Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (70/91) · 5:59

Řady 4 Úloha na výpočet n-tého členu v číselné řadě.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video