Algebra: Průřez - řešené příklady
Přihlásit se
Algebra: Průřez - řešené příklady (14/24) · 11:42

CA Algebra I: Grafy nerovnic 21-26, grafy nerovnice a testování tvrzení

Navazuje na Algebra: Matice.
. Řešíme úlohu 21 Stanovo řešení rovnice je uvedeno níže. Dobrá, ještě jsem je nestudoval, ale pojďme se podívat, co po nás chtějí. Který výrok o Stanově řešení je pravdivý. Tak si je pojďme projít, jestli to má správně, nebo udělal někde chybu. Tak se podívejme. Pojďme se zamyslet, jak bychom to vyřešili my. Jestli platí, že n plus 8 krát (n plus 20) rovná se 110, , pak první věc, kterou udělat budete chtít udělat je roznásobit výraz 8 krát (n plus 20). Samozřejme nechcete násobit celým výrazem n plus 8. Nezapomeňte, že násobení má přednost před sčítáním! Tak pojďme na to. Máme tedy n plus a tady roznásobíme závorku krát 8. Což je 8 krát n plus 160 se rovná 110. 8 krát n plus 8 krát 20 je 160. A tady už vidíme rozpor mezi našim řešením a jeho. Tady máme n. Tady máme plus 8 krát n. Ale tady, kde on má 20, my máme 160. On neroznásobil celou závorku. 8 krát (n plus 20) je 8 krát n plus 160. Takže tady je chyba. Udělal chybu hned v prvním kroku. Bohužel vše, co od té chvíle udělal, už bude zcela špatně, a to kvůli tak jednoduché chybě. Úloha 22 Kdy je tento výrok pravdivý? Opačné číslo (číslo vynásobené -1) je menší než původní číslo. Tedy, když mám záporné číslo, opak záporného je kladné. Takže to asi nebude méně. Ale pokud máme kladné číslo, pak opačné číslo je záporné a tedy určitě menší. Protože jakékoliv záporné je menší než jakékoliv kladné. Anebo jinak, pokud řekneme, že x je větší než 0, pak -x je menší než x. Pokud řekneme, že x je kladné, pak toto určitě platí. Jak určitě víte,záporné -3 je menší než kladné číslo 3. Takže výrok je pravdivý pro kladná čísla. Tak to máme možnost C. . Určite je někdy pravdivé, teď jsme si ukázali případ, kdy pravdivé je. Když mám kladné číslo 3, pak záporné (-3) je menší. Výrok B Výrok je vždy pravdivý. To také neplatí, když začneme se zápornou (-3), pak opačné číslo bude větší. Opačné je číslo kladné (3). A teď možnost D Výrok je pravdivý pro záporná čísla. To tedy není. Záporné -3, opak je kladné číslo 3 a to je větší než -3. Úloha 23 Kde protíná křivka osu y. Tak se na to podívejme. Úloha 23 Zde říkají, 4kr8t x plus 2 krát y se rovná 12. Když si nakreslíme tuto čáru, tak nás zajímá, kde se protne s osou y. Což je tady tento bod. Přesněji, zajímá nás jeho souřadnice y. X-ová souřadnice je totiž rovna nule. Takže souřadnice celého bodu tedy bude 0 čárka nějaké y. Takže nejjednodušší bude si spočítat - kolik je y, když x je rovno 0? Takže když se x rovná 0, toto 4 krát 0 se rovná 0. Takze tato část je nula. Teď nám zbyde 2 krát y se rovná 12. Z toho plyne, že y se rovná 6 a to je možnost C. Vše co chtěli vědět o této přímce bylo, kolik je y, když je x nula. A to je průsečík s osou y. Další úloha. Tak tady nám nakreslili graf. Takže si ho tady nakopírujme. . Ok Ok Zkopírováno. Zkopírováno. Jaká nerovnost je zobrazena na tomto grafu? Takže nejdříve se pokusme zjistit rovnici tady této čáry. Nejdříve jaký je průsečík s osou y. Když je x rovno 0, y je rovno (-1). Pojďme si to dosadit do rovnice. Každá přímka jde popsat rovnicí y se rovná m krát x plus b. Kde m je směrnice/sklon a b je průsečík s osou y. V našem případě, když x je 0, y je -1. Takže průsečík s osou y je -1. Takže b se rovná -1 Teď víme, že y je rovno m krát x mínus 1. Teď už musíme jen najít směrnici. A směrnice je údaj, který nám říká, jak rychle se mění y, když se mění x. Takže když si napíšeme (změna y) děleno (změna x) ... tak. Když zmením x o 2, změní se y o 1. Takže zmena v y je 1, zatímco změna x je 2. A taky můžeme říct, že když se zvětší x o 4, tady přejdu o 4 body, y se zvětší o 2. Takže tohle klidně můžeme udělat. Mohli jsme říct, že (zmena y) ku (změně x) je 2 děleno 4 a to se rovná jedné polovině. Ať tak či onak, teď už známe směrnici. Směrnice je podíl změny y a změny x. Takže rovnice naší přímky je y se rovná jedna polovina krát x mínus 1. To je rovnice této přímky. Oni ale chtějí vědět, jak popsat tuto nerovnost. Především zahrnují --- je tu tato šedá oblast a tato silná čára. To znamená, ji zahrnujeme. Pokud by byla nakreslena tečkovaně, znemenal by to, že ji zahrnovat nebudeme. Ale protože je zde čára zahrnuta, bude to větší než -- nebo menší než -- nebo rovno. Rovno, protože čáru zahrnujeme. Ale zamysleme se nad tím. Naše možnosti jsou y ≥ 1/2x - 1 nebo y ≤ 1/2x - 1 Zamyslíme se nad různými danými x. Řekněme, že x = 2 Když se x rovná dvěma a dosadíte ho do této rovnice, dostanete y = 0 a to je tento bod na přímce. A teď v šedé oblasti jsou hodnoty y větší než 0 nebo jsou menší než 0? Očividně tu jsou všechny hodnoty větší než 0. To všechno jsou hodnoty y nad hodnotou y dané touhle rovnicí. . Rovnice této nerovnosti nebo plochy je y je větší než 1/2 x minus 1. A velice lehká cesta jak to vykoukat je OK, zahrnují přímku, takže tohle se bude rovnat ---bude to buď větší, nebo rovno nebo méně, nebo rovno, a jelikož ta plocha nahoře přímka bude větší nebo rovna. A to je možnost D. . Další příklad, příklad 25. Tohle je další, kde si myslím, že má cenu to zkopírovat a vložit. . Je to velký. OK. . Co nejlépe representuje graf y id se rovná 2x minus 2. Sklon je 2. Je to kladná 2 a je to průsečík y je minus 2. Takže y průsečík je jednoduché vidět. Tady je průsečík y minus 2. To je dobře. Tady je to také minus 2. V těchto obou je průsečík plus 2. Takže žádný z nich, že? Protíná osu y v kladné 2. Ale víme, že y průsečík je minus 2. Takže víme--ups. Kam jsem se to dostal? A máme to. Takže víme, že naše možnosti jsou ty dvě horní. Je to tedy buď A nebo C. A ktérá z nich má kladný sklon, kladný sklon 2? V možnosti A, když jdu do prava o 2, tak jdu nahoru o 4. Takže změna v y/x. Jdu nahoru o 4, když jdu na x o dvě. Jdu nahoru o 4, když jdu na x o 2, takže sklon je 2. Takže tohle má kladný sklon 2, takže správně je možnost A. Ale jen vidět, proč možnost C nefunguje nebo přijít na to jaký je sklon, podívejte se na to z této stránky. Tady začnu z náhodného bodu, tady. . Když zvýčím hodnotu x o 2, co se děje s hodnotou y? Zvyšuje se o 2 nebo se znižuje o 2? No, snižuje se. No, snižuje se o 4. Snižuje se dvojnásobně rychleji. Sníží se o 4. Takže v tomto případě, změna y / změna x Kdykoliv je x kladná 2, zvýšili jsme se o 2 tady. Co se stane s y. Sníží se o 4. Takže tady je sklon minus 2. A můžete se na to podívat. Můžete to jaksi vyhoukat, protože to jde z hora v levo do prava dole, takže to bude záporné číslo. Ale nejjednodušší cesta je, že já si vždy nakreslím šipky a řekněme, OK, když zvýším x, y se snižuje. Takže to bude záporný sklon. Pojďme na to. Takže odpověď je A. Další příklad. . OK, takže nám dávají další z těch, kde máme šrafovaný graf. Tyhle jsou dobré. Díkybohu, že můžu kopírovat a vkládat. . Takže se nás pají, která z nerovnic je reprezentována šrafovaným grafem. Takže ještě jednou, nejlepší bude nejprve přijít na to, jaká je rovnice té přímky. Můžeme to říct rovnou, OK, průsečík y je 2. A jaký je jeho sklon? Když se x zvětší o 1, co se stane s y? y jde dolů o 3. . Takže y průsečík je 2. Příšli jsme na to. b se rovná 2. Sklon se rovná změne y / změně x. Když se x zvětší o 1, sklon--pardon. Změna v y je minus 3. Jde to dolů o 3. Takže je sklon minus 3. Takže rovnice této přímky je ta, kde se y rovná minus 3x plus 2. mx plus b. A když se podívám na možnosti, tak to hned vypadá trochu jinak než to, ale k tomu se dostaneme. Tak se podívejme, jaká je ta nerovnice. Takže nejprve to bude buď větší než nebo rovno, nebo méně než nebo rovno. A říkáme nebo rovno, protože vyplnili tu přímku. Tak se nad tím zamysleme. Když si vybereme jakékoliv x, například x rovná se 2, tak podle této rovnice, podle této přímky, y se rovná minus 4. Teď, zahrnujeme y, která jsou větší než ta hodnota stejně jako zahrnujeme y, které jsou méně než ta hodnota? No, zahrnujeme ta, která jsou méně než ten bod. danému x. Takže ta vyšrafovaná plocha je y, která jsou méně nebo rovno minus 3x plus 2. A to můžeme vykoukat. A jaksi můžete říct, oh, tohle je pod grafem, takže to je méně než nebo rovno. A to rovno je, protože vyšrafovali tu přímku. Kdyby to byla jen tečkovaná přímka, tak by to bylo méně než. Znovu, tohle není ten samý formát, který tu mají Oni dali všechny x a všechny y na jednu stranu a my to taky můžeme udělat. Tak jen přičteme 3x na obě strany rovnice a dostaneme 3x plus y je menší než nebo rovno. Když přičtete 3x na pravou stranu, tak se stává 0. Takže méně než nebo rovná se 2. A to je 3x plus y je méně než nebo rovná se plus 2. A to je možnost A. A už nemám víc času, tak se uvidíme v dalším videu. .
video