Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (29/29) · 9:58

Normálový vektor z rovnice roviny Určení normálového vektoru roviny z její rovnice.

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Cílem tohoto videa je ujistit se, že správně rozeznáme, co je normálový vektor roviny, jestliže máme zadanou rovnici roviny. Pro názornost, začněme tedy rovinou... Pusťme se do toho. Tak, tohle je rovina. Načrtl jsem jen její část, samozřejmě pokračuje ve všech směrech. Řekněme tedy, že toto je naše rovina. A řekněme, že tohle je normálový vektor roviny. Tak, toto je náš normálový vektor roviny. Je zadán ai plus bj plus ck. Tohle je náš normálový vektor roviny. A řekněme, že máme... A je kolmý ke každému vektoru dané roviny. Dále mějme zadaný libovolný bod v rovině. Máme bod. Je to bod X s indexem p. A řekněme p jako rovina (plane). Tedy je to bod v rovině se souřadnicemi xp, yp, zp. Zvolíme si počátek... Řekněme, že tady jsou osy. Nakreslím osy, tedy osy souřadnic. Řekněme, že naše soustava souřadnic vypadá takto. Tohle je osa z. Tohle je osa y. A tohle je naše osa x. Naše osa x jde třeba tudy. Tohle je naše osa x. Tohle můžeme označit jako polohový vektor. To je polohový vektor. Nakreslím ho takto. Nakreslím ho tak. A bude za rovinou, přesně tam. A máme polohový vektor. Tento vektor je daný (xp)i plus (yp)j plus (zp)k. Zadává souřadnice přímo tak, aby ležel v rovině. Nějak ho nazveme. Nazveme tento polohový vektor třeba… Nazveme ho třeba ‚p‘… třeba ‚p1‘. Toto je bod v rovině. Tohle je tedy ‚p1‘. A je roven tomuto. Nyní můžeme vzít další bod ležící v rovině. Ten je specifický... Řekněme další libovolný bod v rovině x, y, z. Ale bod x, y, z leží v rovině. Řekněme, že vezmeme tento bod přímo tady. Logicky můžeme říci, že je zadaný dalším polohovým vektorem. Polohový vektor, který vypadá takto, tečkovanou čarou. Prochází pod rovinou přímo sem. A tento polohový vektor... Nazveme ho třeba... ... třeba ‚p‘, místo specifického vektoru ‚p1‘. Tento bude zadaný jako xi plus yj plus zk. Důvod, proč to všechno dělám, je že hledám vektor, mám-li zadaný konkrétní bod, o kterém vím, že leží v rovině a další bod x, y, z, který leží v rovině, pak mohu najít, mohu sestrojit vektor, který určitě leží v rovině. A to už jsme se učili dříve. Zkusíme přijít na to, jaké jsou rovnice pro rovinu. Takže vektor, který určitě leží v rovině, bude rozdíl těchto dvou vektorů. To udělám modrou barvou. Vezmete-li žlutý vektor minus zelený vektor Vezmeme tuto polohu. Dostanete vektor... Podíváte se na to tak, že spojujete tento bod s tímto bodem. I když můžete vektor posunout, dostanete vektor, který určitě leží v rovině. Dokonce i když... I když začnete s některým z těchto bodů, bude jistě ležet v rovině. Takže vektor vypadá takto. A bude ležet v naší rovině. Takže tohle je vektor, který leží v rovině. Je to vektor p minus p1. Tohle je vektor p minus p1. Tento polohový vektor minus tento polohový vektor dává tento vektor. Další způsob, jak se na to podívat, je zelený vektor plus modrý vektor, který leží v rovině, se rovná tomuto žlutému vektoru. Naprosto jasně se rovnají. Důvod, proč jsem to všechno dělal, je že nyní můžeme udělat skalární součin mezi modrým a fialovým vektorem. To už jsme také dělali dříve. A musí se to rovnat nule, protože tohle leží v rovině a tohle je kolmé na vše, co leží v rovině. A položíme-li to rovno nule, dostaneme rovnici roviny. Ale ještě před tím se ujistíme, že víme, jaké jsou složky modrého vektoru. Tedy p minus p1, to je modrý vektor. Pouze odečteme jednotlivé složky, takže dostaneme (x minus xp) i, plus (y minus yp) j plus (z minus zp) k. A řekli jsme, že leží v rovině. A tohle vpravo je normálový vektor, je to normálový vektor roviny. Vezmeme jejich skalární součin a položíme roven 0. Tedy ‚n‘ krát tento vektor se rovná 0. Ale je to zároveň rovno ‚a‘ krát tento výraz Napíšu to rovnou tady. Vyberu nějakou dobrou barvu. Takže ‚a‘ krát tohle. Což je ax minus axp, plus b krát toto. To je plus by, minus byp. Musím se ujistit, že mám dostatek barev. Bude to plus toto krát toto. Tohle plus cz minus czp. A tohle všechno je rovno 0. Co udělám dál je, že přepíšu tohle, takže budeme mít všechny výrazy... Budeme mít všechny výrazy s ‚x‘ Nezapomeňte, že je to libovolné ‚x‘ ležící v rovině, které to splňuje. Tedy ax, by a cz. Toto necháme na pravé straně Tedy ax plus by plus cz se rovná... Udělám to, že odečtu každý z těchto výrazů od obou stran. Jinak řečeno přesunu je... ... přesunu je na levou stranu. Přičtu axp k oběma stranám jako ekvivalentní operaci k odčítání -axp. Takže dostaneme axp, a dostaneme byp plus plus byp a konečně plus czp, plus czp a rovná se to tomuto. Důvod, proč to dělám, je.... Dělal jsem to už u předchozího videa, kde jsme hledali vzorec nebo jinak hledali jsme rovnici roviny. A teď můžete zajásat. Máte-li normálový vektor, a bod ležící v rovině, řekněme xp, yp, zp, můžeme velmi snadno určit rovnici. Ale chtěl bych ukázat jiný způsob. Chci, abyste uměli... Kdybych vám zadal... ...kdybych vám zadal rovnici roviny, kde Ax plus By plus Cz se rovná D, Tedy, toto je obecná rovnice roviny, Zadám vám toto. Chci, abyste rychle uměli určit normálový vektor. Takže jak na to? Ax plus By plus Cz je naprosto analogická pravé straně. Přepíšu to tady. Tedy tato část je jasná. Tato strana ax plus by plus cz se rovná všemu, co je na pravé straně. Omlouvám se, na levé straně. Zkopíruji to a vložím sem. V podstatě jsem jen převrátil tento výraz. Teď tedy vidíte... Toto ‚a‘ musí být toto ‚A‘, ‚b‘ je toto ‚B‘ a ‚c‘ musí být tohle. A ‚D‘ je toto všechno. A z toho všeho bude číslo. Toto všechno dává číslo. Předpokládejme, že víte, co je normálový vektor. Co jsou tedy ,a', ,b' a ,c'? Znáte konkrétní hodnoty, Tedy toto je ‚D‘. Tedy to je způsob, jak dostanete rovnici roviny. Zadám-li vám rovnici roviny, co je normálový vektor? Právě jsme to viděli. Pro normálový vektor, ‚a‘ odpovídá ‚A‘, ,b' odpovídá ,B' ,c' odpovídá ,C'. Normálový vektor roviny je ten, se kterým jsme začali a jeho složky jsou ,a', ,b', a ,c'. Tedy, dostanete-li zadanou rovnici roviny, Normálový vektor... Normálový vektor této roviny je právě tady, Ai plus Bj plus Ck. Je tedy velmi jednoduché, když vám zadám rovnici roviny… Ukažme si to na konkrétním příkladu. Řeknu-li vám, že máme rovinu v trojrozměrném prostoru. Například -3, samozřejmě bychom mohli pracovat i s více dimenzemi. Například -3x, plus odmocnina ze 2y minus, tedy plus 7z se rovná Pí. Něco bláznivého, tedy není to bláznivé, je to jen rovina v trojrozměrném prostoru. A co je tedy normálový vektor této roviny? Doslova, doslova vezmete tyto koeficienty, a řeknete, že normálový vektor roviny je -3i plus (odmocnina ze 2)j plus 7k a ignorujete část ‚D‘. Část ‚D‘ můžete ignorovat, protože jde jen o posunutí roviny, ale nijak to nezmění naklonění roviny. Takže tento normálový vektor by byl normálový, i kdyby zde bylo e (2,7…) nebo 100. Byl by normálový pro všechny tyto roviny, protože tyto roviny jsou posunuté, ale všechny mají stejný sklon. Všechny mají stejný směr, tedy i všechny normálové vektory mají stejný směr. Doufejme, že vám to alespoň trochu pomohlo. Nyní na to můžete navázat určováním vzdálenosti libovolného bodu a roviny v trojrozměrném prostoru, a určením nejkratší možné vzdálenosti od této roviny.
video