Algebra: Průřez - řešené příklady
Přihlásit se
Algebra: Průřez - řešené příklady (5/24) · 9:35

Funkce - grafické znázornění

Navazuje na Algebra: Matice.
... Zkusme teď příklady na vyznačování bodů a grafickou podobu funkcí. Příklady jsem zde nezapsal, ale v zadání je abychom přišli na souřadnice každého z těchto bodů. Tak to proveďme. Začneme tímto bodem, který je zde. Zapíšu souřadnice pro bod a. Napřed zapíšeme x-ovou souřadnici. X-ová souřadnice je jak daleko doleva nebo doprava je bod umístěn od počátku. A toto je 1,2,3,4,5,6 doleva, nebo -6 od 0, nebo jeho souřadnice je -6. -6 je právě zde. A potom jeho y-ová souřadnice, jak je vysoko, ta je právě tam. To je 4. -6, 4. Teď uděláme b. b je na souřadnici, podíváme se na to, jeho x-ová souřadnice (spustím se přímo dolů) je 7. A y-ová souřadnice, jak vysoko -- ta je 6. Dobrá. Udělejme "c". -- X-ová souřadnice a to si můžete přečíst, je -8. Je to 8 nalevo od počátku. -8. A y-ová souřadnice je 2 pod počátkem. Y-ová složka souřadnice je -2. Myslím,že to není tak hrozné. Část d, nebo souřadnice d, nebo bod d. Bod d, jeho y-ová souřadnice je 4. A pak -- pardon, jeho x-ová souřadnice je 4 a pak jeho y-ová souřadnice, jak nízko je na této vertikální ose -- vypadá to jako -7. -- A pak nakonec tu máme e. Vyberu pěknou barvu pro e. e ... právě tam. Jeho x-ová souřadnice je 5. Je přímo na ose x, rovná se 5, A jeho y-ová souřadnice - není ani nad, ani pod počátkem nebo osou x, takže y-ová souřadnice je 0. Mohli byste nakreslit čáru a dojít k nule. Takto. Vymysleli jsme všechny tyto souřadnice. A teď příklad 5 -- trochu se posunu -- říkají nám, určete zda jsou tyto vztahy funkce. Jak na to? Je potřeba si uvědomit, že vztah není funkce pokud jsou definované dvě hodnoty pro dané x. Dám vám příklad. Pokud bych napsal, že f (x) = 5, pokud x se rovná 1 nebo =6, pokud x=1. To nedává smysl. ... Proč to nedává smysl? Protože pokud dosadím 1, nevím co z toho dostanu. Dostanu 5? Dostanu 6? Je to špatně strukturovaná funkce. Není to funkce. Pokud jsou v nějaké situaci, pro stejnou vstupní hodnotu, definovány dvě různé výstupní hodnoty, nebudeme mít funkci. Podíváme se, jak to mají tady. V první části říkají, pokud x =1, pak y =7. pokud x = 2, y se rovná také 7. To je v pořádku. Můžete mít dvě hodnoty x a získat stejnou hodnotu y. Například, toto by odpovídalo f(x)=7, pokud x = 1 nebo 2. To je naprosto v pořádku. Pro dvě různé hodnoty x můžete mít stejné výstupní hodnoty, ale nemůžete mít 2 různé hodnoty x, které omlouvám se -- nemůžete mít 2 stejné hodnoty x, které budou mít rozdílné výstupní hodnoty. Protože pak nevíte, nevíte, jestli f(1), nevíte co funkce jedné je. f(1), je to 5, je to 6? Nevíte. Tady víte, že f(1) = 7. Tady víte, že f(2) = 7. Zatím to jde dobře. Když máte 2, dostáváte 7, Když dosadíte 3, dostanete 8. Když dosadíte 4, dostanete 8. Takže například naše definice funkce je 8, pokud x se rovná 3 nebo 4. A pak 5. Potom se naše funkce rovná 9, pokud x = 5. Část a, toto je naše definice funkce, právě zde, pro část a, která je zcela legitimní definicí funkce. Pokud mi zadáte kteroukoli z hodnot 1,2,3,4 nebo 5, což by byl obor v této situaci, řeknu vám, jaká hodnota funkce je v kterémkoli z těchto bodů. A rozsah by byl 7,8,9. Takže část "a" je definitivně funkce. Teď část b. Podívejme se na to. Pokud x=1, y=1. Ale pak říkají, pokud x = 1, y = -1. To nedává smysl. Dělají právě tohle. Zkouší vytvořit funkci, kde řeknou tato funkce se bude rovnat 1, pokud x = 1, ale pak se bude rovnat -1, pokud x = 1. Takže pokud bych vzal f(1), nevím, co to bude. Je to 1 nebo -1? Nevím, tahle jednička, nebo tahle? Takže toto není funkce. Část "b" není funkce. Tento vztah není funkce. Dobře. Vypracujme další. Příklad 6. Napište předpis funkce pro každý graf. Zde máme věc, která vypadá jako V. Mohli bychom to napsat několika způsoby. Říkejme tomu f(x). Mohli byste to nazvat g(x) nebo h(x), ale pokud jste ještě nepoužili f, lidé mají tendenci využívat f(x). Toto je x. Vypadá to jako jedna přímka, když x je větší než nula a další přímka, když x je menší než 0. První případ je, když x je větší než, nebo se rovná 0. Druhý případ je, když x je menší než 0. Tyto dva případy spojím za chviličku Jak ta přímka vypadá tady? Když x = 0, pak y = 0. Když x = 2, y = 1. Když x = 4, y = 2 Vypadá to, jako že bez ohledu na to co je x, y bode polovina z toho x. Když je x 6, y je 3. Je tedy rovno 1/2x, pokud x je větší než 0. A pak, když x je menší než 0, když x je -2, y je 1. Když x je -4, y = 2. Tady to vypadá jako -1/2x. -1/2 . (-4) = 2 Je to tedy -1/2x, když x je menší než 0. Toto je zcela legitimní odpověď. Ale pokud bychom to chtěli trochu zjednodušit, nebo pročistit, mohli bychom tuto definici funkce zapsat jako f(x) = -- na místo rozdělení na větší nebo menší než 0, vezmeme absolutní hodnotu x a pak je vynásobíme 1/2. Protože tady zcela jasně vychází kladné hodnoty, protože absolutní hodnota x se budou rovnat x. Ale pro záporné hodnoty, absolutní hodnota x se rovná zápornému x. Vezměme si tuto zápornou dvojku. Absolutní hodnota z -2 je 2 krát 1/2 je 1. Takže v obou těchto případech se jedná o legitimní definici funkce. Příklad 10. Za použití testu svislých čar -- změním na to barvu --- určete, zda každý z těchto vztahů je funkcí. Test vertikálních přímek je pouze vizuálním způsobem provedení toho, co jsem dělali v tomto příkladu. Něco je funkcí pouze tehdy, máte-li pro danou hodnotu x pouze jednu hodnotu y. Například, pokud říkají svislá přímka, tzn., že v kterémkoli bodě bych měl být schopen nakreslit svislou přímku na grafu této funkce a průsečík musí být pouze jeden. Protože svislá přímka říká, když x = 3, pak existuje pouze jedna hodnota, kterou pro tuto funkci dostanu. To je důvod, proč děláme vertikální přímky. Když x = 0, existuje jen jeden bod funkce, který je vyznačen pro x = 0. Takže toto zde je funkce. A jakoukoli vertikální přímku nakreslíte, protne funkci jen jednou. U této funkce je to jasné, ať nakreslíte jakoukoli svislou čáru. Nakreslíte vertikální přímku zde a protne graf dvakrát. To říká, tato vertikální přímka, kterou jsem právě nakreslil říká f(2) by mohlo být tento bod tady. Vypadá to jako, nevím, možná se to rovná 1,9, nebo by to mohlo být -- co je toto? -- záporných 1,9. Toto není řádná definice funkce. Nevím, jestli f(2) je tato hodnota nebo tahle hodnota. Nevím, jestli f(0) je tato hodnota nebo tahle hodnota. A mohli byste pokračovat přes celou číselnou osu. Nevíte, jestli f(5) je tato nebo tahle hodnota. Toto není funkce. Tento vztah není funkcí. ... A je to ta samá logika, jakou jsme použili dříve, ale říkáme "vertikální přímka. Mohli byste nakreslit vertikální přímku a můžete protnout vztah, nebo graf dvakrát. Není to funkce.
video