Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic (6/10) · 4:39

Substituční Metoda Řešení soustavy nerovnic: 2y = x + 7; x = y - 4  The Substitution Method

Navazuje na Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic.
Použijte substituci a vyřešte pro x a y a. A tady máme soustavu rovnic. první rovnice je 2y = x + 7 a druhá rovnice je x = y - 4. Takže, když řekneme, že chceme substituovat tak musíme zaměnit jednu proměnou za výraz tak, že budeme mít rovnici pouze o jedné neznámé, pro kterou ji poté můžeme vyřešit. Nechte mě předvést o čem mluvím. Napíšu rovnici prvního stupně. 2y = x + 7 a tady máme druhou rovnici x = y - 4 Takže, jestli hledáme x a y, která by mohla vyhovovat oběma omezením, co vidíme je... že jestli x a y musí oba splňovat obě podmínky tak podmínky musí být pravdivé. x se musí rovnat y - 4. Takže kdekoliv kde v horní rovnici vidíme x tak víme, že x podle druhé rovnice že x se musí rovna y - 4. Takže kdekoliv vidíme x, můžeme ho nahradit za y - 4 Tak to pojďme udělat. Když nahradíme y - 4 za x v horní rovnici horní rovnice bude 2y se rovná --místo x-- napíšeme y - 4. A pak tam máme plus 7. Vše co jsem zde udělal bylo nahrazení y - 4 za x. Podmínka nám říká, že to musíme udělat. Y - 4 musí být rovno x, nebo x musí být rovno y - 4. A výsledek je, že máme teď máme rovnici. Jednu rovnici s jednou proměnnou, můžeme ji prostě vyřešit pro y. Takže dostaneme 2y = y, a pak tu máme mínus 4 plus 7 takže y + 3 můžeme odečíst y z obou stran této rovnice. Levá strana je jen 2y - y = y. Y se rovná-- tyhle dvě se vyruší, y se rovná 3. A můžeme se vrátit zpět a nahradit do jakékoliv z těchto rovnic a vyřešit pro x. A je to ještě jednoduší tady... Takže můžeme nahradit rovnou zde. X musí být rovno y - 4. Takže můžeme říct, že x se rovná 3 - 4 = -1. Takže řešený této soustavy je x = -1 a y = 3. Můžete si ověřit, že je to pravda na horní rovnici zrovna tady. 2 * 3 je 6, což se rovná -1 + 7. Teď vám chci ukázat že tady jsme nahrazovali. Měli jsme výraz nebo rovnici která přímo řešila x, takže jsme byli schopní nahradit x. Co vám chci ukázat, je že jsme to taky mohli udělat obráceně. Mohli jsme vyřešit y a pak nahradit y. Pojďme to zkusit. Mohli jsme nahradit z jedné rovnice nebo druhé a naopak. Každopádně bychom vždy dostali tu samou odpověď. Takže místo abychom řekli, že x = y - 4, v druhé rovnici když přičteme 4 k oběma stránám rovnice, dostaneme x + 4 = y. Tohle a tohle je přesně ta samá podmínka. Jen jsem přičetl 4 k oběma stranám abych dostal tu rovnici tady. A teď když jsme vyřešili rovnici pro y můžeme použít první podmínku-- první rovnici-- a všude kde vidíme y, ho můžeme nahradit za x + 4. Takže to je 2 krát -- místo 2 krát y -- můžeme psát, že je to 2 krát (x + 4) což se rovná x + 7. Takže můžeme tohle roznásobit 2 a dostaneme 2x + 8 = x + 7. Můžeme odečíst x od obou stran rovnice a poté můžeme odečíst 8 od obou stran rovnice mínus 8. Na levé straně, tam se nám to zruší na druhé straně, to se zruší, a máme -1. Poté, můžeme nahradit zpátky sem. Máme y = x + 4 takže máme y = -1 + 4 což se rovná 3. Takže jsme znovu dostali stejnou odpověď, ikdyž jsem tentokrát nahrazovali y, místo nahrazování x. Snad vám to přišlo zajímavé.
video