Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (10/29) · 25:34

Příklady vektorů Znázornění základních operací s vektory.

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
V minulém videu jsem byl trochu formální v tom, jak se definuje co je Rn, co je vektor a sčítání vektorů a co je násobení skalárem. V tomto videu se chci trochu vrátit k základům, a dát vám spoustu příkladů. Chci vám také dát konkrétnější představu o tom, co jsou vektory a jak se s nimi pracuje. Zde si definuji pár vektorů. Většina vektorů, které zde budu definovat, bude v prostoru R2. A to protože se jednoduše kreslí. Zapamatujte si, že R2 je množina všech dvojic. uspořádaných dvojic, kde každé z čísel, by mohlo mít ‚x1‘, má 1 vypadá jako čárka, a ‚x2‘ jsou obě reálná čísla. ‚x1‘ je prvek reálných čísel a ‚x2‘ je také prvkem reálných čísel. Abych vám dal příklad co to znamená, zde jsou mé osy souřadnic, a chci vykreslit všechny ‚x1‘ a ‚x2‘. Víte, že na tohle se můžeme dívat jako na první souřadnici. Vždy si představujeme, že je to naše osa x. A poté druhou souřadnici, kterou vykreslíme na vertikální ose. Tradičně nazývanou osou y, ale my jí budeme říkat prostě osa druhého čísla. Mohli byste vizuálně zobrazit všechny prvky R2, pomocí všech bodů v této rovině, pokud byste pokračovali do nekonečna ve všech směrech. To je prostor R2. R1 by byly pouze body, které by ležely podél jedné z těchto čar. To by byl prostor R1. Takže si můžete všimnout, že R2 je větší prostor. Nicméně jsem řekl, že nebudu příliš abstraktní. Takže vám ukážu příklady. Vytvořme si nějaké vektory v R2. Definuji vektor ‚a‘. Udělám ho tučně. Můj vektor a je roven, vymyslím si nějaká čísla, -1, 2. A můj vektor ‚b‘, opět ho zakreslím tučně, bude, nevím, třeba 3, 1. Toto jsou mé dva vektory. Sečtěme je a uvidíme co dostaneme na základě mé definice sčítání vektorů. Prozatím budu používat jednu barvu, abych je nemusel neustále přepínat. Takže, a plus b, je rovno, jednoduše sečtu každé z těchto čísel, -1 plus 3, a potom 2 plus 1. Toto byla má definice sčítání vektorů. Takže to bude rovno 2 a 3. Tohle jednoduše vyšlo z mé definice sčítání vektorů. Ale jak budeme reprezentovat tento vektor? Už víme, že máme souřadnice, máme souřadnice, a to je pouze konvence, pouze způsob jak to děláme. Způsob jak si zobrazujeme věci. Pokud bych chtěl zobrazit bod 1, 1, použiji mé osy souřadnic. První bod umisťuji po horizontální ose, tradičně zvané ose x. A jdu na 1 v tomto směru. A konvence je, že druhý bod jdu na 1 ve vertikálním směru. Takže bod 1, 1. Oh, promiňte, abych byl srozumitelný. Toto je 2 a 2, takže 1 je tady, a 1 je tam. Takže bod 1, 1 by byl přímo tady. To je běžná konvence. Naše konvence pro zobrazení vektorů jsou, možná byste chtěli říct: „možná prostě zaznačím tento vektor v bodě -1, 2." A do jisté míry to můžete udělat. To vám ukážu za chvilku. Ale konvence pro vektory je, že můžete začít na jakémkoliv bodě. Řekněme že se jedná o dvoudimenzionální vektory. Můžete začít v jakémkoliv bodě v R2. Takže řekněme, že začínáte v bodě ‚x1‘ a ‚x2‘. Mohl by to být jakýkoliv bod v R2. Pro reprezentaci vektoru vykreslíme čáru vedoucí z tohoto bodu do bodu ‚x1‘. Řekněme, že bychom chtěli vykreslit vektor ‚a‘. Takže x1 minus 1. Takže reprezentuji ‚a‘. Chci reprezentovat vektor ‚a‘. x1 minus 1 a poté x1 plus 2. Pokud se vám to zdá matoucí, až to nakreslím, bude vám to naprosto jasné. Řekněme že chci začít v bodě, z nějakého podivného důvodu, prostě tady vyberu náhodný bod. Prostě vyberu bod. Třeba právě tento. To je můj startovní bod. Takže -4, 4. Toto je -4, 4. Pokud chci reprezentovat můj vektor ‚a‘, přičtu první složku mého vektoru ‚a‘ k mé první souřadnici. Takže x1 plus -1 nebo x1 minus 1. Takže nový bude... Tohle je x1 minus 4. Takže to bude... Začínám v bodě -4, 4. Pokud chci reprezentovat ‚a‘, což chci, nakreslím šipku... vedoucí do -4 plus první prvek, -1. A poté 4 plus druhý prvek. 4 plus 2. A to je? To je -5, 6. Takže jdu do -5, 6. Takže jdu právě do toho bodu a nakreslím čáru. Takže můj vektor bude vypadat takto. Nakreslím čáru odsud tam. A nakreslím šipku do koncového bodu. Toto je jedna reprezentace vektoru -1, 2. Zkusím to udělat ještě trochu lépe. Protože -5 je ve skutečnosti více, trochu blíže sem. -5, 6 je právě zde, takže nakreslím můj vektor takto. Ale zapamatujte si, tento bod -4, 4 bylo libovolné místo kam mohu nakreslit můj vektor. Mohl jsem začít v tomto bodě. Mohl jsem začít v bodě 4, 6, a udělat to samé. Mohl jsem jít do -1 v horizontálním směru, toto je můj pohyb v horizontálním směru. A poté do plus 2 ve vertikálním směru. Takže jsem mohl nakreslit, -1 v horizontálním... a plus 2 ve vertikálním směru, právě sem. Takto jsem mohl stejně jednoduše nakreslit můj vektor. Toto jsou obě interpretace stejného vektoru ‚a‘. Měl bych je nakreslit v barvě vektoru ‚a‘. Takže vektor ‚a‘ byl ve světlé modré barvě. Toto je tedy vektor ‚a‘. Toto je vektor ‚a‘. Občas tam bude malá šipka, jako označení nad vektorem. Ale kterýkoli z těch vektorů... Mohl bych nakreslit nekonečné množství vektorů ‚a‘. Mohl bych nakreslit vektor ‚a‘ sem. Mohl bych ho nakreslit takto. Vektor ‚a‘, jde zpět o 1 a nahoru o 2. Takže vektor ‚a‘ bude tady. Podobně vektor ‚b‘. Co dělá vektor ‚b‘? Mohl bych vybrat nějaký náhodný bod pro vektor ‚b‘. Jde doprava o 3, takže jde doprava 1, 2, 3... a poté jde nahoru o 1. Takže vektor ‚b‘, jedna reprezentace vektoru ‚b‘, vypadá takto. Jiná reprezentace. Mohu začít zde. Mohl bych jít doprava o 3. 1, 2, 3 a potom nahoru o 1. Toto by byla další reprezentace mého vektoru ‚b‘. Existuje nekonečně mnoho reprezentací vektorů. Ale konvencí je umisťovat je do pozice, kterou nazýváme standardní pozicí. A to je začít v bodě 0, 0. Takže váš počátek, napíšu si to. Standardní pozice je začínat vektory v bodě 0, 0, a poté je kreslit. Takže vektor a ve standardní pozici, začnu na 0, 0 a půjdu zpět o 1 a nahoru o 2. Takže toto je vektor a ve standardní pozici. A vektor ‚b‘ ve standardní pozici. Zapíšu to. Toto je ‚a‘. A vektor ‚b‘ ve standardní pozici je 3, jde doprava o 3 a nahoru o 1. Toto jsou vektory ve standardní pozici, ale kterýkoliv z těch ostatních vektorů, které jsme nakreslili, je také platný. Nyní se podíváme, co dostaneme za reprezentaci, když sečteme vektor a plus b. Pokud ten vektor nakreslím ve standardní pozici, kterou jsem vypočítal, bude to 2, 3. Jdu doprava o 2 a nahoru o 3. Takže pokud ho nakreslím ve standardní pozici, vypadá takto. Tento vektor. A pokud se na to podíváte, tento vektor zde, je vektor a plus b ve standardní pozici. Pokud to nakreslíte takto, není jasné, jaký je vztah mezi ‚a‘ a ‚b‘. Abychom viděli vztah mezi ‚a‘ a ‚b‘, umístíme ‚a‘ a ‚b‘ za sebe. To znamená, že umístíte konec ‚b‘ na začátek ‚a‘. Protože, zapamatujte si, všechno toto jsou validní reprezentace ‚b‘. Všechny reprezentace vektoru ‚b‘. Všechny jsou shodné s ostatními, ale mohou začínat kdekoliv. Takže další stejně validní reprezentace vektoru ‚b‘, je začít v tomto bodě právě zde, na koncovém bodu vektoru ‚a‘... ve standardní pozici, a poté nakreslit vektor ‚b‘ začínající odtud. Takže jdete o 3 doprava. Jdete o 1, 2, 3. A poté jdete nahoru o 1. Takže vektor ‚b‘ by mohl být nakreslen také takto. A nyní byste měli vidět, že se stalo něco zajímavého. A pamatujte, tato reprezentace vektoru ‚b‘ není ve standardní pozici, ale je to stejně platný způsob, jak reprezentovat můj vektor. Co teď vidíte? Když přičtu ‚a‘, které je zde, k ‚b‘, co dostanu, pokud spojím startovní bod ‚a‘ s koncovým bodem ‚b‘? Dostanu součet. Sečetl jsem tyto 2 vektory. A mohl bych to udělat kdekoliv. Mohl jsem začít s ‚a‘ zde. A poté jsem mohl udělat koncový bod. Mohl jsem začít ‚b‘ tady a jít o 3 doprava, 1, 2, 3, a poté o 1 nahoru. A stejně tak jsem mohl nakreslit ‚b‘ právě tady. A pokud bych chtěl sečíst a plus b, půjdu na startovní bod ‚a‘, poté na koncový bod ‚b‘. A to by také byla vizuální reprezentace a plus b. Jen pro ujištění, že to souhlasí s tímto číslem, šel jsem o 2 do prava, 1, 2 a poté jsem šel o 3 nahoru. 1, 2, 3 a mám a plus b. Nyní se zamysleme nad tím, co se stane, když zvětšujeme naše vektory. Když je násobíme nějakým skalárním číslem. Vyberu si 2 nové vektory. Tyto nejsou příliš zajímavé. Definuji vektor ‚v‘. "v" jako vektor. Řekněme že bude roven 1, 2. Takže pokud bych chtěl vykreslit vektor ‚v‘ ve standardní pozici, šel bych o 1 horizontálně a poté o 2 vertikálně. To je ono. Toto je vektor ve standardní pozici. Pokud bych to chtěl udělat v ne-standardní pozici, mohl bych třeba právě zde. Stejně půjdu o 1 doprava, o 2 nahoru. Stejně platný způsob jako nakreslit vektor ‚v‘. Stejně platný způsob jak to udělat. Nyní co se stane, když vynásobím vektor ‚v‘. Co když mám, třeba, co když mám 2 krát v? 2 krát vektor v bude roven dvojnásobku každého prvku. Takže to bude 2 krát 1, což je 2 a poté 2 krát 2 což je 4. Takže jak vypadá 2 krát vektor v? Začnu z náhodné pozice. Začnu právě zde. Jdu o 2 doprava, 1, 2. A poté jdu nahoru o 4. 1, 2, 3, 4. Takto vypadá 2 krát vektor v. Toto je 2 krát můj vektor v. A pokud se na něj podíváte, směřuje stále do stejného směru, ale nyní je dvojnásobně dlouhý. To dává smysl, protože jsme ho vynásobili 2. Pokud násobíte skalárem, neměníte směr vektoru. Jeho směr je stále stejný jako předtím. Měníte pouze jeho velikost. A mohl bych ho nakreslit kamkoliv. Mohl bych ho nakreslit sem. Mohl bych nakreslit 2v na v. Pak byste to viděli, ale já ho nechci překrýt. Viděli byste, že v případě, že kreslím ve standardní pozici, je to kolineární. Je na stejné přímce, ale je dvakrát tak delší. Je jen 2 krát delší, ale má stejný směr. Co se stane, když vynásobím vektor ‚v‘ číslem -4? Bylo by to rovno -4 krát 1 což je -4. A -4 krát 2, což je -8. Takže toto je můj nový vektor. -4, -8. Toto je -4 krát náš vektor ‚v‘. Začněme v nějakém náhodném bodě. Nebo raději ve standardní pozici. Jdete doprava o 4, nebo jdete doleva o 4. Takže jdete doleva o 4, 1, 2, 3, 4. A poté dolů o 8. Vypadá to takto. Takže tento nový vektor bude vypadat takto. Pokusím se nakreslit relativně rovnou přímku. Tady je. Toto je -4 krát náš vektor v. Nakreslím nahoru malou šipku, aby bylo jasné, že je to vektor. Co se stalo? Jsme stále téměř ve stejném směru. Ve skutečnosti jsme přesně v opačném směru. Ale stále jsme na stejné přímce, že? Ale jsme v opačném směru. Toto minus tady nás obrátilo. Pokud bychom ho vynásobili -1, pouze bychom se obrátili sem, že? Ale my jsme ho vynásobili -4. Zvětšili jsme ho 4 krát, takže je 4 krát delší, a také je záporný, což ho obrací. Obrací ho nazpátek. Takže když víme toto, můžeme pomalu porozumět myšlence odečítání vektorů. Vymyslíme si 2 nové vektory. Řekněme, že můj vektor ‚x‘ je roven, stále pokračuji v R2, ale v poslední části tohoto videa, udělám také pár příkladů v R3 nebo R4. Řekněme, že můj vektor ‚x‘ je roven 2, 4. A řekněme, že máme vektor ‚y‘. ‚y‘ uděláme pěkně a jasně. A bude roven -1, -2. A teď se mužem zamyslet kolik bude x minus y. Můžeme říci, že je to stejné jako x plus -1 krát náš vektor y. Jasné? Takže x plus -1 krát náš vektor y. A teď můžeme použít naší definici. Vime, jak se násobí skalárem. Takže můžeme říci, že se to rovná, změním si barvu. Nemám rád tuhle barvu. To se rovná 2,4. A teď kolik je -1 krát y? -1 krát y to je -1 krát -1, což vychází 1. A poté -1 krát -2 je 2. Takže x minus y budou tyto dva vektory přičtené k sobě, jasné? Já prostě přičtu minus y. Tohle je minus vektor y. Takže x minus y bude roven 3 a 3 a 6. Teď se podíváme jak by graficky vypadaly. Náš vektor ‚x‘ byl 2, 4. Takže 2, 4 bude standardně vypadat takto. Tohle je můj vektor ‚x‘. A teď udělám vektor ‚y‘, udělám ho v jiné barvě, třeba zelené. Vektor z je -1, -2. Takhle bude vypadat. Teď jsem vlastně neumyslně udělal vektor na téže přímce, což je zajímavé. Takže tohle je vektor ‚y‘. Jaký je mezi nimi rozdíl? Tohle je 3, 6. Takže toto je vektor 3, 6. Tento je ten vektor. Nakreslíme ho někam jinam. Pokud začnu tady 1, 2, 3. A teď půjdu na 6. Tady je 6. A takhle vektor bude vypadat takto. A tohle je rozdíl mezi dvěma vektory. Na začátku jsem řekl, že toto je x minus y. Ale jak tohle může být rozdíl těchto dvou? Takže pokud překryjete toto. Prostě přesunete toto přes toto, můžete začít zde a jet přímo nahoru. A uvidíte, že je to opravdu rozdíl mezi konečnými body. Jakoby si propojil konečné body. Já jsem upřímně nechtěl kreslit vektory na jedné přímce. Uděláme si jiný příklad. I když tento byl velice zajímavý. Častokrát tento příklad neuvidíte v knížkách. Definujeme si vektor ‚x‘, který bude 2,3. A vektor ‚y‘ bude -4, -2. Jaká bude tedy pozice vektoru ‚x‘? Ten je 2, 3. Ten by mohl vypadat takto. Takhle bude vypadat vektor ‚x‘, pokud začneme v počátku. Tak tohle je ‚x‘. A jak bude vypadat vektor ‚y‘? ‚y‘ uděláme oranžově. -4, -2. Vektor ‚y‘ bude vypadat takto. A kolik teď tedy je x minus y? My však víme, ze toto můžeme zobrazit jako 2 plus -1 krát tohle. Můžeme říci 2 minus -4. Myslím, že si teď dostal nápad. Ale to jsme udělali v předchozím postupu, protože jsem chtěl projít moji základní definici skalárního násobení. Takže x minus y bude rovno 2 plus -1 krát -4, nebo 2 minus -4. To je stejné jako 2 plus 4, což je 6. A poté mám 3 minus -2 a to je 5. Jasné? Takže rozdíl mezi těmito dvěma vektory je vektor 6, 5. Můžeme si to znova nakreslit zde. Jdeme na to, přičteme 6 k 4, dostaneme se sem, poté 5, přesně takhle. Takže vektor by mohl vypadat asi takhle. Ale neměl by být takhle křivý, a tohle je x minus y. Ale pokud nakreslíme mezi ně, stejně jako v předchozím příkladě, Ukážu vám, že ho tam můžeme nakreslit mezi tyto dva koncové body. Pokud by jsme to udělali tady, jak by to vypadalo? Takže když začneme v tomto bodě a půjdeme 6 doprava a 5 nahoru, tak skončíme zde. Rozdíl mezi těmito 2 vektory, ujistím se, že to mám správně, rozdíl mezi těmi 2 vektory vypadá takto. Vypadá právě takhle. Což by mělo dávat smysl... x minus y. To je rozdíl mezi 2 vektory. Můžete si rozdíl představit jako: "Jak se dostanu od jednoho vektoru k druhému?" Jako když, vy víte... Pojďme zpět do světa druhé třídy základní školy, kde jsou jen skaláry. Když se zeptám, kolik je 7 minus 5? Řeknete, že se to rovná 2. No a to vám říká, že 5 plus 2 je 7. Nebo že rozdíl mezi 5 a 7 je 2. A tady říkáte, zde je rozdíl mezi ‚x‘ a ‚y‘, je to tenhle vektor. Rovná se to tomuto vektoru. Nebo byste mohli říct: "Pokud vezmu 5 a přičtu 2 dostanu 7." Nebo byste mohli říct: "Pokud vezmu vektor ‚y‘ a přičtu vektor x minus y, potom dostanu vektor ‚x‘." Teď uděláme další zajímavou věc. Zjistíme, kolik se rovná y minus x. y minus x. Čemu se to rovná? Vezmu si na to jinou barvu. No, vezmu - 4 - 2, což je -6. A pak máte -2 - 3. To je -5. y minus x bude, podívejme se, pokud začnu tady, půjdeme dolů o 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pak zpět o 5. Takže zpět 2, 4, 5. y minus x vypadá takto. Je to přesně ten samý vektor. Pamatujte, nezáleží na tom, kde začínáme. Jen ukazuje opačným směrem. Pokud bychom ho přesunuli sem. Mohl bych kreslit přímo na špičku tohoto, jednalo by se o to samé, co x minus y, ale v opačném směru. To se hodí vědět. Takže je můžete dělat jako opačné. A tohle vyjasním. Nakreslili jsme ‚y‘. Vlastně nakreslím ‚x‘. ‚x‘ bychom mohli nakreslit jako 2, 3. Jdete 2 doprava a 3 nahoru. Už jsem to dělal. Tohle je ‚x‘ v nestandardní pozici. Tohle je také ‚x‘. Co je -x? Záporné ‚x‘ je -2, -3. Pokud bych začal tady, šel bych -2 a pak -3. -x by vypadalo právě takto. -x Vypadá to právě jako ‚x‘. Je to rovnoběžné. Má to stejnou velikost. Jen ukazuje přesně opačným směrem. A to je dobré si pořádně zapamatovat. Pochopit to a mít cit a smysl pro tyto věci. Teď bychom mohli dokončit myšlenku sčítání a odčítání vektorů. Vše co jsem doteď udělal bylo v R2. Ale chci ukázat, že to můžeme zobecnit. A dokonce je můžeme zobecnit i tam, kde není vizualizace snadná. Definuji pár vektorů. Definuji vektor ‚a‘, rovnající se 0, -1, 2 a 3. Definuji vektor ‚b‘ jako 4, -2, 0, 5. Můžeme s nimi provést stejné operace: sčítání a odčítání. Jen bude těžké si to představit. Můžeme je ponechat jen v této formě. Takže je stejně užitečné přemýšlet ve čtyřech rozměrech. Pokud bych řekl 4 krát a. Tohle je vektor a minus 4 krát b. Čemu se to bude rovnat? Tohle je vektor. Čemu se tohle bude rovnat? Mohli bychom to přepsat jako 4 krát celý tento sloupec 0, -1, 2 a 3. -2 krát b. -2 krát 4, -2, 0, 5. A kolik to vyjde? Tento výraz, 4 krát tohle, dostanete, grafický tablet mi tam moc nefunguje, tak to udělám tady. 4 krát tohle, dostanete 4 krát 0, 0, -4, 8. 4 krát 2 je 8 4 krát 3 je 12 A pak minus. Použiji žlutou. -2 krát 4 je 8. 2 krát -2 je -4 2 krát 0 je 0. 2 krát 5 je 10. Tohle je špatná část grafického tabletu, nepíše se mi tu dobře. Nevím, v čem je problém, ale pokud bych byl tady, co dostaneme? Co je 0 minus 8? -8. -4, -4. Minus -4. To je -4 plus 4, to je 0. 8 minus 0 je 8. 12 minus... Kolik bylo tohle? Nemůžu to přečíst, aha, je to 10. Teď to můžete znovu vidět. Něco je velmi zvláštní. 2 krát 5 je 10. Takže to je 12 minus 10, to je 2. Takže když vezmeme tento vektor a vynásobíme ho 4 a odečteme 2 krát tento vektor, dostaneme tenhle vektor. A i když tohle nemůžete znázornit snadno v nějakém formátu grafu, je to užitečný koncept. A uvidíme to později, až aplikujeme některé z těchto vektorů do vícerozměrných prostorů.
video