Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (14/29) · 15:46

Lineární algebra: Úvod do lineární nezávislosti závislosti a nezávislosti

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Mám množinu vektorů… Nechci je dělat takhle silně. Jeden vektor je vektor 2, 3 a druhý vektor je vektor 4, 6. A chci odpovědět na otázku: Jaký je lineární obal těchto vektorů? Předpokládejme, že jsou to polohové vektory. Jaké jsou všechny vektory, které mohou tyto dva vektory reprezentovat? Vzpomeňte si, že do lineárního obalu patří všechny vektory, které mohou být reprezentovány lineární kombinací těchto dvou. Je to množina všech vektorů, které získám jako konstanta krát 2 tohoto vektoru plus nějaká další konstanta krát tento vektor. Jsou to všechny možnosti, které mohu reprezentovat, pokud použiji různá reálná čísla ‚c1‘ a ‚c2‘. První věc, kterou si možná uvědomíte je, že tento vektor 2 je to samé jako 2 krát tento vektor. Takže bych to mohl takto přepsat. Mohl bych to přepsat jako c1 krát vektor 2, 3 plus c2 krát vektor… A zde, místo použití vektoru 4, 6 použiji 2 krát vektor 2, 3, protože tento vektor je jen násobkem tohoto vektoru. Mohl bych napsat c2 krát 2 krát 2, 3. Myslím, že vidíte, že je to to samé jako 4, 6. 2 krát 2 je 4. 2 krát 3 je 6. Teď to můžeme trochu zjednodušit. Můžeme přepsat toto jako c1 plus 2 krát c2, to vše krát 2, 3, krát náš vektor 2, 3. A toto je libovolná konstanta. Je to nějaká libovolná konstanta plus 2 krát nějaká další libovolná konstanta. Můžeme to nazvat c3 krát můj vektor 2, 3. V této situaci, přestože jsme začali se dvěmi vektory, a jak jsme říkal, víme, že obal těchto dvou vektorů je roven všem vektorům, které mohou být vytvořeny lineární kombinací těchto vektorů, libovolnou lineární kombinací, pokud tady použiji substituci, můžeme to redukovat na skalární součin mého prvního vektoru. A mohl bych na to jít také jinak. Mohl bych nahradit tento vektor 1/2 tohoto, a udělat jakoukoliv kombinaci skalárního násobku druhého vektoru. Ale fakt je, že místo lineární kombinace dvou vektorů, mohl bych to zredukovat na skalární kombinaci jednoho vektoru. A skalární kombinaci jednoho vektoru jsme již viděli v R2, obzvlášť pokud se jedná o polohové vektory. Například tento vektor 2, 3. Je to 2, 3. Vypadá takto. Všechny skalární kombinace tohoto vektoru budou ležet na této přímce. Takže 2, 3 bude právě zde. Budou ležet na této přímce přesně tady, takže tato přímka bude v obou směrech nekonečná. A pokud bych vzal záporné hodnoty 2, 3, půjdu sem dolů. Pokud použiji kladné hodnoty, půjdu sem. Pokud použiji velmi velké kladné hodnoty, půjde to sem nahoru. Ale mohu pouze prezentovat vektory, a když je dám do standardní formy, jejich šipky budou vytyčovat tuto přímku. Takže mohu říct, že obal mé množiny vektorů, umístím je sem. Lineární obal množiny vektorů 2, 3 a 4, 6 je tato přímka. Přestože máme dva vektory, jsou v podstatě kolineární. Jeden je násobkem druhého. Pokud toto je 2, 3, tak 4, 6 je právě zde. Je to ten delší vektor tady. Jsou kolineární… Tyto dva vektory jsou kolineární. V tomto případě, když máme dva kolineární vektory v R2 jejich obal se zredukuje do této přímky. Nemůžete reprezentovat nějaké vektory jako… Použiji novou barvu. Nemůžete reprezentovat tento vektor nějakou kombinací těchto dvou vektorů. Nemůžete se dostat z této přímky. Takže není žádný způsob, jak reprezentovat všechno v R2. Obal je prostě jen tato přímka. Teď, podobný nápad, všimněte si, že pokud máte dva vektory, ale vlastně zredukované do jednoho vektoru, když použijete jejich lineární kombinaci. Ta související myšlenka je, že můžeme navázat tuto množinu… Nazýváme ji lineárně závislou. Napíšu to: Lineární závislost. Toto je lineárně závislá množina. A lineární závislost znamená, že jeden z těchto vektorů v této množině, může být reprezentován nějakou kombinací dalších vektorů v množině. Jakýkoliv vektor si vyberete, může být reprezentován jinými vektory, nepřidává to žádný nový směr ani novou informaci. V tomto případě jsme již měli vektor, který směřoval tímto směrem, a pokud použijete tento 4, 6 jdete stejným směrem, jen rychleji. Takže nám to nedává žádnou novou dimenzi, abychom se dostali z této přímky. A můžete si představit v 3D prostoru, že pokud máte jeden vektor který vypadá jako tento a další vektor, který vypadá takto, dva vektory, které nejsou kolineární, definují jistý dvou-rozměrný prostor. Mohou definovat dvou-rozměrný prostor. Řekněme, že toto je rovina definována těmito 2 vektory. Pro definování R3, třetí vektor v množině nesmí být koplanární s těmito 2. Pokud je třetí vektor koplanární s těmito, nepřidává žádný nový směr. Takže tato množina třech vektorů bude také lineárně závislá. Další způsob jakým uvažovat je, že tyto dva fialové vektory obalují tuto rovinu, obalují rovinu, kterou v podstatě definují. Cokoliv v této rovině směřující jakýmkoliv směrem, může být jakýkoliv vektor v této rovině, když ji obalíme. Znamená to, že jakýkoliv vektor, může být reprezentovat tímto vektorem a tímto vektorem, což znamená, že pokud je tento vektor v rovině, může být reprezentován lineární kombinací tohoto a tohoto vektoru. Tento zelený vektor, který jsem přidal, nepřidává nic do lineárního obalu naší množiny vektorů a to proto, že je to lineárně závislá množina. Tento může být reprezentován jako součet tohoto a tohoto, protože tento a tento obalují tuto rovinu. Abychom obalem těchto tří vektorů získali více dimenzí, nebo reprezentovali R3, třetí vektor bude muset být mimo tuto rovinu. Bude muset vybočit z této roviny. A pokud vektor vybočuje z roviny, znamená to, že nemůže být nijak reprezentován v této rovině, takže je mimo lineární obal těchto dvou vektorů. Když je mimo, nemůže být reprezentován lineární kombinací tohoto a tohoto vektoru. Pokud použiji tento vektor, tento a tento, pouze tyto tři, žádný jiný, který jsem nakreslil, budou lineárně nezávislé. Nakreslím vám více příkladů. Tento byl možná až příliš abstraktní. Mám vektory 2, 3 a 7, 2 a 9, 5. Jsou lineárně závislé nebo nezávislé? Prvně vás napadne, no, to není tak jednoduché. Tento není skalárním násobkem tohoto. Nevypadá ani jako skalární násobek zbylých dvou vektorů. Možná jsou lineárně nezávislé. Ale, když se podíváte pořádně, vidíte, že ‚v‘ je, pokud toto nazveme ‚v1‘, vektor 1 plus vektor 2, pokud toto nazveme vektorem 2, roven vektoru 3. Takže vektor 3 je lineární kombinací těch dalších dvou vektorů. Toto je tedy lineárně závislá množina. Pokud bychom si to chtěli ukázat, nakreslit v nějakém 2D prostoru, to je jen obecná myšlenka, uvidíme. Nakreslím to v R2. Základní myšlenka je, že když máte tři 2-rozměrné vektory, jeden z nich bude redundantní. Jeden z nich určitě bude redundantní. Například, pokud máme 2, 3 vektor, který je tady jako první. Nakreslím ho ve standardní pozici. A nakreslím tento vektor 7, 2, abych vám ukázal, že jakýkoliv bod v R2 může být reprezentován lineární kombinací těchto dvou vektorů. Můžeme udělat i nějakou grafickou reprezentaci. To jsem již udělal v předchozím videu, takže mohu napsat že obal ‚v1 a ‚v2‘‘ je roven R2. To znamená, že každý vektor, každá pozice tady, může být reprezentována nějakou lineární kombinací těchto dvou vektorů. Vektor 9, 5, ten je v R2. Je v R2, že? Očividně. Zakreslil jsem ho do této roviny. Toto je náš dvou-dimenzionální prostor reálných čísel. Mohu ho nazývat prostorem nebo množinou R2. Je tady. Přímo zde. Jak jsme řekli, cokoliv v R2 může být reprezentováno lineární kombinací těchto dvou vektorů. Toto je v R2, tudíž to může být reprezentováno jako lineární kombinace. Doufám, že již začínáte vidět vztah mezi lineárním obalem a lineární nezávislostí nebo lineární závislostí. Udělám další příklad. Mám tyto vektory… Použiji novou barvu. Mám tyto vektory… Tento bude celkem jasný. 7, 0, to je můj ‚v1‘, a můj druhý vektor je vektor 0, -1. To je ‚v2‘. Je tato množina lineárně nezávislá? Je to lineárně nezávislé? Mohu reprezentovat jeden vektor jako kombinaci toho druhého? A pokud mluvím o kombinaci, museli byste jeden z vektorů zvětšit, abyste dostali druhý. Protože jsou zde jen dva vektory. Pokud zkouším přičíst k tomuto vektor, jediná věc, kterou musím vyřešit je toto, takže jediné co mohu udělat je rozšířit ho. Tady nemohu dělat nic. Nezáleží na tom čím vynásobím tento vektor, jakou konstantou, a přičtu ho k sobě nebo rozšířím, tento výraz vyjde vždy nula. Vždycky to bude 0. Takže nic, čím mohu vynásobit ten vektor, mi nedá tento vektor. Podobně nezáleží na tom, čím vynásobím tento vektor, výraz nahoře vždy vyjde nula. Neexistuje způsob, jak se dostat k tomuto vektoru. Takže pro oba tyto vektory neexistuje způsob, jak reprezentovat jeden jako kombinaci druhého. Tyto dva vektory jsou lineárně nezávislé. Můžete to dokonce vidět, když si to nakreslíme. Jeden je 7, 0 což vypadá takto. Udělám to v nějaké jiné barvě než žluté. 7, 0. A druhý je 0, -1. Myslím, že je jednoznačně vidět, že když uděláte lineární kombinaci jakéhokoliv z těchto dvou vektorů, můžete reprezentovat cokoliv v R2. Obalem těchto vektorů, abyste si zvykli na naší notaci, obal ‚v1‘ a ‚v2‘ je roven R2. Dostáváme se k dalším zajímavému bodu. Řekl jsem, že obal ‚v1‘ a ‚v2‘ je R2. Co je obalem ‚v1‘, ‚v2‘ a ‚v3‘ v tomto příkladu tady nahoře? To už jsem vám řekl. Už jsme vám ukázal, že tento třetí vektor může být reprezentován jako lineární kombinace těchto dvou. Je to vlastně součet těchto dvou. Mohu to dokonce i nakreslit. Jsou to vlastně sečtené tyto dva vektory. Takže je jasné, že může být reprezentován lineární kombinací těchto dvou vektorů. Co je tedy jejich lineární obal? Fakt, že tento vektor je redundantní, znamená, že nemění lineární obal. Nemění všechny možné lineární kombinace. Takže lineárním obalem bude R2. Je to jen více vektorů, než je nezbytné, pro obalení R2. R2 je dvou-dimenzionální prostor, a potřebujete dva vektory. Takže toto je vlastně efektivnější způsob získání báze, ještě jsem formálně nedefinoval bázi, ale chci jí používat, a potom to bude dávat smysl až jí definuji formálně. Toto poskytuje lepší bázi, nebo bázi, množinu neredundantních vektorů reprezentujících R2. Zatímco tato je redundantní. Takže to není dobrá báze R2. Ukáži vám více příkladů ve třídimenzionálním prostoru. A potom formálněji definuji lineární závislost a nezávislost v dalším videu. Mám vektor 2, 0, 0. Udělám podobný parametr jako tady: Vektor 2, 0, 0, vektor 0, 1, 0 a vektor 0, 0, 7. Nacházíme se v R3, že? Každý z těchto vektorů je tří-dimenzionální vektor. Jsou tedy lineární závislé nebo lineárně nezávislé? Promiňte, jsou lineárně závislé nebo nezávislé? No, není zde žádný způsob, jak kombinací těchto dvou vektorů skončit s touto složkou nenulovou, abych utvořil tento třetí vektor, že? Protože nezáleží čím násobím tento a tento vektor, poslední složka bude nulová. Takže vlastně přidává nový směr do naší množiny vektorů. Obdobně, není nic co bych mohl… Není kombinace tohoto vektoru a tohoto vektoru, se kterou bych dostal tuto složku nenulovou. A konečně, není kombinace tohoto a tohoto vektoru, se kterou bych dostal tuto složku nenulovou. Tato množina je tedy lineárně nezávislá. A pokud byste chtěli nakreslit tyto vektory ve 3D, zjistili byste, že žádný z těchto třech vektorů neleží na stejné rovině. Očividně kterékoliv 2 vektory leží na rovině, ale pokud byste jí vykreslili, dostali byste 2, 0. Řekněme že toto je osa x. Toto je 2, 0, 0. Tady je 0, 1, 0. Toto je osa y. A tady je 0, 0, 7. Vypadalo by to asi takto. Skoro to vypadá, že vaše tří-dimenzionální osy, skoro vypadají jako vektory ‚i‘, ‚j‘, ‚k‘. Jen jsou trochu rozšířené. Ale to můžete kdykoliv opravit jejich zmenšením, že? Protože nás zajímá jakákoliv lineární kombinace. Lineární obal těchto třech vektorů, protože všechny přidávají nový směr, je R3. Myslím že to stačí pro toto video. Uvědomil jsem si, že dělám stále delší a delší videa. A chtěl bych se dostat zpět k dělání kratších. V příštím videu udělám formálnější definici lineární závislosti, a uděláme spoustu dalších příkladů.
video