Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (28/42) · 4:08

Funkce: vztah mezi sudými a lichými čísly

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
V minulém videu o sudých a lichých funkcích, jsem mluvil o tom, že bychom si neměli plést sudé funkce a sudá čisla a liché funkce a lichá čísla. Řekl jsem, že není žádné zřejmé spojení mezi sudými funkcemi a naší představou o sudých číslech, nebo mezi lichými funkcemi a lichými čísly. A mýlil jsem se! Ve skutečnosti je zde relativně pochopitelné spojení na které nás upozornil uživatel youtube jménem Nothias. A to spojení, jsem téměř konkrétně ukázal na posledním příkladu. Když jsem řešil sudé funkce, ukázal jsem funkci x^2. Pro názornost lichých funkcí, jsem ukázal funkci x^3. Když jsem vám chtěl ukázat jinou lichou funkci, ukázal jsem vám y = x, nebo f(x) = x^1. Zde již můžeme pozorovat na co Nothias poukazoval, že tyto typické, nebo tyto dobré příklady, či jednoduché příklady sudých a lichých funkcí, kde máme jako základ proměnnou 'x' na nějakou mocninu, jsou shodné s mocninou. Sudá mocnina, sudá funkce. Lichá mocnina, lichá funkce. U této poučky však musíme být velice opatrní. Ne všechny sudé nebo liché funkce mají exponent! -- Mohou to být trigonometrické funkce; může to být jiný typ některé neobvyklé funkce. Ve funkcích nemusí být vždy exponent, ale nejspíše tyto funkce, konkrétně ty s exponenty vedly k pojmenování funkcí sudých a funkcí lichých. Abych byl přesný: není to jenom polynomem. V předchozím videu, když bylo zadáno x^3 + 1, to nebyla ani sudá ani lichá funkce. Když však vezmeme pouze proměnnou 'x', která bude mít kladný přirozený mocnitel pak uvidíme důvod, proč říkat sudé nebo liché. Což dává smysl. Protože, když máme zadáno f(x) = x^1, je to to samé, jako y = x. Poté je to liché! Zde je jistá podobnost se jménem funkce, protože zde umocňujeme na lichý exponent. -- Pokud je zadáno f(x) = x^2, to již známe z minulého videa, víme, že funkce je to sudá. I v tomto příkladu vše koresponduje s naší poučkou, že umocňujeme sudým mocnitelem. A takto bychom mohli pokračovat dál. Když máme x^3, fce je lichá. Jdeme dál. Nyní již zmíněné zobecníme: Když je zadána f(x) = x^n, poté je fce lichá, právě když 'n' je liché, nebo fce je sudá, právě když 'n' je sudé. Pro naprostou přesnost: smysl tohoto videa spočívá v objasnění proč se některé fce nazývají sudé, a některé jiné fce se nazývají liché. Ne všechny sudé funkce vypadají takto, -- kde je 'x' se sudým mocnitelem, nebo 'x' s lichým mocnitelem pro liché fce. Nechci nikoho mást, když je zadáno 'x'^3 plus nějaký další výraz, či výrazy nesmíme okamžitě nazvat funkci lichou funkcí. Protože toto není lichá funkce. Je lichá právě tehdy, když bude zadáno samotné x^3 nebo x^1. Jedině poté můžeme něco takového říci. Právě z takovýchto případů, kde se snadno dá zjistit sudost, či lichost vzniklo pojmenování sudých a lichých fcí. Na druhou stranu existují i jiné symetrické fce, které nemají exponent, kupříkladu některé trigonometrické fce, a můžeme je nazvat sudé, protože mají jistý druh symetrie podobný tomu, jako u fce 'x'^2 či 'x' na sudý mocnitel. Poté všechny fce s podobnou symetrií nazveme sudé funkce. Stejně tak všechny funkce takové, ať mají, či nemají mocnitele, s podobnou symetrií, avšak jinou než fce sudé, nazveme souhrnně jako funkce liché. Proto mezi jinými máme liché a sudé fce. Proto děkuji Nothiasovi za tuto připomínku.
video