Algebra: Kvadratické rovnice
Přihlásit se
Algebra: Kvadratické rovnice (17/20) · 3:16

Parabola zadaná vrcholovou rovnicí

Navazuje na Algebra: Polynomy.
Máme za úkol zobrazit graf rovnice y = -2(x - 2)^2 + 5. Zamysleme se tedy nad tím. Máme zadáno y = -2(x - 2)^2 + 5. Když vidíte kvadratickou rovnici, nebo graf paraboly zadaný tímto způsobem, měli byste si uvědomit, že tento výraz je vždy kladný, protože je to libovolné číslo umocněné na druhou, je výsledek nezáporný, mohla by to být i nula, tedy je to vždy nějaké číslo na druhou, a pak násobené záporným číslem, takže výsledek bude nekladný. Bude to vždy menší nebo rovno nule. Tohle bude tedy vždy menší nebo rovno nule. Maximální hodnotu 'y' dostaneme, když výraz položíme roven nule. Maximální hodnota 'y' je 5, Maximum pro 'y' je tedy 5, a kdy se to stane? 'y' je rovno 5, když celý výraz je nula. A kdy se to rovná nule? Výraz se rovná nule, když 'x - 2 = 0' a 'x - 2 = 0' když x = 2. Bod [2; 5] je maximum této paraboly a bude to tedy její vrchol. Když budeme kreslit graf, bod [2; 5]... zde je osa y a tady je osa x... To je 1, 2. 3. 4. 5... Tady je bod [2; 5]. To je maximum této paraboly a teď ještě najdu dva další body, abych přesně určil parabolu. Tři body určují, přesně určují parabolu. Tento je první, vrchol, to je zajímavé. Teď bych chtěl ještě najít dva body, které jsou od vrcholu stejně vzdálené, a nejjednodušší způsob, jak to udělat, je zjistit, co se stane, když bude x = 1 a x = 3. Mohl bych zde udělat tabulku. Zajímá mě 'x' rovno 1, 2, 3 a tomu odpovídající 'y'. Už víme, že pro x = 2 je y = 5. Bod [2; 5] je vrchol. Když je x = 1, 1 - 2 je -1, a to na druhou je 1, tedy máme -2 + 5, takže to bude 3 a když bude x = 3, toto je 3 - 2, což je 1, na druhou je 1, 1 krát -2 je -2 + 5 je také 3. Máme tedy tři body. Bod [1; 3], bod [2; 5] a bod [3; 3] naší paraboly. Vrátím se ke cvičení a zobrazím tam naše tři body. Máme tedy bod [1; 3], tady je bod [2; 5] a zde je bod [3; 3] a máme jednoznačně zadanou parabolu.
video