Algebra: Průřez - řešené příklady
Přihlásit se
Algebra: Průřez - řešené příklady (12/24) · 12:56

CA Algebra I: Soustavy nerovnic 33-37, soustavy rovnic a nerovnic

Navazuje na Algebra: Matice.
Jsme u úkolu 33, kde se nás ptají na to, která rovnost představuje přímku rovnoběžnou s y rovná se mínus 5/4 plus 2? Tedy rovnoběžná přímka bude mít stejný sklon. A pokud se podíváme jen na toto tvrzení, řekneme, OK, sklon této přímky je koeficient u proměnné x. Takže sklon přímky je přímo zde. Protože sklon rovná se mínus 5/4. Takže se musíme jenom podívat na další možnosti a určit, která má stejný sklon mínus 5/4? A varianta A ho skutečně má, ve variantě A je y rovno mínus 5/4x plus 1. Takže má úplně stejný sklon a je jenom posunutá dolů o 1. Tedy varianta A je správně. Nyní k úkolu 34. Zkopíruju a vložím toto. Už je to vloženo. Výborně. Ptají se nás, který graf představuje řešení této soustavy nerovnic? OK. Můžeme vzít každou z těchto nerovností a potom zjistit, kde je oblast, která splňuje obě tyto nerovnosti. Takže podívejme se na první. A já je mám vždycky rád ve tvaru y rovná se mx. plus b. Takže vyjádřeme to tak. Tedy první nerovnice říká 2x je větši nebo rovno y mínus 1. Pokud k oběma stranám přičteme 1, dostaneme 2x plus 1 je větší nebo rovno y. A pokud to jenom chceme napsat ve tvaru, na který jsem zvyklí, y - jenom to celé otočím. y je menší nebo rovno 2x plus 1. Takže podívejme se, co toto představuje. Máme přímku 2x plus 1, takže průsečík s osou y je 1 a sklon je 2. Podívejme. Je to tato přímka. průsečík s y 1 a pokud jdeme doprava o 2, musíme nahoru o 4. O kolik se zvýší x, o dvakrát tolik se musí zvýšit y. Toto nám říká sklon. A ta přímka v grafu vypadá takto. Přibližně. Je to tato přímka. A nerovnice tvrdí, že y je menší než toto. Tedy chceme oblast pod touto přímkou. Ne tady toto. V tomto je vyznačena šedě oblast nad přímkou. Pro jakékliv x a y, které je na přímce, zvýrazňují y je větší než tento bod. Ne. My chceme to, co je menší než tento bod. Pro jakékoliv y v tomto bodě, všechny y menší než toto podmínku splňují. Takže na základě těch informací, se tato zdá být docela dobrý kandidát. Ještě jsem se nedával na další. A upřímně, žádná z nich...Myslím, ne žádná. Možná, že tato by byla dobrým kandidátem, protože je taky méně. Možná, že musíme být méně než ony obě, že ano? Tohle je přímka, na kterou jsme zrovna přišli. Jsme rozhodně méně než ona. Možná, že musíme být také méně než ta druhá přímka. Takže, jestliže musíme být větší než druhá přímka, na to jsme se ještě nepodívali Bude to tedy možnost C. Jestliže musíme být méně než druhá přímka a tato první přímka, bude me u možnosti D. Pojďme se podívat, co je druhá nám říká druhá informace. OK, ve skutečnosti tam mají chybu a neříkají nám dostatek informací, abychom byli schopni-- nechte mě se podívat na odpověď. Protože ani nepíšou větší než nebo rovno nic tu není. Takže musím předpokládat, co oni zamýšleli. Ok, takže teď jsem našel odpověď a ta říká, že správně je možnost C. Takže po nás musí chtít, abychom byli větší než ta druhá přímka. Takže pojďme přijít na to, co to mělo být. Co to mělo---měla tam být schoda? No, rozhodně ne rovná se. Ale mělo tam být větsí nebo m menší nebo co? Na to příjdeme. Takže podívejme. 2x minus 5y kruh 10. Nevíme jestli tam je rovná se nebo méně---tohle je skoro lepší cvičení, než oni předpokládali. Podívejme. Jestliže bychom přidali 5y na obě starny, jen chci dostat y na druhou stranu. A nechci přehazovat znamínka a zěit minus 5. Takže dám 5y na druhou stranu. Takže přidám řy na obě strany. Takže máme 2x. Jakýkoliv nerovnostní znaménko, takže to může být rovná se nebo cokoliv. 10 plus 5y. Odečteme 10 z obou stran. Takže dostanete 2x minus 10 kruh 5y. Pamatujte ten kruh může být klidně rovná se No, není to rovná se. Je to buď větší nebo rovno nebo menší nebo rovno A můžeme vydělit obě strany 5 a dostat 2 deleno 5x minus 2, nějáke větší nebo rovno nebo menší nebo rovno znaménko , y. Teď nám řekli, že C je odpověď, protože jsem se podíval protože nám neřekli znaménko. Jestliže C je odpověď, tak to znamená, že musíme ---chceme všechna y, která jsou pod první přímkou. Takže pod touto přímkou přímo tady. To je ta plocha. A jestliže jsme v této šedé ploše, všechna y která jsou nad touto spodní přímkou. Takže jestliže jsme nad touto spodní přímkou, tak tato spodní přímka je 2/5x minus 2. Takže chceme všechna y, která jsou větší než to. Pardo. Udělal jsem to --chceme všechna y, která jsou větší než to.Y je větší než tahle věc. Takže to znaménko v tomto příkladě mělo bý méně než. Říkám, že y je větší než tohle. Ale jestli si to přečtetet z leva do prava, máte 2x minus 2 je méně než y. A tak jsme přišli na znaménko. Možná si říkáte, ale počkat. Jaktože tahle plocha tady nefunguje? No, pokud se nad tím zamyslíte, tahle plocha nad naší první přímkou. Tahle plocha je y je větší než 2x plus 1. Je to nad naší první přímkou. A je to ve skutečnosti pod naší druhou přímkou. Takže je to ve skutečnosti opačná plocha. Takže další příklad. Výsledek je možnost C. Další příklad, 35. Takže podívejme. Zkopíruju a vložím. Myslím, že možnosti jsou zajímavé. Jaké je řešení této soustavy rovnic? Dobrá, tak se na to podívejme, jestli můžeme je dostat do formy která je jednoduchá na pochopení. Vezměme si tu první rovnici a přičtěme 3x na obě strany. Jestliže přičtetet 3x na obě strany, tak ta první rovnice je plus 3x plus y se rovná minus 2. Vše, co jsem přidal je 3---to nemůžete vidět. Přidal jsem plus 3x na obě strany rovnice. A samozřejmě, se to vyruší. Dobrá, tak se na to podívejme. Ta druhá rovnice je 6x plus 2 rovná se minus 2. Jen něco udělám, dalšího a myslím, že to bude zřejmé, že tyhle jsou ve skutečnosti shodné přímky. Takže, když si vezmeme tu první rovnici a vynásobíme obě strany 2, co dostaneme? Podívejme. Krát 3x plus y 2, dostaneme 2 krát 3x je 6x. Plus 2 krát y. Musíte distribuovat 2. Plus 2y se rovná. Minus 2 krát 2 minus 4. A jsou stejné. Takže když řešíme soustavu rovnic, hledáme , kde se ty dvě přímky protínají? Jestli jsou shodné, protínají se všude. Takže mají nekonečně mnoho řešení. Takže výsledek je možnost D. Další příklad. Dávají nám ještě jednu takovou. Chtějí vědět souřadnice, které jsou řešením této rovnice. Takže to jen zkopíruju a vložím. OK, nejjednodušší věc je, je prostě je od sebe odečíst druhou od té první. A místo toho, já to raději napíšu přímo. Takže první rovnice je x plus 3y se rovná 7. Místo odečítání této od té druhé, nejprve tu druhou vynásobíme minus 1 a pak je sečteme. Takže jestliže vynásobíme spodní rovnici minus 1 dostaneme minus x minus 2y se rovná minus 10 A důvod, proč to dělám, je, že teď vím, kdž přičítám tyhle dvě levé strany, tak x a minus x se vyruší. A teď to prostě vyřeším pro y. To je protože hned vidíme, že mají x a x. Jestliže to odečteme od toho, vyruší se. Takže jestli sečteme obě rovnice, x se vyruší 3y minus 2y se rovná y. a 7 minus 10 je minus 3. Dobrá. A teď můžeme dosadit zpět, abychom přišli an x. Takže použijme první rovnici. x plus 3 krát minus 3 -- přišli jsme na to, že y se rovná 7. A pak dostanete x. 3 krát ---minus 9 je 7. x se rovná -- přidáme 9 na obě strany rovnice. x se rovná 16. Takže řešení je 16 závorka minus 3. x a y. A to je možnost D. Dobrá, příklad 37. Marcy má dohromady 100 dimů a čtvrťáků. Jestliže absolutní hodnota jejích peněz je 14.05 dolarů, kolik čtvrťáků má? Dobrá, takže řekněme, že d je počet dimů a q počet čtvrťáků. Takže jestliže si vezmeme počet dimů a počet čtvrťáků má 100 mincí. To je ta informace přímo tady. A pak celková hodnota mincí. Takže to bude 0.10 krát počet dimů plus 0.25 krát počet čtvrťáků. A říkají nám, že se to rovná 14.05 dolarů. A to je tato informace. Celková hodnota mincí je 14.05 dolarů. A oni říkají, no, kolik čtvrťáků má? Takže tu rovnici vyřešíme pro q. Tak to pojďme udělat. Takže jestli chceme d, co můžeme udělat, je můžeme násobit tu horní rovnici například, minus 0.1. A to dělám, aby se to vyrušilo s tohle d hned tady. Udělám to jinou barvou. Takže když násobím tu horní rovnici minus 0.1 dostanu minus 0.1d ---Můžu to napsat 1.0 jestlu chci.--d. Minus 0.10q se rovná ---co je minus 1/10 100? No, to je minus 10, že? 100 krát 0.1 je 10 a my děláme minus 01. Takže teď můžeme sečíst tyhle dvě rovnice. 0.1d minus 0.1 d, to se vyruší. 0.25q minus 0.1q, to se rovná, jen vyměním barvy. To se rovná 0.15q, což je ...a kolik je 14.05 minus 10? To se rovná 4.05 dolarů. Takže,abychom se zbavili desetinných míst, násobéme obě strany rovnice 100. Takže dostaneme 15q do 405. Takže q. Vydělíme obě strany 15. Takže kolikrát se 15 vejde do 405. 15 jde do 40, kolikrát? Dvakrát. 2 krát 15 je 30. Dostaneme 10. 105. 15 jde do 105 7 krát, myslím. 7 krát 5 je 35. 7 krát 1 je 7. Plus 3 je 10. 27. Takže q rovná se 27. Takže Marcy má 27/4. Nicméně, uvidíme se u příštího videa.
video