešení, tak vezmeme vektor 5, 0, který udává tuto pozici, a pak k němu přičtete násobky vektoru 3,1. Vektor 3,1 vypadá takhle. 1, 2, 3 a pak jdete o 1 nahoru. Vektor 3, 1 bude vypadat takhle. Takže pokud přičtete násobky tohoto vektoru, tak jej můžete roztáhnout tady doprava nebo můžou být i záporné. Takže v podstatě získáme množinu řešení, …pokusím se to nakreslit pěkně… množinu řešení, která vypadá takhle. Takže pokud vyberete ‚b‘, pro které existuje řešení, tak jsme si právě řekli, že všechno na téhle přímce se zobrazí na tento bod v oboru hodnot. A pokud byste si vybrali jiný bod, například bod -5, 5. Tak potom by naše množina řešení naší rovnice vypadala následovně. Tento první člen bude -5, to je přímo tady. A všechny tyto body budou vyhovovat naší rovnici. No, to je všechno zajímavé. Chci říct, dělali jsme hodně abstraktních, obecných věcí. A myslím, že by se vám líbilo konečně se podívat na konkrétní příklad. Ale mám pro tohle všechno důvod. Protože chci rozumět tomu, jak vypadá množina řešení pro takovou nehomogenní rovnici. A abychom tomu rozuměli o něco lépe, představme si co je množinou řešení, pokud si vybereme tenhle bod, nulový vektor? Co bude naší množinou řešení? Pokud položíme Ax rovno nule, tak naše množina řešení bude vektor 0, 0, plus x2, krát 3, 1. A to bude co? Tohle je nulový vektor, takže bude tady. Bude to tady, takže získáme násobky 3, 1. Bude to vypadat nějak takhle. A co to je? Co je množina řešení rovnice Ax rovno nule. Je to tzv. jádro zobrazení. Tohle je podle definice jádro zobrazení ‚A‘. Důležitou věcí, kterou byste si měli vzít z tohoto videa je, že pro každé řešení… pro naše ‚b‘ vždy řešení najdeme, protože bereme vektory z téhle přímky. Vybíráme je z našeho oboru hodnot. Množina řešení pro libovolné ‚b‘, kde pro ‚b‘ řešení existuje, je vlastně rovna jistému posunutí jádra našeho zobrazení, nebo přímo jádru samotnému. Tohle je naše jádro. Tohle je jádro pro jakékoliv reálné číslo x2. Jakýkoliv násobek 3, 1 leží v jádru. To jsem právě ukázal. Bude to tohle. Takže všechny tyhle ostatní množiny řešení jsou prostě nějaký vektor, nějaké určité ‚x‘, plus jádro zobrazení. Je zřejmé, že tento samotný vektor by byl řešením Ax je rovno b, protože můžete prostě za ‚x2‘ dosadit nulu. Takže obecně… zatím jsem vám to nedokázal rigorózně, ale snad chápete intuitivně, co tím myslím. Řešení, které ukážu v příštím videu, protože tohle video už je celkem dlouhé. Předpokládejme, že Ax rovno b má řešení. Stačí si vybrat jeden z těchto bodů. Pokud vybereme bod, který neleží na této přímce, tak řešení nebude existovat. Ale když Ax rovno b má řešení, tak množina řešení se bude rovnat sjednocení nějakého vektoru …takže si to můžete představit, jako jeden vektor tady… sjednocení takového vektoru s jádrem našeho zobrazení. Ještě jsem vám to nedokázal, ale snad chápete intuici za tímto tvrzením. Vyřešili jsme to pro pár konkrétních případů, které mají řešení. Řekneme, bude to vypadat takhle. A zrovna jsem vám ukázal, že je to případ jádra našeho zobrazení. A důvod, proč to děláme, je ten, že jsme se bavili o existenci inverzního zobrazení. Aby existovalo, musíme mít zobrazení na a musí být prosté. Tedy vzájemně jednoznačné. A aby něco bylo prosté, musíte mít maximálně jedno řešení, které se zobrazuje na určitý vektor. Nebo nemusí být žádné. Ale nejvýše může být jedno. Takže abyste měli maximálně jedno řešení, a množina řešení se vždy bude rovnat tomuhle, takže vždy budete mít takovýto výsledek. Takže abyste měli jeden výsledek, vaše jádro zobrazení musí být prázdná množina, nebo může obsahovat jen nulový vektor. To znamená, že jádro musí být triviální, nebo prázdný, nebo mít pouze nulový vektor. Vysvětlím to podrobněji v příštím videu, ale myslím, že když někdy vysvětlujete podrobnosti, přehlédnete tu intuitivní část. Ale tohle ještě bude hodně zajímavé, a myslím, že už rozumíte základním podmínkám, pro existenci inverzního zobrazení.
video