Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (85/91) · 1:00

Příklad: závislé a nezávislé proměnné Jak zakreslit vztah mezi proměnnými do grafu?

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
V testu z matematiky dostaneme 5 bodů za každou správně zodpovězenou otázku. V této tabulce značí "x" počet správně zodpovězených otázek. A "y" značí celkový počet bodů, který jsme v testu získali. Tak dobrá. Vztah mezi těmito dvěma proměnnými můžeme vyjádřit následující rovnicí. y = 5x Zakreslete rovnici. Měli bychom najít body, kterými prochází. Mohli byste si říct: "Jestli zodpovíme správně 0 otázek, dostaneme 0 bodů." Mohli byste sem zakreslit tento bod. Když máme 0 otázek správně, dostaneme 0 bodů. Když máme jednu otázku správně, z tabulky vyčteme ... Nebo logicky odvodíme. Každá otázka, která je správně, znamená 5 bodů navíc. Takže pokud zodpovíme správně jednu otázku, dostaneme o 5 bodů více. To vidíme i v naší tabulce. Vidíme to tady. Jedna otázka znamená 5 bodů. Můžeme zakreslit i 2 otázky a 10 bodů. Kterýkoli z těchto bodů. Ale stačí mít dva body, abychom určili přímku. Takže se zdá, že máme hotovo.
video