Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (66/91) · 2:36

Řady 1 Úloha na výpočet n-tého členu v číselné řadě.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video