Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (22/29) · 16:41

Vyjádření projekce na přímku jako součin matice vektoru Vyjádření projekce na přímku jako součin matice a vektoru.

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
V posledním videu jsem viděli, že přímku definovanou jako skalární násobek vektoru můžeme zapsat takto. Skalární násobek je jakékoliv reálné číslo. Definovali jsme transformaci… já jsem to sice tak nenazýval, ale byla to transformace. Zadefinovali jsme si průmět na tu přímku ‚L‘ jako transformaci. V předchozím videu jsme to znázornili jako transformaci v R2, ale je to možno zobecnit na transformace z Rn do Rn. Zobrazení ‚x‘ na ‚L‘ se rovná skalárnímu součinu ‚x‘ s vektorem, který definuje naší přímku. Skalární násobek ‚x‘ s tímto vektorem podělený vektorem skalárně vynásobený sám se sebou. Tohle celé krát směrový vektor naší přímky. Toto byla naše definice. V hlavě se Vám mohlo vyrojit hned několik otázek. Když vynásobíte vektor sám se sebou, čemu se to rovná? Víme, že nějaký vektor vynásobený sám se sebou je ekvivalentní kvadrátu jeho délky. Toto můžeme přepsat jako ‚x‘ krát v lomeno délka v na druhou, to celé krát ‚v‘. Nebylo by pěkné, kdyby délka ‚v‘ byla 1? Pokud by délka ‚v‘ byla 1. Pokud ‚v‘ má délku 1 nebo jinými slovy ‚v‘ je jednotkový vektor, náš vzorec pro projekci na přímku by se zjednodušil na x krát v, to celé, tohle je pouze skalární číslo, krát v. Teď si řeknete: "Hej Sale, jak víme, že tohle je jednotkový vektor nebo ne?" Co si stačí uvědomit… a já to nakreslím. V minulém videu jsem si jednoduše vybral přímku, nějak takhle. Přímka ve skutečnosti může být definovaná tímhle vektorem ‚v‘ na přímce. Může to být jakýkoliv vektor, který leží na přímce. Vektor ‚v‘ může vypadat takhle. Teď uvažujme, že Vám někdo nedá jednotkový vektor ‚v‘. Řekněme, že délka ‚v‘ se nerovná 1. Jak můžeme definovat přímku pomocí jednotkového vektoru. Můžeme jednoduše normalizovat ‚v‘. Zadefinujme nějaký jednotkový vektor třeba tady. Zadefinujme nějaký jednotkový vektor třeba tady. Nazvěme ho ‚u‘, tohle je jednotkový vektor. Ten se rovná 1 děleno délka ‚v‘, tzn. v krát v. To jsem ukázal ve videu o jednotkových vektorech. Umíme sestavit jednotkový vektor se stejným směrem jako jakýkoliv vektor jednoduše vydělením nebo násobením toho vektoru výrazem 1 lomeno jeho délka. Obecně můžeme kdykoliv předefinovat přímku Všechny možné skalární násobky v budou stejné jako skalární násobky našeho nového jednotkového vektoru ‚u‘, který je vlastně jen skalární násobek ‚v‘. Takže můžeme předefinovat naší přímku. Pokud předefinujeme naší přímku ‚L‘ tak, že se bude rovnat všem možným skalárním násobkům našeho jednotkového vektoru, kde skaláry jsou jakákoliv reálná čísla. Naše definice průmětu se o dost zjednoduší. Průmět ‚x‘ na ‚L‘ se stane ‚x‘ krát náš jednotkový vektor, krát jednotkový vektor. Ten případ z předchozího videa, kde jsem měl tyto dva vektory, kde jsem řekl, že vektor v který definuje přímku, Myslím, že to byl vektor (2,1). Vektor ‚x‘ byl (2,3). Pokud chceme použít tuto definici, nejdříve musíme znormalizovat tohle na jednotkový vektor. Jak ho převést na jednotkový vektor? Stačí zjistit velikost. V tomto případě jaká je velikost ‚v‘? 2 na druhou plus 1 na druhou. Vezmeme druhou odmocninu. Teď to zapíši. To se rovná druhé odmocnině 2 na druhou plus 1 na druhou, což se rovná druhé mocnině 5. Teď můžeme zadefinovat ‚u‘… náš jednotkový vektor je 1 lomeno tohle, krát tohle. 1 děleno druhá odmocnina 5 krát vektor (2,1). To byste mohli roznásobit, nebo ne. Můžete to nechat v tomhle tvaru Vždy můžete, pro jakýkoliv vektor ‚v‘, najít jednotkový vektor. Vektor ve stejném směru… uvažujeme-li nenulové vektory. Vždy umíme zredukovat cokoliv takového na takovou definici, kde tohle je jednotková verze našeho vektoru ‚v‘ tady. Tvrdím vám, že tohle je zobrazení z Rn do Rn. V tomhle momentu ale nevíme, zda je to zobrazení lineární. Vždy to můžeme přepsat takto. Podívejme se, zda to bude vždy lineární zobrazení. Lineární zobrazení má dvě podmínky. Podívejme se, co se stane, když si vezmeme zobrazení na ‚L‘ dvou vektorů. Uvažujme vektor a plus vektor ‚b‘. Pokud vezmeme sumu těchto vektorů, pokud je toto lineární zobrazení, toto by mělo být ekvivalentní jejich individuálnímu průmětu, a pak součtu. Pojďme to ověřit. Toto se rovná, podle naší definice… použijme verzi s jednotkovým vektorem, protože je jednodušší. Toto se rovná a plus b, to je naše x krát u. A pak, to celé krát jednotkový vektor. Víme, že skalární součin splňuje distributivitu, takže tohle se rovná a krát u plus b krát u. Tohle jsou jednotkové vektory. To všechno krát vektor ‚u‘. Toto jsou pouze skaláry. Skalární násobek splňuje distribuovatelnost. Toto se rovná a krát u, krát náš vektor u. Vzpomeňme si, že tohle je skalár. Plus b krát u krát náš jednotkový vektor u Čemu se tohle rovná? Tohle se rovná zobrazení ‚a‘, Tohle se rovná zobrazení ‚a‘ na ‚L‘ podle definice tady. Podle téhle definice. Pokud uvažujeme, že používáme definici přímky s jednotkovým vektorem. To celé se rovná tomuto plus průmětu na ‚L‘ vektoru ‚b‘. Vidíme, že naše první podmínka pro lineární transformaci je splněna. Zobrazení součtu vektorů se rovná součtu průmětů vektorů. Druhá podmínka je, že průmět skalárního násobku se musí rovnat skalárnímu násobku průmětu. Napíši to. Co je průmět na ‚L‘ nějakého skalárního násobku nějakého vektoru ‚a‘? To se rovná ca krát náš jednotkový vektor ‚u‘ krát jednotkový vektor ‚u‘. Tady je to trochu více zřetelné. Tohle je skalární násobek. Vidíme to z vlastností skalárního součinu, rovná se to c krát (a krát u), krát vektor u. Tohle je přesně c krát, tento výraz, krát průmět na přímku ‚L‘. Splnili jsme obě podmínky lineárního zobrazení. Víme, že náš průmět na přímku ‚L‘ v Rn je lineární zobrazení. To nám říká, že průmět můžeme reprezentovat jako maticové zobrazení. Víme, že průmět ‚x‘ na ‚L‘, nyní už tuhle definici známe a víme, že může být přepsána. To není vůbec problém. Když ‚x‘ krát nějaký jednotkový vektor, který definuje naši přímku. To napíšu se stříškou, abych zvýraznil, že to je jednotkový vektor. Krát jednotkový vektor, tak že vlastně dostaneme vektor. Jak tohle můžu popsat maticovým násobením? Jak tohle můžu popsat maticovým násobením? Chci to popsat jako součin matice s ‚x‘. Abych vše zjednodušil, protože se zabýváme maticí uvažujme pouze prostor R2. Předpokládám, že zobrazení na přímku ‚L‘ bude mapovat z prostoru R2 na prostor R2. Tohle by ale šlo zobecnit na libovolnou dimenzi. V R2 bude tahle matice ‚A‘ bude rozměru 2x2. Už tu máme několik videí, které ukazují, jak najít matici ‚A‘. Pouze vezmeme jednotkovou matici. Ta má standardní bazické vektory jako sloupce 0, 1. Nebo 1, 0, a pak 0, 1. A pak transformujeme každý sloupeček. Mohli bychom říct, že ‚A‘ bude, že její první sloupec bude rovný průmětu na ‚L‘ toho výrazu. Zvýrazním to oranžově. Tady. Jak to tedy bude? Tenhle výraz krát ‚u‘. Napíši moje ‚u‘. Můj jednotkový vektor, uvažujme, že u může být napsáno jako vektor z ‚u1‘ a ‚u2‘. Takhle. Vynásobím tohle z matice s jednotkovým vektorem. To napíši. Napíši to stranou. Nejprve potřebuji najít průmět… průmět na ‚L‘. Napíši to takhle. Víme, že průmět je rovný tomuto výrazu krát tenhle vektor. Napíši to. Vektor (1, 0) krát jednotkový vektor ‚u‘, který je složený z ‚u1‘ a ‚u2‘. Násobíme toto s mým jednotkový vektorem. Přepíši to takto. Krát vektor (u1, u2). To bude můj první sloupec v mé transformační matici. Můj druhý sloupec bude to samé, ale tenhle ještě není připraven k průmětu. Musíme najít zobrazení tohoto výrazu s naším jednotkovým vektorem. Udělejme to. Vezměme skalární součin (0, 1) s vektorem (u1, u2). Vynásobím to s mým jednotkovým vektorem, krát (u1, u2). To vypadá velice komplikovaně, ale hned to zjednodušíme odvozením naší transformační matice. Udělejme to. Pokud vynásobím tyto dva vektory, co dostanu? Napíši to zde. Moje matice ‚A‘ bude 1 krát u1 plus 0 krát u2. To je pouze ‚u1‘. Tento celý výraz se zjednoduší na ‚u1‘. Pokud skalárně vynásobím tyto dva členy, krát (u1, u2), to nám dá první sloupeček. Můj druhý sloupec, pokud pronásobím tyto dva členy, dostanu 0 krát u1 plus 1 krát u2. Takže dostanu u2 krát můj jednotkový vektor (u1, u2). Pokud to roznásobím, to se bude rovnat čemu? Mohu to přepsat jako sloupec. u1 krát u1 je u1 na druhou. u1 krát u2 je u1u2. u2 krát u1 je u2u1. Pak, u2 krát u2 je u2 na druhou. Dejte mi jakýkoliv jednotkový vektor a já vám najdu transformaci, která Vám promítne nějaký jiný vektor na přímku, kterou definuje první vektor. To je dlouhý popis. Pojďme nazpět. Řekněme, že chceme najít průmět na přímku, na vektor. Nakreslím to zde. Uděláme to podobně jako v posledním videu. Pokud mám nějaký vektor ‚v‘, který vypadá takto. v jsem si určili jako vektor (2, 1). To byl náš vektor ‚v‘. Jak můžeme najít zobrazení pro průmět na přímku definovanou ‚v‘? Na tuto přímku tady. Přímka je definována pomocí ‚v‘. Nejprve převedeme ‚v‘ na jednotkový vektor. Umíme překonvertovat ‚v‘ na jednotkový vektor, který míří stejným směrem. Nějaký jednotkový vektor ‚u‘. To jsem udělali tady. Zde jsme vydělili ‚v‘ jeho délkou. Vezměme ‚v‘ a vydělme ho jeho délkou. Jednotkový vektor vyjde takhle: 1 lomeno odmocnina z 5 krát náš vektor ‚v‘. 1 lomeno odmocnina 5 krát náš vektor ‚v‘, tady. Začněme s jednotkovým vektorem tady. Jednoduše vytvoříme tuto matici, naší matici zobrazení. Pokud tohle je naše ‚u‘, jaká bude matice zobrazení? Tohle je ‚u‘. Pak naše matice se bude rovnat ‚u1‘ na druhou. Kolik je u1 na 2? Přepíši trochu naše ‚u‘, náš jednotkový vektor ‚u‘, vektor, který definuje tuto přímku, je roven vektoru 2 lomeno odmocnina z 5 a jedna lomeno odmocnina z 5. Pouze jsem teď roznásobit tento skalár. Pokud chceme zkonstruovat tuto matici, dostaneme ‚A‘ rovné ‚u1‘ na druhou. Co je výsledek? Toto se stává 2 na 2, tedy 4, lomeno odmocnina z 5 na druhou, to je 5. Tedy 4 lomeno 5. Co je u1 krát u2? 2 krát 1 lomeno odmocnina z 5 krát odmocnina z 5. Tedy 2 lomeno 5. Pouze jsem to roznásobil. Kolik je u2 krát u1? To je stejné. Na pořadí nezáleží při násobení. Bude to 2 lomeno 5. Co je u2 na druhou? 1 na 2 lomeno odmocnina z 5 je 1 lomeno 5. Teď můžeme napsat… a to je výhoda… vytvoření matice, že průmět, řekněme, že máme počátek tady a nějaký vektor ‚x‘, tady. Nyní můžeme zadefinovat zobrazení. Průmět na ‚L‘, kde ‚L‘ je nějaký násobek našeho jednotkového vektoru ‚u‘. Tady. Je reálné číslo. Toto je naše přímka ‚L‘. Zobrazení na ‚L‘ libovolného vektoru ‚x‘ je rovna téhle matici… matici 4/5, 2/5,2/5,1/5, krát ‚x‘. To je moc pěkný výsledek, alespoň pro mě. Znovu jsme vše zredukovali na maticové násobení. Vezmete vektor ‚x‘ a vynásobíte ho touto maticí. Výsledkem bude jeho průmět na ‚L‘ na naší přímku. Pokud vezmete tenhle vektor, nazvěme ho ‚a‘ a vynásobíte ho touto maticí, dostanete jeho průmět, jeho průmět na přímku. Pokud vezmete tento vektor… ne, měl by procházet počátkem. Nakreslím ho standardně. Pokud vezmete tento vektor, a vynásobníte ho touto maticí, dostanete tento vektor, tady, který je na přímce. Pokud je odečteme, dostaneme kolmý vektor. Známe definici. Je to takový stín vektoru. Podle mě, je to skvělý výsledek.
video