Algebra: Průřez - řešené příklady
Přihlásit se
Algebra: Průřez - řešené příklady (8/24) · 13:18

Vzory a rovnice

Navazuje na Algebra: Matice.
Pojďme vyřešit několik příkladů, kde použijeme informace uložené v rovnici k řešení našeho problému a tak vlastně vyřešíme rovnici. Tak pojďme na problém číslo 1. Zapište matematickou rovnici, která popisuje vztah mezi proměnnými v tabulce. Máme dny a máme profit. A když se na to podíváme, tak za 1. den je profit 20, za 2. den je profit 40, za 3. den profit 60. Vypadá to, že je jedno, co se stane, tak profit bude vždy rovný… Podívejme se, je to 20, 40, 60, 80. Vypadá to, že se každý den zvýší o 20. To je plus 20. Abychom se dostali z 20 na 40, tak musím přičíst 20, Takže každý den se zvýší o 20. Takže možný vzorec je, že profit se rovná počet dnů krát 20. Odpovídá to údajům? Podívejme se, můžete to zkusit se všemi, ale když je to 5. den, tak 20 krát 5 se rovná 100. Jo, vypadá to, že údaje odpovídají. A když to budeme chtít zapsat trochu víc algebraicky, tak můžeme říct, že profit bude ‚p‘ a dny budou ‚d‘ a můžeme napsat naši rovnici jako profit se rovná 20 krát d neboli 20d. Tak to je část (a). Napsal jsem matematickou rovnici, která popisuje vztahy. A část (b) říká: „Jaký profit je v 10. dni?“ Naštěstí pro nás už máme rovnici. Jednoduše se nás ptají, co se stane s ‚p‘, profitem, co se stane s profitem, když ‚d‘ neboli dny je rovno 10? Takže profit bude roven 20 krát kolikátý to je den. Jsme v 10. dnu. 20 krát 10 se rovná 200. A je to. Úkol 3. Zapište matematickou rovnici pro následující situace a vyřešte je. V pořádku, pojďme na část (a). 7 krát ‚číslo‘ je 35. Jaké je to číslo? Když někdy někdo řekne číslo, tak klidně použijme proměnnou ‚x‘. Můžu použít jakoukoliv proměnnou, můžu říct ‚y‘, nebo ‚b‘ nebo ‚z‘, nebo cokoliv. Ale já budu používat ‚x‘, které používám nejčastěji a je nejběžnější, pokud jste již ‚x‘ nepoužili. Takže 7 krát ‚číslo‘, 7 krát x se rovná 35. To je naše rovnice. Máme napsanou naši matematickou rovnici. Jaké je naše číslo? Vyřešíme ji pro ‚x‘, můžete to udělat dvěma způsoby. Můžete dělit obě strany rovnice 7. Když vydělíte tuto stranu 7 a tuto stranu 7… A celý důvod, proč to dělám, je ten, že tento koeficient bude 1. A cokoli, co udělám na jedné straně rovnice musím udělat i na druhé straně. Takže 7 děleno 7 je 1, takže máme 1x nebo jednoduše x se rovná 35/7, x se rovná 5. Jiný způsob je, že můžeme říct, že budeme násobit obě strany rovnice krát 1/7. Takže 1/7 krát 7x se rovná 35 krát 1/7. Toto jsou rovnocenné způsoby, jak to udělat. Tak nebo tak to máme vykrácené. Dostaneme 1x se rovná 5. Část (b). Jedno číslo je o 25 větší než 2 krát jiné číslo. Můžeme říct, že x je rovno číslu, prvnímu číslu. A teď řekněme, že y je rovno tomu druhému číslu. Teď jsme si uvedli více proměnných. První číslo, říkejme mu x, se rovná o 25 víc než 2 krát druhé číslo. Dobře, toto je to druhé číslo. 2 krát naše druhé číslo. Toto je to, co mám z prvního řádku. Jedno číslo je o 25 víc než 2 krát druhé číslo. 2 krát druhé číslo plus 25 je rovno mému prvnímu číslu. V pořádku, co máme v druhém řádku? Pokud obě čísla vynásobíme 5, tak jejich součet bude 350. Takže to znamená 5 krát toto plus 5 krát tamto bude rovno 350. Takže 5 krát x plus (5 krát y) se rovná 350. A ptají se nás, jaká čísla to jsou. Můžeme zde provést něco, čemu se říká substituce. Můžeme vidět, že x se rovná tomuto celému. Je to jako bychom řekli, že x se rovná 5 nebo x se rovná 9, nebo cokoliv, x se něčemu rovná. Takže pokaždé, když uvidíme ‚x‘, tak ho můžeme nahradit tímto cokoliv. Vidíme ‚x‘ právě tady, takže ho můžeme nahradit tímto cokoli a tak máme rovnici, který má pouze ‚y‘ a to jsme schopní vyřešit. Může to být napsáno jako 5 krát, místo x máme toto celé, 25 plus 2y. Já jsem tím nahradil ‚x‘, protože nám řekli, že x se rovná této věci. 5(25 plus 2y) plus 5y se rovná 350 Použijeme distributivní zákon. 5 krát 25 je 125 plus (5 krát 2y), to je 10y, plus (všechno toto). 5y se rovná 350 10y plus 5y se rovná 15y. Takže 15y plus 125 se rovná 350. Teď můžeme odečíst 125 od obou stran, takže minus 125. Takže jsem se zbavil 125 z levé strany. Tím se naše rovnice zjednodušila na… Budu pokračovat tady nahoře. Máme 15y se rovná 350 minus 125. To je rovno 225. Možná už víte, nebo možná ne, že 15 krát 15 se rovná 225 Takže už víme, co je ‚y‘. Vydělme obě strany 15, jenom ať je jasné, co jsem udělal. Vydělíte obě strany 15, abyste dostali y se rovná 225/15, to je rovno 15. Ale ještě nejsme kompletně hotoví. Víme, co je ‚y‘, ale ještě potřebujeme vyřešit ‚x‘. Takže x se rovná 25 plus 2y, y se rovná 15. 2 krát 15, to je rovno 30. 25 plus 30 se rovná 55. Pojďme udělat část (c). Teď to dám pryč. Toto dám taky pryč. Část (c). Součet dvou po sobě jdoucích celých čísel je 35. Jaká čísla to jsou? Řekněme, že x se rovná prvnímu celému číslu. Jaké bude druhé celé číslo? Druhé celé číslo bude o 1 víc než toto. Jdou po sobě, to znamená jedno za druhým. Takže x plus 1 se rovná druhé celé číslo. A říkají nám, že součet obou těchto čísel je 35. Takže x plus číslo, které přijde hned po x, x plus 1, se rovná 35 Sečteme to a dostaneme: 2x plus 1 se rovná 35. Odečteme 1 od obou stran rovnice a dostaneme 2x se rovná 34. Odečetli jsme 1 od obou stran. Vydělíme obě strany 2 a dostaneme x se rovná 17. Takže první číslo je 17 a druhé číslo je jen o 1 větší, takže je to 18. Dvě po sobě jdoucí čísla jsou 17 a 18, sečtu je dohromady a mám 35. Část (d). Petr je třikrát starší než byl před 6 lety. Jak starý je Petr? Řekněme, že ‚p‘ bude Petrův věk a rovná se 3 krát víc než věk před 6 lety. Kolik mu bylo před 6 lety? Když je teď starý ‚p‘ let, tak mu bylo p minus 6 let. Zapíšeme to jako p minus 6, to je jeho věk před 6 lety. To je p minus 6, Tady 3 krát. To je 3 krát starší než měl před 6 roky, A to je tolik, kolik let mu je teď. Takže musíme najít ‚p‘. Máme p se rovná… Roznásobíme 3, 3 krát p se rovná 3p minus 3 krát 6 se rovná 18. Teď můžeme odečíst 3p od obou stran rovnice. Máme -2p, je to tak? P minus 3p se rovná - 2p, a to se rovná -18. A vydělíme obě strany rovnice -2 a máme p se rovná 9. Jenom jsme vynásobili obě strany -2. A můžeme to ověřit. Teď je mu 9 let. Před 6 lety mu bylo 3, a teď je 3 krát starší než tehdy. Před 6 lety mu byly 3, teď v 9 je 3 krát starší než před 6 lety. Takže to skutečně funguje. To je úžasná u algebry, můžete to vždy zkontrolovat. Vždycky víte, že máte správnou odpověď. Přiklad 6. Cena MP3 přehrávače klesla o 20% od minulého roku. Letos je cena 120$. Jaká byla jeho cena loni? Řekněme, že ‚p‘ bude jeho cena loni. A říkají nám, že cena MP3 přehrávače klesla o 20% od loňska. Takže dejme 20% z tohoto pryč. Takže 20% z ceny. Toto je pokles o 20%. Rovná se ceně letos, která je, jak nám řekli, 120$. Dobře, co je p plus 0,2p, nebo 20% z ‚p‘? Snížíme o 20%. Takže nám zbude 80%. Takže můžeme říct, že 80% loňské ceny se rovná ceně tento rok. Stejně jako před tím, vydělíme obě strany koeficientem u proměnné. Vydělíme obě strany 0,8 nebo 0,80, záleží, jak to chcete vidět. Toto se vykrátí. Tak musíme 120$ vydělit 0,8. Malé cvičeníčko v dělení s desetinnými čísly. Dopíšu nějaké nuly. Můžeme vynásobit 0,8 a 120 deseti. To je jednoduchý pohyb s desetinnou čárkou o jedno doprava. To je to samé jako 1200 děleno 8. Takže desetinná čárka už tu není. Tato desetinná čárka je teď tady. 8 se vejde do 12 jedenkrát. 1 krát 8 je 8, 12 minus 8 je 4, sepíšu 0. 8 se vejde do 40 pětkrát. 5 krát 8 je 40, 40 - 40 je 0, sepíšeme další 0. 8 se vejde do 0 nulakrát. 0 krát 8 je 0. Už nemáme zbytek. Takže naše odpověď je 150$. Takže loni to bylo 150$ a kleslo to o 20%. 20% ze 150$ je 30$, takže to klesne o 30$ a to máme 120$.
video