Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (2/42) · 16:01

Formální vysvětlení funkcí A more formal understanding of functions

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Myslím si, že někdy ve své matematické kariéře jste už narazili na funkce, ale v tomhle videu chci funkce zavést trochu formálněji, než jste je možná viděli, a pak to propojíme s nějakými koncepty spojenými s vektory a lineární algebrou, které jsme už viděli. Funkce je vlastně takový vztah mezi prvky jedné množiny a prvky druhé množiny. Mějme nějakou množinu ‚X‘, a každému prvku téhle množiny ‚X‘ přidělím nějaký jiný prvek, dám mu vztah s nějakým prvkem jiné množiny ‚Y‘. Takže když si představím, že tohle je moje množina ‚X‘, a tohle je ‚Y‘… ‚Y‘ nemusí být menší, to je jenom jak jsem to zrovna nakreslil. Funkce je jenom vztah, neboli relace. Takže když si vezmu prvek mé množiny ‚X‘… Tohle je prvek, který si vezmu. Tak si jej můžeme představit jako bod. Tato funkce řekne: "Dobře, dal jsi mi prvek množiny ‚X‘, já ti dám prvek množiny ‚Y‘, který je s ním ve vztahu." Funkce řekne: "Dej mi tenhle prvek, a já ti vrátím tenhle". Tohle znamená vztažení, asociování nějakého prvku množiny ‚X‘ s nějakým prvkem množiny ‚Y‘. A když bych dostal nějaký jiný bod, spojil bych jej s nějakým jiným prvek ‚Y‘. Mohl bych tomu klidně dát ten samý prvek ‚Y‘. A tenhle zápis jenom říká, že funkce je vztah mezi množinou ‚X‘, a teď mluvím v obecných pojmech, a jinou množinou ‚Y‘. A nejspíš si říkáte: "Sale, tohle je příliš abstraktní jakou to má souvislost s funkcemi, které jsme zatím viděli?" Napíši zde funkci, kterou jste už nejspíš někdy viděli. Už jste někdy viděli funkci f(x) je rovno x na 2. Jak bychom ji zapsali v téhle notaci? No je to funkce v tom tradičním pohledu, v jakém jste je zatím viděli. Napíšu to s ‚f‘. Chtěl jsem napsat g(x), abych ukázal, že to nemusí vždycky být ‚f‘, ale myslím, že tomu rozumíte. V tomhle případě je ‚f‘ vztah mezi reálnými čísly. To jsou všechna čísla, která sem můžu nacpat. Ve skutečnosti je tohle část definice té funkce. Mohl bych to omezit třeba jenom na celá čísla, nebo třeba jenom na sudá čísla, nebo jenom na sudá přirozená čísla. To je část definice funkce, a já ji zrovna zadefinuji jako funkci z reálných čísel. Říkám, že tady se dá vložit libovolné reálné číslo, a funkce bude udávat vztah s jiným reálným číslem. Takže v tohle případě, když ‚x‘ je reálné číslo, bude ‚f‘ udávat vztah reálných čísel s jimi samotnými, což je v pohodě. Takže, když tohle jsou reálná čísla… a je jasné, že reálná čísla by šla v obou směrech do nekonečna, ale když tohle je pro reálná čísla, tato funkce jenom vezme libovolný bod v R a vrátí k němu jiný bod v R. Vezme každý bod, a přidělí mu jeho druhou mocninu. Chci to zavést jako jemnou notaci… Aspoň když jsem já poprvé viděl funkce, myslel jsem si: "dej mi ‚x‘, já ho umocním, a vrátím ti druhou mocninu ‚x‘." A to je pravda, přesně to se děje. Jenomže můj mozek fungoval tak, myslel jsem si, že to je jako kdybych ‚x‘ měnil na jiné číslo. Dá se na to možná taky takhle dívat, a mohl by to vlastně být nejlepší pohled na funkce. Ale matematická definice, kterou tady ukazuji, je víc o vztažení ‚x‘ s ‚x‘ na druhou. Tohle je jiný způsob zápisu té samé věci. Tyhle dva výroky, tenhle výrok a tenhle, jsou vlastně stejné. Tenhle zápis jste nejspíš ještě nikdy neviděli, ale mám ho rád, protože ukazuje přímo tu asociaci, kterou funkce dělá, zatímco s tímhle mám víc pocit, jako byste dali ‚x‘ do nějakého mlínku na maso nebo něčeho takového, co semele ‚x‘ nebo umocní ‚x‘, nebo udělá cokoliv, co je potřeba s ‚x‘ udělat. Tenhle zápis mi připomíná ten vztah. Dáš mi ‚x‘, a já k němu přiřadím nějaké reálné číslo jménem ‚x‘ na druhou. Takže to bude prostě nějaký bod. Přidáme trochu terminologie, kterou si myslím, že jste už někdy viděli. Ta množina, ze které přiřazujeme, se jmenuje definiční obor, a je částí definice funkce. Já, jako tvůrce té funkce, vám musím říct, že každý rozumný vstup do téhle funkce musí být z množiny reálných čísel. A na druhou stranu na množina, do které funkce něco zobrazuje, je obor hodnot. Je důležité rozlišovat všechny hodnoty, které mi funkce může vracet, a hodnoty, kterým to sice dovolím, ale funkce jich nikdy nenabývá. Výraz "obor hodnot" v češtině znamená libovolnou množinu, která obsahuje všechny prvky, které můžou být hodnota funkce na jejím definičním oboru. Můžeme si všimnout, že f(x) je x na 2 sice je funkce z reálných čísel do reálných čísel, ale nikdy nebude nabývat hodnoty -1. Můžeme říct, že reálná čísla jsou nějaký obor hodnot funkce ‚f‘. Podle kontextu ale může "obor hodnot" znamenat jenom přesně ty hodnoty, kterých funkce někdy opravdu dosáhne, což by v tomhle případě byla nezáporná reálná čísla. Říkáme, že funkce je obecné zobrazení z téhle množiny do téhle. Obor hodnot může být nejmenší možný obor hodnot (nezáporná reálná čísla), ale v češtině tak můžeme říct i reálným číslům. Nezáporná čísla jsou podmnožina reálných čísel. Libovolná množina je svoje vlastní podmnožina, každý prvek množiny je také prvek té samé množiny, takže je svoje vlastní podmnožina. Takže obor hodnot může znamenat jak minimální obor hodnot, tak libovolný obor hodnot. Ukážeme si ještě jeden příklad. Definuju funkci ‚g‘, a ta je zobrazení z reálných čísel. Řekněme že to je zobrazení z R2 do R. Takže si beru dvojice, a přiřazuji jim jedno číslo. Definuji teď ‚g‘. Napíšu ji několika různými způsoby. Takže teď když vezmu ‚g‘ z dvou hodnot, mohl bych jim říct třeba ‚x‘ a ‚y‘, nebo třeba ‚x1‘, ‚x2‘. Uděláme to tak. g(x1, x2) je vždycky 2. Je to zobrazení z R2 do R, ale tohle je pořád 2. A taky to napíšu tím druhým způsobem, protože na něj nejspíš nejste tak zvyklí. ‚g‘ přiřazuje libovolném bodu ‚x1‘, ‚x2‘ bod 2. Tímhle je ten vztah vidět trochu jasněji. Ale abychom si ujasnili notaci, co má tahle funkce za definiční obor? Co je tedy obor hodnot? To byla část definice funkce. Řekl jsem, že zobrazujeme z R2, takže definiční obor je R2. A teď, co je obor hodnot? To je ta množina, o které tvrdím, že bych do ní mohl chtít něco zobrazit. Je to část definice funkce. Tohle je dle definice funkce obor hodnot. Takže jeden obor hodnot je R. Ale ta funkce nedosáhne na všechny hodnoty v R. Minimální obor hodnot mé funkce je menší, protože obraz funkce ‚g‘ nikdy není 0. Minimální obor hodnot téhle funkce je ve skutečnosti menší. Nikdy nedosáhneme jinam než na číslo 2, takže minimální obor hodnot téhle funkce je jenom 2. Kdybychom si tohle představili… R2 je ve skutečnosti… Nenakreslil bych to jako skvrnu, nakreslil bych to jako celý kartézský prostor, ale jenom vám dávám abstraktní představu. Tohle je R2. Kdybych měl opravdu nakreslit R, nakreslil bych to jako nekonečnou přímku. Pojďme to tak pro legraci vyzkoušet, normálně se to tak nekreslí. Ale mohl bych R nakreslit jakože tohle je R2, tak bych mohl R vyznačit jako přímku. Takže tohle je R. Mohl bych to nakreslit taky takhle, ale pojďme prostě říkat, že tohle je R. Takže moje funkce ‚g‘ každému bodu přiřazuje přesně číslo 2. 2 je jenom jeden maličký bod v R. Takže moje funkce ‚g‘ vezme libovolný bod v R2, s libovolnými souřadnicemi, tohle je bod (3, -5), ať je to cokoliv. Pořád tomu přiřazuje jenom dvojku v R. Takže funkce ‚g‘ přiřazuje každé dvojici v R2 bod 2. To je to, co ‚g‘ pořád dělá. Takže by se dalo říct, že obor hodnot ‚g‘ jsou reálná čísla, ale minimální obor hodnot je ve skutečnosti jenom 2. Pojďme zkusit ještě jeden zajímavý příklad. Když napíšu ‚h‘ jako funkci z R2 do R3, budu tady trochu opatrný, ‚h‘ jde z R2 do R3. Napíšu tady že h(x1,x2) je... takže teď zobrazujeme do prostoru s větší dimenzí, takže budu říkat, že tohle bude rovné, řekněme, že moje první souřadnice neboli moje první složka v R3 bude x1 plus x2. Řekněme, že moje druhá souřadnice bude x2 minus x1. A moje třetí souřadnice bude x2 krát x1. A teď jaký je obor hodnot téhle funkce? Podle definice ‚h‘ je obor hodnot celé R3. A všimněte si, že jdu z prostoru s dimenzí 2 do prostoru s dimenzí 3, tedy se třemi souřadnicemi. Ale pokaždé dokážu nějakému bodu ‚x1‘, ‚x2‘ v R2 přiřadit nějaký bod v R3. Trochu těžší otázka je, jak je minimální obor hodnot. Dokážu pokaždé nějakému bodu v R3… možná jsem měl zvolit nějaký jednodušší příklad… ale dokážu každému bodu v R3 (což je obor hodnot funkce) najít nějaký vzor v prostoru R2? Ne každé souřadnice v R3 můžu vyjádřit tak, aby na ně funkce ‚h‘ něco z R2 zobrazila. Ukážu příklad. Mohl bych třeba sem dát nějaká ‚x1‘ a ‚x2‘ a vymyslet to. Pojďme to udělat. Podíváme se na ‚h‘. Zkusím tentokrát tu druhou notaci. Řekněme že jsem chtěl najít třeba bod v R3, který podle ‚h‘ přísluší bodu (2,3) v R2. Moje funkce h mi řekne, že bodu (2,3) přiřadím nějaký bod v R3. Sečtu 2 a 3, to je 5. Rozdíl mezi x2 a x1 je 3, to minus 2 je 1, a potom to vynásobím, takže 6. Takže tenhle bod rozhodně bude v minimálním oboru hodnot. Funkce ‚h‘ určitě někdy na tenhle bod dosáhne. Takže tenhle bod (2, 3), který je tady, dostane nějaký třírozměrný bod v prostoru, který tady sice kreslím spíš jako flek, ale myslím, že tomu rozumíte, ten třírozměrný bod bude mít souřadnice (5, 1, 6). Takže bod (5, 1, 6) rozhodně leží v každém oboru hodnot funkce ‚h‘. A teď se zeptám. Když mám nějaký bod v R3, třeba bod (5, 1, 0). Leží tenhle bod (5, 1, 0) v minimálním oboru hodnot funkce ‚h‘? Rozhodně leží v nějakém oboru hodnot. Definice říká, že ‚h‘ zobrazuje do R3. Ale existuje nějaký bod v R2, který funkce ‚h‘ zobrazí na (5, 1, 0)? Leží (5, 1, 0) v minimálním oboru hodnot funkce ‚h‘? 5 musí být součet dvou čísel, 1 musí být jejich rozdíl, a 0 by musela být součin těchto dvou čísel. Takže 5 je součet, 1 je rozdíl, takže se bavíme o číslech 2 a 3, takže prostě jejich součin nikdy 0 být nemůže. Takže (5, 1, 0) neleží v minimálním oboru hodnot funkce ‚h‘. Existuje spousta bodů, které sice jsou v nějakém oboru hodnot funkce ‚h‘ (třeba v R3), ale funkce ‚h‘ nic na tyhle body nezobrazí. Chci ještě ukázat jeden termín, který se týká funkcí. Tyhle funkce... tahle funkce zobrazovala z bodů v R2 do R, takže R byl její obor hodnot. Tahle funkce je jedna z nejobvyklejších funkcí jaké uvidíte v matematice, ta taky zobrazuje do R. Funkce, které zobrazují do R, jsou funkce se skalární, neboli reálnou hodnotou. Zobrazují do prostoru s jednou dimenzí, a budeme jim říkat funkce se skalární nebo reálnou hodnotou. Mezi ně patřily nejspíš všechny funkce, se kterými jste se zatím ve své matematické kariéře setkali, pokud jste nezkoušeli diferenciální počet ve více rozměrech. Funkce, které zobrazují do prostorů nebo podprostorů s více než jednou dimenzí… takže třeba funkce z R do libovolné podmnožiny R jsou funkce s reálnou hodnotou, neboli funkce se skalární hodnotou. Jestli ale zobrazujeme do Rn, kde ‚n‘ je větší než 1, neboli když zobrazujeme třeba do R2, R3, R4, R100, tak pracujeme s funkcí s vektorovou hodnotou. Takže poslední funkce, kterou jsem definoval, takže ‚h‘, je funkce s vektorovou hodnotou. Nicméně myslím si, že už máte aspoň základní nástroje, pomocí kterých budeme značit funkce ve zbytku lineární algebry, a snad vám to připadá rozumně užitečné.
video