Algebra: Průřez - řešené příklady
Přihlásit se
Algebra: Průřez - řešené příklady (16/24) · 12:30

CA Algebra I: Směrnice přímky a průsečík osy y 27-32, jak nalézt směrnici a průsečík.

Navazuje na Algebra: Matice.
. Máme příklad 27. A otázka je, která rovnice nejlépe vyjadřuje… předchozí graf. Dříve než se vůbec podíváme na možnosti, pojďme se podívat… co můžeme zjistit o grafu. Co je průsečík osy y? Takže jestliže jsme řekli, že tohle je rovnice přímky, řekli jsme, že y se rovná mx plus b, kde m je směrnice a y je-- a b je průsečík osy y. Je pozdě, začínám být trochu zmatený. Takže jaký je průsečík osy y? No, když se x rovná 0, y se rovná 0. Takže tohle bude 0. Průsečík y je 0. Kde x se rovná 0, proč se rovná 0. Takže průsečík y je 0. Takže víme, že tohle má formu y se rovná mx, kde m je směrnice. Takže pojďme nalézt směrnici přímky. Směrnice přímky se rovná změně y pro danou změnu x neboli změnu y / změnu x. Takže když zvýšíme x o 1, o kolik se zvětší --či změnší y? No, y se zvětší o 2. Takže můžeme říct, že y se změní o 2, o 2, když se x změní o 1. Takže máme směrnici, která se rovná 2, takže rovnice přímky y se rovná 2x. Což je možnost B. . Další příklad. Jaký bod leží na přímce, který je definovaný 3x plus 6y se rovná 2? Takže nejlepší věc je prostě dosadit tyhle čísla za x a y, a poznat tak, jestli to funguje. Takže tady je x je 0, y je 2. Tak se na to podívejme. 3 krát 0 plus 6 krát 2 se rovná 0 plus 12. To se nerovná 2, rovná se to 12. Tohle nefunguje. Takže jen beru 3 krát x plus 6 krát y a a vidím, čemu se to rovná. V tomto případě máme 3 krát 0 plus 6 krát y. Plus 6 krát 6. Takže ta 0 plus 36. To se nerovná 2. To nemůže být tamta možnost. Tohle, máme 3, tuhle 3, krát 1. Plus 6 krát tohle y. 6 krát mínus 1/6. Tak se na to podívejme. To je 3. To se rovná 3. A pak 6 krát 1/6 je 1, ale máme tam záporné číslo. Takže to je mínus 1. To se rovná 2. Takže to sedí. 3 krát 1 plus 6 krát mínus 1/6 se rovná 2. Takže naše odpověď je C. Příklad 29. Tak mě nechte se na to podívat, jestli potřebujeme zkopírovat a vložit tady tenhle. Dobrá. Takže jo, myslím, že je to dobrý nápad. Tak mě nechte se na to podívat. Zkopírovat to a vložit. Tak mě to nechte zkopírovat a vložit, dalších pár příkladu. Můžeme se posunout ---zefektivnit to. . OK, všechno sedí. Dobrá. . Jaká je rovnice přímky, která má směrnici 4 a prochází bodem 3 čárka mínus 10? takže jestliže je směrnice 4, víme, že přímka---tak prostě přepíšeme ji do směrnicového tvaru y = mx plus b. Říkají nám, že směrnice je 4. Takže víme, že rovnice přímky je y se rovná 4x plus průsečík osy y. A můžeme přijít na y průsečík tím, že dosadíme do bodu, kterým prochází. Takže to jde přes bod 3 závorka mínus 10. Takže y se rovná mínus 10, když se x rovná 3. Takže 4 krát x. x se rovná 3. Plus b. Takže to je co? To je mínus 10 se rovná 13 plus b. Takže můžeme odečíst 12 od obou stran rovnice a dostaneme mínus 22. Mínus 10 mínus 12 je mínus 22. Tahle 12 jde jasně pryč. Se rovná b. Takže rovnice naší přímky se rovná y se rovná 4x plus b. přišli jsme na to, že to je mínus 22. 4X mínus 22. A to je možnost A. . Příklad 30. Data v tabulce ukazují cenu vypůjčení kola za hodinu, včetně depositu. . Jetsliže hodiny, h, by byly v grafu na horizontální ose--nechte mě se na to podívat, zda to mohu nakreslit takhle. Takže to je na horizontální ose, máme tam hodiny, h. Takže to je h. A cena je na grafu na vertikální ose, tak mě nechte nakreslit vertikální osu. . Takže cena je na vertikální ose. Jaká by byla rovnice přímky, která sedí s informacemi? OK, jen chtějí vědět cenu jako funkci v hodinách. Tak se na to podívejme. Je to lineární vztah. Můžeme s tím zacházet stejně jako s každou jinou přímkou. Takže jestli napíšeme y se rovná mx plus b. Ani jsem to nemusel dělat. Takže y se rovná mx plus b. Takže m, nebo směrnice se rovná změnen y děleno--nebo nechte mě to napsat jinak. Protože to chceme ve výrazech--můžeme c se rovná směrnice krát hodiny plus b. Místo x, máme hodiny, místo y máme cenu. Takže jaká je směrnice? Směrnice se rovná změna závislá na proměnné, změna v ceně, děleno změnou v nezávislé proměnné, děleno změna v hodinách. Tak se na to podívejme. Jestliže když se naše hodiny zvětší o 3, o kolik se změní c? Když jdeme z 2 do 5, takže můžeme říct 5 mínus 2, to je změna o kolik v hodinách. To je delta h. Takže jak moc jsme se změnila cena? No je to 30 mínus 15. Takže se to rovná 15/3, což se rovná 5. Takže jsme přišli na směrnici. Směrnice se rovná 5. Tak teď jen musíme přijít na průsečík osy y. Takže rovnice, můžeme ji přepsat jako cena se rovná směrnici, což je 5, krát hodiny plus cokoliv, kde to protíná osu y. A pak je musíme dosadit jeden z bodu do rovnice a vyřešit b, jako jsme to udělali v minulém videu. Tak pojďme dosadit bod, kde se h rovná 2, c se rovná 15. Takže bod 2 čárka 15. Takže když se h rovná 2, tak se c rovná 15. c se rovná 16, když se h rovná 2. A teď můžeme jednoduše vyřešit b. Takže dostanete 15 se rovná 10 plus b. Odečteme 10 od obou stran, dostaneme b se rovná, čemu? 5. Takže rovnice této přímky je cena rovná se 5 krát h plus náš průsečík osy y, nebo plus náš průsečík osy c, tak tomu můžeme říkat. Takže plus 5. 5h plus 5, a to je možnost C. A jestli to vyzkoušíte s těmito body, mělo by to fungovat. OK, další příklad. . Nechte mě se na to podívat. Myslím, že tohle kopírování a vkládání funguje dobře. Myslím, že mám čas ještě na dvě další. . OK, nechte mě to vysvětlit. . Vysvětlit tady tuhle. Nechte mě to vložit. OK, říká to, že nějáké páry jsou pro lineární funkci x je dané tabulkou dole. Je to jako ten poslední. Která z následujících rovnicí je použita k vytvoření tabulky? Můžeme udělat to samé, co předtím. Můžeme říct OK, to bude mít nějáký vztah. Takže víte, že y se rovná mx plus b. To bude přímka a tohle je směrnicový tvar. Říkají nám, že to je lineární funkce. A proto můžeme rovnou říct, že to bude přímka. Takže není tam žádné x na druhou nebo něco takového. Takže dobré místo, kde začít je směrnice. Směrnice se rovná změna y lomeno změna x. Tak se na to podívejme. Když jde x z 1 do 3, kam jde y. Jde to od 1do 7. Takže změna na x se rovná 3 mínus 1 nebo prostě 2. Takže jaká je změna y? 7 mínus 1. Takže to se rovná 6 děleno--oh ne. Pardon. Změna v x je 3 mínus 1. Za to se omlouvám. 3 mínus 1. Takže to je 6/2. Když se x změní o 2--to je tahle 2, změna na x---y se změní o 6. To je změna v y. Směrnice je 3. Takže rovnice naší přímky bude y se rovná 3x plus nějáký průsečík osy y. A teď můžeme dosadit některé body. Tak pojďme dosadit tohle. Tahle 1, 1 vypadá jednoduše. Takže y se rovná 1, když x se rovná 1. . Takže dostáváme 1 se rovná 3 plus b. takže odečteme 3 od obou stran rovnice a co dostaneme? 1 mínus 3 je mínus 2 se rovná ---jasně tohle zmizí, 3 mínus 3. Takže b se rovná mínus 2. Takže rovnice naší přímky, máme směrnici 3 a průsečík osy y je mínus 2. Rovnice bude y se rovná 3x plus b. No b je mínus 2. Takže mínus 2. A to je možnost C. . 32. Rovnice přímky l je 6x plus 5y se rovná 3. A rovnice přímky q je 5x mínus 6y se rovná 0. Které z tvrzení o dvou přímkách je pravdivé? OK, tak se na to podívejme. Mají stejný průsečík y. Jsou rovnoběžné. Mají stejný průsečík x. Přímky l a q jsou kolmé. No, řeknu vám, jak můžete identifikovat kolmé přímky. Každá má negativní inverzi té druhé. Ještě nevím, jestli to bude hrát roli. Připadá mi lehčí podívat se na přímky ve směrnicovém tvaru. Tak to pojďme udělat. Takže přímka l může být 6x plus 5y se rovná 3. Takže kdybychom chtěli odečítat 6x od obou stran, tak dostaneme 5y se rovná mínus 6x plus 3. A pak vydělíte obě strany 5 a dostanete y se rovná mínus 6/5 x plus 3/5. Tohle je přímka I. Udělám přímku q jinou barvou. Takže q je 5x mínus 6y se rovná 0. Tak pojďmě odečíst 5x od obou stran. Takže dostanete mínus 6y se rovná mínus 5x. Jestliže vydělíte obě strany zápornou 6, získáte y se rovná ---mínus 5 děleno mínus 6. To je 5/6x. No, ve skutečnosti to vypadá, že D příchází do hry. Protože směrnice téhle je mínus 6/5. Tohle je směrnice přímky l. Směrnice přímky q je inverzní toho záporného. V tomto bodě je dobré si to zapamatovat. To jsem vám ještě nedokázal. Jestliže chcete přímku, která má směrnici kolmou k této, nebo přímku, která je kolmá, tak ta bude mít zápornou inverzní směrnici. Takže inverze je mínus 5/6 a záporná inverze je 5/6. Tohle je záporná inverze. Takže tyhle přímky jsou ve skutečnosti kolmé. Tak to je D. Uvidíme se u příštího videa.
video