Algebra: Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních nerovnic (23/23) · 11:49

Racionální nerovnice Dva způsoby řešení racionální nerovnice. Rational inequalities

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních rovnic.
:-) V tomhle videu chci udělat pár příkladů na nerovnosti, které jsou zdánlivě obtížné. A možná budete říkat, hej, nejsou všechny příklady na nerovnosti zdánlivě obtížné? A v jistém smyslu máte možná pravdu. Ale pojďme začít s prvním příkladem. Máme x mínus 1 děleno x plus 2 je větší než 0. A já vám vlastně ukážu dva způsoby, jak to vyřešit. První je, myslím,v jistém smyslu jednodušší. Ale ukážu vám oba způsoby a cokoliv vám funguje dobře, funguje pro vás. Takže první způsob, jak o tom můžete přemýšlet, když mám jenom nějaké číslo dělené nějakým jiným číslem a říkám, že budou větší než 0. Dobrá, jenom si musíme pamatovat naše vlastnosti násobení a dělení záporných čísel. Kdy bude tento zlomek větší než 0? Dobrá, bude větší než 0 jenom když obě, a a-- takže bychom mohli napsat obě, a je větší než 0 a b je větší než 0. Takže tohle je jedna situace, kdy tohle bude určitě pravda. Máme kladné číslo dělené kladným číslem; bude to určitě kladné číslo. Určitě bude větší než 0. Nebo bychom mohli mít situaci, kdy máme záporné číslo dělené záporným číslem. Když máme znaménko dělené tím samým znaménkem, dostaneme také kladné číslo. Takže nebo-- a je menší než 0 a b je menší než 0. Takže kdykoliv máte jakýkoliv druh racionálního výrazu jako tohle, větší než 0, jsou dvě situace ve kterých to bude pravda. Čitatel a jmenovatel jsou oba větší než 0 nebo jsou oba menší než 0. Takže si to pojďme zapamatovat a vyřešit tento příklad. Takže jsou dvě situace, u kterých musíme vyřešit tento příklad. První je, když jsou oba větší než 0. Když jsou oba větší než 0, jsme klidní. Takže bychom mohli říct, že naše první řešení-- možná nakreslím malý strom jako tento--je x mínus 1 větší než 0 a x + 2 větší než 0. To je ekvivalentní s tímto. Hořejšek a spodek-- když jsou oba větší než 0, pak když je vydělíte, dostanete něco většího než 0. Druhá možnost-- právě jsme to viděli-- je kdyby obě byly menší než 0. Takže druhá možnost je x mínus 1 menší než 0 a x plus 2 menší než 0. Když jsou oba menší než 0, máte záporné číslo dělené záporným číslem, což bude kladné číslo. Což bude větší než 0. Takže pojďme vyřešit obě tyto situace. Takže x mínus 1 větší než 0. Když přičteme 1 k oběma stranám, dostaneme x je větší než 1. A když uděláme x plus 2 větší než 0, když odečteme 2 od obou stran rovnice-- pamatujte, že to dělám právě teď-- dostaneme x je větší než mínus 2. Aby oba byly pravdivé-- takže v této malé hnědé nebo červené barvě, cokoliv si o tom myslíte-- aby byly oba pravdivé, x musí být větší než 1 a x musí být větší než mínus 2. Tohle tvrzení, které jsme vymysleli, znamená, že x musí být větší než 1, a tohle tvrzení nám říká, že x musí být větší než mínus 2. Nyní, když x je větší než 1 a x musí být větší než mínus 2, x určitě musí být větší než 1. Víte, 0 by to nesplnila, protože 0 je větší než mínus 2, ale není větší než 1. Takže pro něco, co je větší než 1 a mínus 2 to musí být větší než 1. Tento celý řetěz myšlení, kde říkám, že čitatel a jmenovatel jsou větší než 0, to nastane pouze když x je větší než 1. Protože když x je větší než 1, potom bude x určitě větší než záporná 2. Jakékoli číslo větší než 1 je určitě větší než záporná 2. Takže tohle je jedna situace, ve které bude rovnice platit a můžeme to dokonce vyzkoušet. Řekněme, že x bude 2. 2 mínus 1 je 1 děleno 2 + 2. Je to 1/4. Je to kladné číslo. Teď pojďme vyřešit situaci, kde jsou oba výrazy záporné. Když je x mínus 1 menší než 0, když přičteme 1 k oběma stranám rovnice, řekne nám to, že x mínus 1 je menší než 0. To ja to samé-- když přičteme 1 k oběma stranám-- jako tvrzení, že x je menší než 1. Takže tohle omezení se scvrkne na tohle omezení. Nyní tohle omezení, x plus 2 je menší než 0. Když odečteme 2 od obou stran, dostaneme x je menší než mínus 2. Takže toto omezení se scvrkne na tohle omezení. Takže aby byly oba záporné, aby čitatel i jmenovatel byly záporné-- víme, že x musí být menší než 1 a x musí být menší než mínus 2. Když něco musí být menší než 1 a musí to být menší než mínus 2, dobrá, musí to být pouze menší než mínus 2. Cokoliv menšího než mínus 2 bude splňovat oboje. Takže tohle se scvrkne jenom na to, že x by také mohlo být menší než mínus 2. A pamatujte, tohle je nebo. Buď jsou oba,čitatel i jmenovatel, kladné, nebo jsou oba záporné. Takže buď jsou oba kladné a scvrknou se na x by mohlo bát větší než 1, nebo jsou oba záporné a scvrknou se na x je menší než mínus 2. Takže naše řešení je x by mohlo být větší než 1 nebo-- to je když jsou oba kladné-- nebo x je menší než 2. To je když jsou oba záporné. A kdybychom to chtěli nakreslit na číselnou osu-- nechte mě namalovat číselnou osu pouze takto. To by mohla být 0 a pak máme 1, takže x by mohlo být větší než 1. Ne větší nebo rovno. Takže tam dáme malý kroužek, abychom ukázali, že nezahrnujeme 1. A všechno větší než 1 bude splňovat tuhle rovnici. Nebo všechno menší než mínus 2. Takže máme mínus 1, mínus 2, cokoliv menšího než mínus 2 bude také splňovat tuhle rovnici, když jsou čitatel i jmenovatel záporné. A mohli byste to vyzkoušet. Mínus 3. Mínus 3 mínus 1. Jenom vyřeším, že mínus 3 mínus 1 je rovno mínus 4. A potom mínus 3 + 2. Mínus 3 plus 2 je rovno mínus 1. Mínus 4 vydělené mínus 1 je kladná 4. Takže pro všechna tato záporná čísla to také funguje. Řekl jsem vám, že bych vám ukázal dva způsoby, jak řešit tento problém. Takže mě nechte ukázat vám jiný způsob, kdyby vám tenhle připadal trochu zmatený. Takže ten druhý způsob-- nechte mě ten příklad přepsat. Dostanete x mínus 1 děleno x plus 2 je větší než 0. Vlastně to pojďme trochu smíchat a mohli byste uplatnit tu samou logiku. Řekněme, že je to větší nebo rovno--dobrá, vlastně ne. Nechám to tak a v příštím videu možná vyřeším případ, kde je to větší nebo rovno, jenom protože opravdu nechci-- možná chci postupně zvyšovat stupeň obtížnosti. Pouze říkáme, že x mínus 1 děleno x plus 2 je pouze ostře větší než 0. Jedna věc, kterou si teď možná říkáte, dobrá, když mám racionální výraz jako tenhle, možná vynásobím obě strany této rovnice výrazem x + 2. Takže se toho zbavím ve jmenovateli a můžu to vynásobit 0 a dostanu to z cesty. Ale problém je, když násobíte obě strany nerovnice číslem-- když násobíte kladným číslem, nerovnost zůstane zachována. Ale když násobíte záporným číslem, musíte vyměnit nerovnost, a my nevíme, jestli je x plus 2 kladné nebo záporné. Takže pojďme vyřešit obě situace. :-) Pojďme vyřešit jednu situaci kde x + 2-- nechte mě to napsat tímto způsobem. x plus 2 je větší než 0. A pak jiná situace, kde-- nechte mě to udělat jinou barvou. Kde x plus 2 je menší než 0. Pro x + 2 máme dvě možnosti. Vlastně, v těcgto situacích se x plus 2 může rovnat 0? Kdyby bylo x plus 2 rovno 0, pak by celý tento výraz nebyl definovaný. A to určitě nebude situace, kterou se chceme zabývat. Byla by to nedefinovaná situace. Takže tohle jsou naše dvě situace, kdy násobíme obě strany. Takže když x plus 2 je větší než 0, znamená to, že x je větší než mínus 2. Můžeme pouze odečíst 2 od obou stran této rovnice. Takže když x je větší než mínus 2, pak x plus 2 je větší než 0. A potom můžeme vynásobit obě strany této rovnice krát x plus 2. Takže máte x mínus 1 děleno x plus 2 je větší než 0. Vynásobím obě strany x plus 2, což předpokládám, e je pozitivní, protože x je větší než mínus 2. Vynásobte obě strany výrazem x plus 2. Tyhle se vyruší. 0 krát x plus 2 je pouze 0. Zbylo vám pouze x mínus 1 je větší než-- tohle zjednodušené pouze na 0. Vyřešte pro x, přičtěte 1 k oběma stranám, dostanete x je větší než 1. Takže jsme viděli, že když x plus 2 je větší než 0, nebo bychom mohli říct, když x je větší než mínus 2, pak x musí být také větší než 1. Nebo byste mohli říct když x je větší--dobrá, mohli byste použít oba způsoby. Ale říkáme, podívej, obě tyto věci musí být pravdivé. Když musí x splňovat oboje, musí být pouze větší než 1. Protože když je větší než 1, bude určitě splňovat tohle omezení. Takže pro tuhle větev jsme nalezli řešení x je větší než 1. Takže tohle je jedna situace, kde x plus 2 je větší než 0. Druhá situace je x plus 2 je menší než 0. Když x plus 2 je menší než 0, je to ekvivalentní s tvrzením, že tohle x je menší než mínus 2. Pouze odečtete od obou stran 2. Nyní, když x plus 2 je menší než 0, co musíme udělat když násobíme obě strany-- pojďme to udělat. Máme x mínus 1 děleno x plus 2. Máme nějakou nerovnost a pak máme 0. Nyní, když vynásobíme obě strany výrazem x plus 2, x plus 2 je záporné číslo. Když vynásobíte obě strany nerovnice záporným číslem, musíte prohodit nerovnost. Takže tohle je větší než se stane menší než, protože předpokládáme, že x plus 2 je záporné. Tyhle se vyruší. 0 krát cokoliv je 0. Dostaneme x mínus 1 je menší než 0. Řešeno pro x, přidáním 1 k oběma stranám, x je menší než 1. Takže v případě, že x plus 2 je menší než 0 nebo x je menší než mínus 2, x musí být menší než 1. Dobrá, myslím, že víme-- když řeknete, že něco musí být menší než mínus 2 a menší než 1, pouze tvrzení, že je to menší než mínus 2, poslouží stejně. Cokoliv menšího než mínus 2 bude splňovat tohle. Ale ne cokoliv, co splňuje tohle, bude splňovat tamto. Takže tohle je jediné omezení, se kterým si musíme dělat starosti. Takže v případě, že x plus 2 je menší než 0, můžeme jenom říct, že to x musí být menší než mínus 2. To bude splňovat tuhle rovnici. Takže náš konečný výsledek je x bude buď větší než 1 nebo x bude menší než mínus 2. Takže ještě jednou, můžu to zakreslit na číselnou osu. x je větší než 1 tady. Máte 0, mínus 1, mínus 2. A pak máte x je menší než mínus 2, nezahrnujete mínus 2. A pouze takto. A to je úplně stejný výsledek, jaký jsme dostali tady. Takže jakákoliv verze, která je pro vás lehčí. Ale jak můžete vidět, obě jsou trochu rozdílné a musíte trochu přemýšlet o tom, co se děje, když násobíte nebo dělíte kladnými nebo zápornými čísly. :-)
video