Algebra: Matice
Přihlásit se
Algebra: Matice (16/16) · 16:33

Matice při řešení soustavy rovnic Využití inverzní matice při řešení soustavy rovnic.

Navazuje na Algebra: Komplexní čísla.
Udělali jsme hodně práce při násobení, sčítání, odčítání a hledání inverzních matic. Teď zauvažujme, k čemu jsou vlastně matice dobré. A pamatujte, matice je způsob reprezentace dat. Na všechna pravidla, která jsme se naučili, se můžete dívat jako na pravidla vytvořená lidmi. V přírodě není základní pravidlo, které by říkalo, že se matice násobí způsobem, který jsme se naučili. Ale myslím, že jak se dostáváme k aplikacím, vidíte, že způsob, jakým jsou definované operace s maticemi, je docela užitečný. Vraťme se k Algebře 1 a Algebře 2. Zapomněl jsem, kdy jste se to učili. Vraťme se teď k lineárním rovnicím. Takže co byly lineární rovnice? Soustava lineárních rovnic. Měli jste dvě přímky a v podstatě jste museli zjistit, kde se tyto přímky protínají. Měli byste třeba... vymyslím něco... 3x plus 2y se rovná 7. A pak byste měli -6x plus 6y rovná se... Musím si to trochu rozmyslet, aby to vyšlo správně... rovná se 6. Myslím, že tohle vyjde. A jaká byla vlastně úloha? No, tohle je přímka, toto je přímka. A vy musíte zjistit, kde se protínají. A kdybyste měli tyto dvě přímky narýsovat.... Vlastně, pojďme je narýsovat. Je to jen o tom získat představu, jak to převést do světa matic. A slova "svět matic" (anglicky: matrix world) mají po roce 1999 zcela nový význam. Jestliže toto jsou osy souřadnic, co je tohle? Musíme vše zapsat ve tvaru y rovná se mx plus b. Tedy tato rovnice je co? Je to (y rovná se 3/2 x plus 7/2). Co je 7/2? Je to přibližně 3 1/2? Jestliže je to 7/2, pak má sklon 3 1/2. Je to tedy o něco strmější než sklon 1. Bude to vypadat asi takto. To je tato přímka. A jak bude vypadat tato přímka? Udělám to jinou barvou. Bude vypadat jako... je to stejné jako... A víte co? Mám to špatně. Právě jsem si uvědomil, že tahle přímka odpovídá -3x plus 7/2. Pokud tohle převedete na druhou stranu, stane se z toho -3x děleno 2, takže to bude klesat. Bude to vypadat asi takto. Bude to trochu strmější než něco, co má sklon -1, takže přibližně takto. Přímka bude vypadat asi takto. A tato přímka... přepíšu to... y se rovná x plus 1, jestli se nepletu. Ano. Protože to jde na druhou stranu. Vše vydělíme 6. y se rovná x plus 1, takže průsečík s osou y je... Říkali jsme, že to bylo 3 a 1/2, když je tady 1... A sklon je 1. Takže to bude vypadat asi takto. A když řešíte soustavu rovnic, v podstatě hledáte hodnoty x a y, které vyhovují oběma rovnicím. Tato růžová přímka ukazuje všechny hodnoty x a y, které splňují první lineární rovnici. A zelená přímka ukazuje všechna x a y, která vyhovují druhé rovnici. A samozřejmě jejich průsečík ukazuje přesné hodnoty x a y, které splňují obě rovnice. To je to, co jsme dělali v Algebře 1. Vyřešili jsme obě tyto rovnice. A udělali jsme to graficky nebo dosazovací metodou nebo sčítací metodou atd, atd. Jak vidíte, je to přesně to, co jsme se naučili v Gauss-Jordanově eliminační metodě. Je to přesně to samé. Když jsme dělali Gauss-Jordanovu eliminační metodu, vyjadřovali jsme to trochu odlišně. Ale myslím, že tohle víte. Teď to zkusme v prostředí matic. Jak tento promlém můžeme převést do matice? Můžeme to zapsat takto a nechám si trochu času, abych vám dokázal, že je to vlastně stejné vyjádření. Jestliže definujete matice stejným způsobem jako jsme je definovali při násobení, můžete tuto úlohu definovat jako [3, -6, 2, 6]. Pouze jsem použil koeficienty 3, -6, 2, 6. Kdybych to násobil sloupcovým maticovým vektorem x, y. A kdybych to položil rovno jinému sloupcovému maticovému vektoru 7, 6. Možná byste mohli pozastavit video a opravdu to zkusit vynásobit tak, jak jsme se učili násobit matice. Uvidíte, že dostanete stejný výsledek. Ale udělám to sám pro případ, že byste to nechtěli zkoušet sami. Vynásobme tedy tyto dvě matice. Vynásobme tuto matici a podívejme se, co se stane. Takže jak to uděláte? Vezmete první řádek první matice a první sloupec druhé matice. A toto je výsledná matice součinu. Tedy (3 krát x) plus (2 krát y) se rovná 7. A to je úplně stejné jako to, co jsme napsali tady nahoře. (3 krát x) plus (2 krát y) rovná se 7. A podobně, když vynásobíte spodní řadu, dostanete (-6 krát x) plus (x plus 6) krát y rovná se 6. Pokud vás to trochu mate, znovu se podívejte, jak jsme násobili matice. Když toto vynásobíte, dostanete přesně stejné rovnice. Doufám, že chápete, že je to jen jiný způsob, jak zapsat tuto úlohu. I když jsme se zbavili znaménka plus a rovná se. A samozřejmě musíte znát toto vyjádření. Ale k čemu to vlastně je? K čemu je dobré tohle vyjádření? Nazveme tuto matici A. Tento vektor nazveme x. Není to proměnná. Je to vektor. Zvýrazníme to, nebo k tomu napíšeme znak vektoru nebo tak. Ale uvidíte to v učebnicích. Je to zapsáno tučně. A tohle nazveme vektor b. Všeobecná poznámka - jestli si to dobře pamatuji... vše, co je matice nebo vektor, se píše tučně. A matice, které nejsou vektorem, které mají více než jednu dimenzi v každé dimenzi, se píší velkými písmeny. Zatímco malá písmena označují vektory. Tedy tohle jsou matice, ale jsou to zároveň vektory, proto jsou označny malými písmeny. A proto tahle je označena velkým písmenem. Je to jen úmluva. Takže tahle rovnice má tvar Ax rovná se b, kde A je tato matice, x je tento vektor... ... nebo tato matice, to je jedno... a b je tento sloupcový vektor. Takže co to pro nás znamená? Co by se stalo, kdybychom znali inverzní matici matice A? Vlastně, vrátím se o krok zpátky. Kdyby toto byla čísla, co bychom dělali? Kdybych vám zadal algebraickou rovnici, ax se rovná b. Jak byste to vyřešili? No, obě strany této rovnice byste vydělili a. Nebo jinak řečeno, vynásobili byste obě strany rovnice převrácenou hodnotou čísla a. V podstatě dostanete (1/a krát ax) se rovná (1/a krát b). Toto se vykrátí, a dostanete x rovná se b/a. Takto bychom to udělali v tradiční jednoduché lineární rovnici. Takže jak to uděláme tady? Jaká je maticová analogie k dělení? A teď vám na to odpovím. Jaká je analogie k násobení převrácenou hodnotou? Je to násobení inverzní maticí. Takže co kdybychom našli inverzní matici? Mohli bychom vynásobit obě strany rovnice inverzní maticí. A nezapomeňte, záleží na pořadí. Není to jako násobit lineární rovnici, kdy můžete násobit 1/a z této strany a tady z pravé strany. Všiměte si, v obou případech jsem to zapsal před čísla. Takže v obou případech to musíte zapsat před čísla. Ale pokud známe inverzní matici a tato matice existuje, potom můžeme vynásobit inverzní maticí obě strany.... můžete říct z levé strany na obou stranách rovnice. (Inverzní matice k A krát A) krát vektor x se rovná inverzní maticek A krát b. Jen jsem vzal tento výraz a vynásobil obě strany inverzní maticí. A co je inverzní matice k A krát A? To je přece jednotková matice. Toto je (jednotková matice krát x ) rovná se (inverzní matice k A krát b). A to je samozřejmě x. Jednotková matice krát jakákoliv matice je tato matice. Tedy je to matice x, nebo vektor x, krát inverzní matice k A krát b. Pokud máte zadanou lineární rovnici, a když znáte inverzní matici, k určení 'x' a 'y' stačí vynásobit toto číslo krát inverzní matice. Mohli byste říct, Sale, to je otrava. Je to tak jednoduchá lineární rovnice. Proč bych si měl dělat tolik problémů s hledáním inverzní matice, a pak násobit inverzní matici s tímto číslem. A do určité míry bych s vámi souhlasil. Systém dvou rovnic o dvou neznámých je jednodušší řešit jako v Algebře 1 a Algebře 2. Pro systém tří rovnic o třech neznámých je hledání matice dost náročné. Ale jak se dostanete k větším číslům, někdy je... hledání matice může být také složité... ale kde se vám to opravdu vyplatí, řekněme, že máte řešit systém více lineárních rovnic. A levá strana říká to samé. Ale pořád měníte pravou stranu. Řekněme, že máte zadáno Ax se rovná b. A další rovnici Ax se rovná c, Ax se rovná d. A tato čísla se stále mění. A tahle čísla zůstávají stejná. Tady se opravdu vyplatí hledat inverzní matici. A pokaždé, když potřebujete najít nové řešení, pouze vynásobíte pravou stranu inverzní maticí a dostanete řešení. A tady se opravdu vyplácí, když to řešíme jiným způsobem. Ale stejně, chtěl jsem vám ukázat, že je to to samé. Teď to tedy zkusme vyřešit pomocí znalostí o maticích. Tohle všechno smažu, a vím, že už přetahuji, ale snad vás moc nenudím. Nechám to tady, protože je dobré mít vizuální představu toho, co vlastně děláme. Vždy si pamatujte, o co vlastně jde. Takže jak vypadá inverzní matice k matici A? Inverzní matice k A se rovná 1 lomeno determinant A krát adjungovaná matice k matici A. Nechci se vyžívat v terminologii, ale co to je? Pro matici 2 x 2 je to jednoduché. Vyměníte tyto dva výrazy. Dostanete 6 a 3. A u těchto dvou výrazů změníte znaménko. Tedy z -6 se stane 6 a z 2 se stane -2. A jaký je determinant matice A? Determinant matice A se rovná toto krát toto, mínus toto krát toto. Takže 3 krát 6, 3 krát 6 je 18 mínus tohle krát tohle. 6 krát 2 je 12. To je -6. A to je -12. Mínus -12. To dává plus. Tedy 18 plus 12 se rovná 30. Čemu se tedy rovná inverzní matice? (1 lomeno 30) krát toto. Inverzní matice k matici A je ... Můžeme dokonce 1/30 nechat před závorkou. To nám to zjednodušší. No, vlastně... Takže inverzní matice se rovná? Toto děleno 30. To je 1/5, mínus... vlastně jsem to chtěl nechat před závorkou, protože to usnadní pozdější násobení. Tedy A se rovná 1/30 krát [6, -2, 6, 3]. To je inverzní matice k matici A. Teď to vyřešme pro x a y. Říkali jsme, že x a y se rovná inverzní matice k A krát b. Mohli bychom říct, že x... jiný způsob jak zapsat x je tento. x je právě tento vektor. [x, y]. Nespleťte se, toto x je jiné než toto x, i když jsem to zapsal stejně. Kdybych byl typograf, napsal bych to opravdu tučně, takže byste věděli, že tohle je vektor. Radši bych k tomu měl napsat znak vektoru. Nevím. Mohl bych s tím udělat spoustu věcí. Je to rovno inverzní matice k A krát toto. To je 1/30. Udělal jsem to jen kvůli sčítání matic. Nevydělil jsem všechno 30, aby bylo násobení matic trochu jednodušší. [6, 6, -2, 3] krát 7/6. A čemu se to rovná? Rovná se to 1/30 krát... ... vím, že to tady těsnám... 6 krát 7 mínus 2 krát 6. 6 krát 7 je 42. -2 krát 6, to je -12. Tedy rovná se to 30. A pak 6 krát 7 plus 2 krát 6. 6 krát 7 je tedy opět 42, plus 2 krát 6. 42 plus 12 je 50.... Je to správně? 6 krát 7.... oh, omlouvám se, to je 3. Proto mě to zmátlo. Vidíte, je důležité psát přehledně. 6 krát 7 je 42, plus 3 krát 6. Tedy 42 plus 18, to je 60. A samozřejmě obojí vydělíte 30. Dostanete výsledné x, y. Zapíšu to sem. Nechci nic smazat. Dostaneme, že [x, y] se rovná... vydělíme obě strany 30... Rovná se to 1 a 2. Říká nám to, že tyto dvě lineární rovnice se protínají v bodě x = 1, y = 2. Vypadá to trochu jako náročná práce, ale jen proto že jsem to podrobně vysvětloval. Ale kdybyste ihned vzali tohle a zapsali to tímto způsobem, vynásobili, nezabralo by to tolik času. A doporučuji vám, abyste si to zkusili jako cvičení. Uvidíme se při příštím videu. A v dalším videu se budeme zabývat stejným tématem ale zjistíme, že tyto údaje vyjadřují jinou úlohu. Brzy nashledanou.
video