Algebra: Komplexní čísla
Přihlásit se
Algebra: Komplexní čísla (4/13) · 13:04

Základy analýzy v komplexním oboru Komplexní rovina, velikost, modul, argument, exponenciální tvar.

Navazuje na Algebra: Funkce.
V tomto videu bych se rád ujistil, že zvládáme způsoby zápisu a zobrazení komplexních čísel. Pravděpodobně jste obeznámeni s myšlenkou komplexního čísla… Nazvěme ho například 'z'. 'z' je proměnná kterou většinou pro komplexní číslo používáme. Řekněme, že 'z' se rovná 'a' plus 'b' krát 'i' . Nazýváme ho komplexní, protože má reálnou část… Má reálnou část a má imaginární část. A má imaginární část. Abyste si zvykli na značení, někdy uvidíte někoho psát reálnou část… Dejte mi reálnou část 'z'. To je funkce, jejímž vstupem je komplexní číslo a výstupem je jeho reálná část. V tomto případě je reálná složka rovna 'a'. A můžete mít další funkci, zvanou 'imaginární část'. Imaginární část 'z'. Vložíte nějaké komplexní číslo a výstupem bude jeho imaginární složka. Imaginární část říká, kolikrát zvětšujete 'i'. V tomto případě to bude 'b'. Bude to 'b' - reálné číslo, které nám ale říká, kolikrát je 'i' obsaženo v komplexním čísle 'z'. Jeden ze způsobů, jak znázornit komplexní čísla… … vlastně to je velmi užitečný způsob jak je znázornit, když začneme uvažovat o kořenech čísel, obzvláště komplexních kořenech, je použití něčeho, čemu se říká komplexní rovina Komplexní rovina. To je ono. Vypadá to jako souřadnicové osy A jsou to souřadnicové osy, ale místo toho, abychom měli osy 'x' a 'y', máme reálnou a imaginární osu. Pokud tedy vezmeme náš příklad, kdy 'z' je a + bi, zobrazili bychom ho skutečně jako polohový vektor, kde máme reálnou část na horizontální ose, takže řekněme že tohle je 'a'. A pak imaginární část na vertikální, neboli imaginární ose. Řekněme tedy, že tohle je 'b'. V komplexní rovině bychom tedy zobrazili vektor 'z' jako polohový vektor začínající v nule a končící na souřadnicích [a;b]. Tady tohle tedy je naše komplexní číslo. Toto je v komplexní rovině zobrazení komplexního čísla a + bi, neboli 'z'. Pokud jej zobrazíte takto, tedy jako polohový vektor, a pokud víte co jsou polární souřadnice, tak si možná řeknete: „Možná bych nemusel zapisovat tohle komplexní číslo jen jako nějaké souřadnice, tedy jako a + bi. Možná bych ho mohl vyjádřit jako nějaký úhel, nazvěme ten úhel fí, a nějakou vzdáleností, nazvěme ji 'r', která je svým způsobem velikostí toho vektoru.“ To byste mohli. Pokud byste zadali nějaký úhel a vzdálenost, stačilo by to k určení bodu v komplexní rovině. Tomuto se říká argument komplexního čísla. A tohle se nazývá velikost, nebo někdy také modul, nebo absolutní hodnota komplexního čísla Popřemýšlejme o tom. Uvažujme, jak bychom vlastně mohli tyto hodnoty vypočítat. Takže 'r', což je modul nebo velikost, je určeno velikostí nebo absolutní hodnotou 'z1'. A jak tu velikost zjistíme? Máme tu pravoúhlý trojúhelník. Tohle je strana 'b' o délce 'b'. Základna má délku 'a'. K výpočtu 'r' tedy jednoduše použijeme Pythagorovu větu. 'r' na druhou bude 'a' na druhou plus 'b' na druhou, nebo 'r' se bude rovnat odmocnině 'a' na druhou plus 'b' na druhou. Pokud bychom chtěli zjistit argument… Řekněme že bychom chtěli zjistit argument. Čemu se bude rovnat? Zapřemýšlejme trochu. Máme 'b' a 'a'. Která trigonometrická funkce pracuje s protilehlou a s přilehlou stranou úhlu? Napišme si známou SOH-CAH-TOA pomůcku. SOH-CAH-TOA - tangens je protilehlá ku přilehlé. Tangens tohoto úhlu, který je argument komplexního čísla. Tangens se bude rovnat protilehlé straně ku přilehlé straně. Bude se rovnat 'b' lomeno 'a'. Pokud bychom chtěli řešení pro tento argument, řekli bychom, že argument je roven arctan nebo arcustangens 'b' lomeno 'a'. Pokud bychom teď chtěli zobrazit… Řekněme, že máme komplexní číslo. Řekněme, že jsme dostali argument… Řekněme, že jsme dostali… Řekněme, že jsme dostali modul a argument. Řekněme, že jsme to dostali. Jak na to opačně? Kdybychom teď měli 'a' a 'b', tedy reálnou a komplexní část… Už jsem vám ukázal jak dostat velikost a jak získat úhel nebo argument. Ale pokud dostanete toto, jak na to opačně? Tady pokud chcete získat 'a' ze zadaného 'r' a théta. Snažíte se tedy určit přilehlou stranu ze zadaného úhlu a přepony. Přilehlá ku přeponě je kosinus. Kosinus argumentu je roven 'r'… Je roven přilehlé ku přeponě. Je roven 'a' ku 'r'. Vynásobte obě strany 'r'. Dostanete 'r' krát kosinus fí je rovno 'a' . Teď udělejte něco velmi podobného s 'b'. Pokud použijeme sinus - protilehlá ku přeponě. Sinus argumentu je roven 'b' ku 'r'. To je rovno 'b' ku velikosti. Vynásobte obě strany 'r', dostanete 'r' krát sinus fí je rovno 'b'. Jak bychom tedy zapsali tohle komplexní číslo? Tohle komplexní číslo 'z'. Komplexní číslo 'z' bude rovno své reálné části, což je 'r' krát kosinus fí, 'r' krát kosinus fí plus imaginární část krát 'i', plus 'r'… Použijeme stejnou zelenou… Plus 'r' krát sinus fí krát 'i'. Tohle by vám mohlo připadat, jako něco velmi zajímavého, pokud znáte Eulerův vzorec. Vytkněme tohle 'r'. Tohle tedy bude rovno 'r'… 'r' krát kosinus fí… Kosinus fí plus… 'i' dám dopředu… 'i' sinus fí. Co to tedy je? Pokud jste viděli videa, která jsem udělal o Taylorových řádách, série videí v playlistu o matematické analýze… Je to vlastně jeden z hlavních výsledků v celé matematice, běhá mi z něj mráz po zádech… Tohle je tedy Eulerův vztah. Nebo podle Eulerova vztahu je to stejné jako… Dokázali jsme to pohledem na Taylorovu řadu výrazu 'e' na 'x' a Taylorovu řadu výrazů kosinus 'x' a sinus 'x'. Tohle je ale, pokud pracujeme v radiánech, 'e' na 'i' krát 'fí'. Takže 'z' bude rovno 'r'… … bude rovno 'r' krát 'e' na 'i' krát 'fí'. 'e' na 'i' fí. Existují tedy dva způsoby, jak zapsat komplexní číslo. Můžete ho zapsat takto, kde máte reálnou a imaginární část. Na toto jsme asi zvyklí. Nebo ho můžete zapsat v exponenciální podobě, kde máte modul nebo velikost násobenou komplexním exponenciálním výrazem. Uvidíme, že to bude velmi užitečné, obzvlášť když budeme hledat kořeny. Aby to bylo zřejmé, pojďme to hned vyzkoušet na příkladu. Řekněme, že bych měl… Nevím, řekněme, že bych měl 'z1' rovno (odmocnině z 3) lomeno 2, plus 'i'. Teď tedy chceme zjistit… Chceme zjistit velikost a chceme zjistit argument. Pojďme tedy na to. Velikost tedy bude… Velikost 'z1' bude rovna odmocnině tohoto na druhou. Takže to bude rovno… Bude se to rovnat 3 lomeno 4… Tři čtvrtiny plus 1 na druhou… Napišme raději plus čtyři čtvrtiny. To bude rovno odmocnině ze 7 lomeno 4, což se rovná odmocnině ze 7 lomeno 2. A teď pojďme najít argument. Pojďme nakreslit… Kdybych to chtěl nakreslit v komplexní rovině… V komplexní rovině by to vypadalo asi takto. Bude to v první kvadrantu, takže o víc se nemusím starat. Já to tedy nakreslím. Nakreslím to takto. Máme tedy situaci… Bude to odmocnina ze 3… Možná to trochu změním, aby byla čísla trochu přehlednější. Omlouvám se. Udělám to trochu přehlednější. Abychom měli o trochu jasnější výsledek. Bylo by lepší, kdyby náš první příklad byl jednoduchý. Pojďme tedy napsat odmocninu z 3 lomeno 2 plus jedna polovina… … plus jedna polovina 'i'. Teď zkusme přijít na velikost. Tuhle velikost… 'z1' je rovno odmocnině z… odmocnině ze 3 lomeno 2, to celé na druhou, což se rovná 3 lomeno 4, plus jedna polovina na druhou, což je jedna čtvrtina. Takhle to vypadá mnohem lépe. To je rovno odmocnině z 1, což je 1. A teď se nad tím pojďme zamyslet… Zobrazme výsledek v komplexní rovině, abychom jasně viděli argument. Tohle je tedy imaginární osa. Tohle je imaginární osa. Tohle je moje reálná osa. Moje reálná osa. Tohle komplexní číslo je odmocnina ze 3 lomeno 2. Odmocnina ze 3 je zhruba 1,7, takže kdybychom měli 1, vypadalo by to nějak… tohle je jedna… Bude to někde tady. Tohle je odmocnina ze 3 lomeno 2. Reálná část. Imaginární část je polovina. Takže je-li tohle jedna, tohle je polovina. Imaginární část je někde tady… Jedna polovina. A my vlastně víme, že jeho délka nebo velikost je jedna. Takže jak přijdeme… Jak přijdeme na tohle 'fí'? Víme, že tahle strana je odmocnina ze 3 lomeno… Teď opatrně. Víme, že tato strana je jedna polovina. Tohle je imaginární část a víme, že základna je odmocnina ze 3 lomeno 2. Je mnoho způsobů jak to můžeme udělat. Za prvé byste se mohli snadno podívat na… Vypočítat tangens, protože ten je protilehlá ku přilehlé. Dalo by se říct, že tangens fí je roven protilehlé… Je roven 1/2 lomeno odmocnina ze 3 lomeno 2. A teď můžete vzít arcustangens obou stran. Takže tohle bude to stejné jako fí rovná se arcustangens nebo arctan… Vynásobíte-li čitatele a jmenovatele 2, dostanete 1 lomeno odmocnina ze 3 Takto by to šlo udělat. Také byste si mohli říct, že fí je rovno arcussinu… Sinus fí bude roven protilehlé straně ku přeponě. Sinus fí bude tedy roven jedné polovině lomeno 1, nebo fí bude rovno arcsin 1/2… A to byste mohli dát do kalkulačky. Nebo jste si možná všimli, že tohle je trojúhelník 30-60-90. Tahle základna je odmocnina ze 3 lomeno 2. Tohle je 1/2. Tohle je 1. Tenhle úhel tedy bude 30 stupňů. To platí jen z podobnosti 30-60-90 trojúhelníku. Mohli byste se podívat na tyto a dostat něco podobného. Teď bych to chtěl převést do radiánů, pracujete-li v exponenciálním tvaru, je lepší mít radiány. Fí je te tedy 30 stupňů. Fí je 30 stupňů, což je to stejné jako pí lomeno 6. Takže kdybych chtěl vyjádřit 'z1' v exponenciálním tvaru, bylo by to to stejné jako 'r', neboli jeho velikost, což je 1… Jedničku píšu, ale samozřejmě to není potřeba. 1 krát 'e' na pí lomeno 6 'i'. 'e' na pí lomeno 6 'i' . A jsme hotovi!
video