Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (10/24) · 15:23

Zjednodušování racionálních výrazů - úvod Simplifying Rational Expressions Introduction

Navazuje na Algebra: Vektory.
Zjednodušování racionálních výrazů Když jsme se prvně naučili o zlomcích nebo racionálních číslech, naučili jsme se tu myšlenku o krácení věcí na nejnižší možné číslo. Takže když jsme viděli něco jako 3/6, věděli jsme, že čísla 3 a 6 sdílí společný násobek. Víme, že čitatel, tedy 3, je prostě 3 , ale číslo 6 může být napsáno jako 2 krát 3. A když tedy sdílí společný násobek, v tomto případě to číslo 3, můžeme vydělit čitatel číslem 3 a jmenovatel číslem 3 nebo můžeme říct, že to jsou 3/3 a ty by se navzájem pokrátily. V nejnižších možných číslech by se tento zlomek rovnal 1/2. Abychom si to více ujasnili, kdybychom měli 8/24, ještě jednou, víme, že je to to samé jako 8 děleno 3 krát 8 nebo také stejné jako 1 děleno 3 krát 8 děleno 8. Osmičky se navzájem pokrátí a my tento zlomek dostaneme s nejnižšími možnými výrazy, tedy jako 1/3. Tu naprosto stejnou myšlenku používáme s racionálními výrazy. Toto jsou racionální čísla. Racionální výrazy jsou v podstatě to samé, ale kromě čitatele se skutečným číslem a jmenovatele se skutečným číslem, tyto výrazy zahrnují neznámé. Takže, nechte mě vám ukázat, o čem mluvím. Řekněme, že mám 9x plus 3 děleno 12x plus 4. Teď, ten čitatel tady nahoře můžeme rozložit. Můžeme vyjmout číslo 3. Toto se rovná 3 krát 3x plus 1. To je to, čemu se náš čitatel rovná. A náš jmenovatel, u toho můžeme vyjmout číslo 4. Toto je stejné jako 4 krát 3x. 12 děleno 4 se rovná 3. 12x děleno 4 se rovná 3x. Plus 4 děleno 4 se rovná 1. Takže tady, stejně jako tam, čitatel a jmenovatel mají společný násobek. V tomto případě je to 3x plus 1. V tomto případě jde o výraz s proměnnou. Sice to není skutečné číslo, ale můžeme udělat tu naprosto stejnou věc. Ty se navzájem pokrátí. Takže, pokud bychom chtěli tento racionální výraz napsat těmi nejnižšími možnými čísly, mohli bychom říct, že je toto rovno 3/4. Toto se rovná 3/4. Pojďme na další příklad. Řekněme, že máme x na druhou -- nechte mě nějaký dobrý vymyslet. Takže, řekněme, že máme x na druhou mínus 9 děleno 5x plus 15. Takže, čemu se tohle bude rovnat? Takže, čemu se tohle bude rovnat? Takže čitatel můžeme rozložit. Je to rozdíl, když jde o něco na druhou. Máme x plus 3 krát x mínus 3. A ve jmenovateli můžeme vyjmout číslo 5. Toto je 5 krát x plus 3. Takže, ještě jednou, pokud máme společný násobek v čitateli a ve jmenovateli, můžeme je pokrátit. Ale o tom jsme se zmiňovali několik videí zpátky. Musíme být velmi opatrní. Můžeme je navzájem pokrátit. Můžeme říct, že toto se bude rovnat x mínus 3 děleno 5, ale musíme vyloučit ty hodnoty x, které by způsobily, že by byl jmenovatel roven 0. To by udělalo celý výraz nedefinovaným. Takže, toto můžeme napsat jako rovno x mínus 3 děleno 5, ale x se nemůže rovnat -3. Po dosazení -3 by toto bylo rovno 0 nebo by celá tahle věc byla rovna 0. Takže toto a celá tahle věc se rovnají. Tady to není rovno tady tomu, protože toto je definováno jako x se rovná -3, zatímco tohle není definováno jako x se rovná -3. Aby byly stejné, musím k tomu přidat tu dodatečnou podmínku, že x se nesmí rovnat -3. Takže, stejně tak jako tomu bylo tady, kdyby tohle byla funkce, řekněme, že napíšeme y se rovná 9x plus 3 lomeno 12x plus 4 a chtěli bychom to zakreslit do grafu, až to zjednodušíme, láká nás to... oh, nuže, pokrátili jsme 3x plus 1 v čitateli a jmenovateli. Navzájem se pokrátí. Láká nás to říct, dobře, toto je stejný graf, jako když je y rovno těm neměnným 3/4, což je pouze vodorovná čára v bodě y se rovná 3/4. Ale musíme přidat jednu podmínku. Musíme vyloučit ty hodnoty x, které by způsobily, že by se tato věc tady rovnala 0 a to by byla 0, pokud by se x rovnalo -1/3. Kdyby se x rovnalo -1/3, tak by toto nebo tento jmenovatel byl roven 0. Tedy i tady bychom museli říct, že se x nesmí rovnat -1/3. Tato podmínka je to, co skutečně dělá toto rovno tomu. Že x se nesmí rovnat -1/3. Pojďme na pár podobných příkladů. A já tyto udělám růžovou. Řekněme, že mám x na druhou plus 6x plus 8 lomeno x na druhou plus 4x. Nebo vlastně ještě lépe, nechte mě to tu trochu předělat, x na druhou plus 6x plus 5 lomeno x na druhou mínus x mínus 2. Takže, ještě jednou, chceme najít společný násobek v čitateli a jmenovateli, jako jsme dělali s tradičními čísly, když jsme se prvně naučili o zlomcích a nejnižších společných násobcích. Takže, pokud čitatel rozložíme, jaká dvě čísla se po vynásobení rovnají 5 a po sečtení se rovnají 6? Dobře, čísla, která napadla mě, jsou 5 a 1. Takže, čitatel se rovná x plus 5 krát x mínus 1. A poté náš jmenovatel, dvě čísla. Po vynásobení -2 a po sečtení -1. -2 a 1 mě napadly. Takže, toto je plus 1, správně? x plus 5 krát x plus 1, že? 1 krát 5 je 5 5x plus 1x je 6x Takže, tady máme plus 1 a -2. Tedy x mínus 2 krát x plus 1. krát x plus 1. Máme tedy společný násobek v čitateli a jmenovateli. Ty se navzájem pokrátí. Mohli byste říct, že tohle se rovná x plus 5 lomeno x mínus 2. Ale aby se opravdu navzájem rovnaly, musíme přidat tu podmínku. Musíme přidat tu podmínku, že x se nesmí rovnat -1, protože kdyby se x rovnalo -1, tohle je nedefinováno. Musíme přidat tu podmínku, protože tato samostatná část je definována v bodě x je rovno -1. Mohli byste dosadit -1 tady a dostanete číslo. Ale toto není definováno v bodě x je rovno -1, takže musíme přidat tuto podmínku, aby se tohle skutečně rovnalo tady tomu. Pojďme na něco těžšího. Řekněme, že máme 3x na druhou plus 3x mínus 18, celé děleno 2x na druhou plus 5x mínus 3. Vždy je to o něco víc bolestivé, když rozkládáte věci, které neobsahují čísla pouze na prvou, ale my jsme se naučili jak na to. Můžeme to dělat seskupením a toto je dobré procvičení našeho seskupování, pojďme tedy na to. Takže, pamatujte, pojďme rozložit 3x na druhou plus 3x mínus 18. Musíte přemýšlet nad dvěma čísly. Tohle je pouze opakování seskupování. Potřebujete přemýšlet nad dvěma čísly, která se po vynásobení rovnají 3 krát -18 nebo jsou rovna -54, správně? To je 3 krát -18. A když je sečteme, musí se rovnat 3x, protože rozdělíme 3x na ax a bx. Nebo ještě lépe, ne 3x, rovna 3. Takže, jaká dvě čísla by to mohla být? Podívejme se na naše tabulky násobků. Podívejme se, jsou od sebe o tři. Jedno číslo bude muset být kladné a jedno záporné. 9 krát 6 je 54. Pokud určíme číslo 9 kladným a výraz b bude -6, tak to funguje. 9 mínus 6 je 3. 9 krát -6 je -54. Můžeme to tady nahoře přepsat. Můžeme to napsat jako 3x na druhou a řekněme plus 9x mínus 6x mínus 18. Všímněte si, že vše, co jsem udělal, je rozdělení tohoto 3x na 9x mínus 6x. Jediný rozdíl mezi tímto výrazem a tímto výrazem je ten, že jsem rozdělil 3x na 9x mínus 6x. Ty sečtete dohromady a dostanete 3x. Vzhledem k tomu, jak jsem to tu napsal, můžete vlastně ignorovat ty závorky. A celý důvod, proč jsem to udělal, je, že to teď můžu seskupit. Normálně já rozhoduji, který výraz jde s kterým v závislosti na tom, co je pozitivní nebo negativní nebo který má společné násobky. Společný násobek obou dvou je číslo 3. Vlastně, v této situaci je to pravděpodobně jedno, ale mně se líbí číslo 9 na této straně, protože jsou oba kladné. Takže, pojďme vyjmout 3x z tohoto výrazu na levé straně. Pokud vyjmeme 3x z tohoto výrazu, pak se z toho stane 3x krát x plus 3. A potom u tohoto výrazu, pokud vyjmeme -6, dostaneme -6 krát x plus 3. A teď je zcela zřejmé, že naše seskupení bylo úspěšné. Tohle je stejná věc jako--můžeme to to trochu poupravit na 3x mínus 6 krát x plus 3. Kdybychom tolikrát vynásobili každý z těchto výrazů, dostanete to, co je tady. Takže, ten horní výraz můžeme přepsat na 3x mínus 6--nechte to udělat stejnou barvou. Takže, můžeme to přepsat na 3x mínus 6 krát x plus 3. To je tady tento výraz. Nechci, aby to vypadalo jako znamínko mínus. To je tento výraz. Teď pojďme rozložit tady tu spodní část. Trochu to posunu doleva. Pokud tedy chci rozložit 2x na druhou plus 5x plus 3, potřebuju přemýšlet o dvou číslech, jejichž součin je 2 krát 3, což je rovno 6, a také se musí jejich součet rovnat 5. A ta dvě zřejmá čísla jsou 2 a 3. Můžu to přepsat tady nahoře jako 2x na druhou plus 2x plus 3x plus 3, právě tak. A potom, pokud tady vložím závorky a rozhodnu se seskupit tady 2 a 2, protože mají společný násobek 2 a seskupím tu 3 s 3, protože mají společný násobek 3. Tady to jsou čísla 2 a 3. Tady můžeme vyjmout 2x. Pokud vyjmete 2x, dostanete 2x krát x plus 1 plus-- vyjmete číslo 3 tady-- plus 3 krát x plus 1. A naše seskupení bylo úspěšné. Toto je zcela zřejmě--nechte mě vyměnit barvy--toto je stejné jako 2x plus 3 krát x plus 1. Krát x plus 1. Takže, tady jsme schopni to také seskupit. Byli jsme taky schopní pokrátit jmenovatel. Vlastně, teď jsem si uvědomil, že jsem tady udělal chybu. Napsal jsem tu mínus 3. Tady jsem psal plus 3. Nechte mě se k tomu vrátit. Nechte mě se k tomu vrátit. To by byla strašlivá chyba. Musel bych znovu udělat to video. Nechte mě to všechno vymazat, všechnu tu práci tady. Nechte mě to vymazat. Toto je 2x na druhou plus 5x mínus 3. Takže, ještě jednou, a krát b musí být rovno -3 krát 2, což je -6. A a plus b musí být rovno 5. V takové situaci to vypadá, že když zvolíme 6 a -1, tak to bude správně. 6 mínus 1 je 5. 6 krát -1 je -6. Takže, to by byla hrozná chyba. Můžeme tady to nahoře přepsat na 2x na druhou a já seskupím to číslo 6 s 2x na druhou, protože ty sdílí společný násobek. Takže, plus 6x mínus x, toto je stejné jako 5x mínus 3. Jen jsem musel najít ta čísla, do kterých to 5x rozdělím. Ale 6x mínus x je 5x. A pokud sem vložím nějaké závorky, můžu vyjmout 2x z tohoto prvního výrazu. Dostanu 2x krát x plus 3. A tady můžu vyjmout -1, takže mám -1 krát x plus 3. A naše seskupení je pak úspěšné. Dostaneme 2--nechte mě to udělat v jiné barvě--dostaneme 2x mínus 1 krát x plus 3. Krát x plus 3. Takže, náš jmenovatel tady je roven 2x mínus 1 krát x plus 3. A ještě jednou, máme společný násobek v našem čitateli a v našem jmenovateli, a to x plus 3. Ale musíme přidat podmínku, že x se nesmí rovnat -3, protože to by způsobilo, že by se tato celá věc rovnala 0. Nebo nerovnala 0, museli bychom dělit nulou, což je nedefinováno. Musíme tedy říct, že x se nesmí rovnat -3. Takže, ten výraz tady nahoře je ta stejná věc jako 3x mínus 6 lomeno 2x mínus 1, navíc s podmínkou, že x se nesmí rovnat -3. Doufám, že vám to přišlo zajímavé.
video