Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (11/24) · 6:42

Zjednodušování racionálních výrazů 2 U11_L1_T1_we2 

Navazuje na Algebra: Vektory.
Zjednodušování racionálních výrazů 2 Zjednodušte racionální výraz a určete doménu. Ještě jednou, máme trojčlen lomeno trojčlen. Abychom zjistili, zda je můžeme zjednodušit, potřebujeme oba dva rozložit. To nám také pomůže s určováním domény. Doména je v podstatě zjišťování všech platných hodnot x, které můžeme dosadit do tohoto výrazu, aniž bychom dostali něco, co je nedefinované. Pojďme rozložit čitatel se jmenovatelem. Tak, začněme s čitatelem. Když máme vpředu 2, zjednodušení formou seskupování bude pravděpodobně ten nejlepší způsob jak na to. Takže, pojďme to tu přepsat. Teď pracuji pouze s čitatelem. 2x na druhou plus 13x plus 20. Potřebujeme najít dvě čísla, "a" a "b", která po vynásobení, "a" krát "b", budou rovna-- nechte mě to napsat tady napravo. "a" krát "b" se musí rovnat 2 krát 20, tudíž to musí být rovno plus 40. A také se "a" plus "b" musí rovnat 13. Ta čísla, která mě okamžitě napadla, jsou 5 a 8, správně? 5 krát 8 je 40. 5 plus 8 je 13. To 13x můžeme rozdělit na 5x a 8x, takže můžeme přepsat tohle na 2x na druhou. Rozdělím 13x na--nejdříve napíšu to 8x. Napíšu 8x plus 5x. Ten důvod, proč jsem nejprve napsal to 8x je, že číslo 8 sdílí společný násobek s tím číslem 2. Takže, tady můžeme pokrátit to 2x. Trochu to zjednoduším. 5 sdílí násobky s 20. Takže, pojďme se podívat, jak to půjde. Konečně máme tady plus 20 a teď je můžeme seskupit. To je ta celá podstata seskupování. Nejdříve seskupíte tyto dva první výrazy. Vyjměme 2x, takže se z tohoto stane--nuže, 2x na druhou děleno 2x se bude rovnat jen x. 8x děleno 2x se bude rovnat plus 4. Pojďme seskupit tyto dva výrazy Pojďme seskupit tyto dva výrazy. A pokud vyjmeme číslo 5, co dostaneme? Dostaneme plus 5 krát x plus 4. 5x děleno 5 se rovná x, 20 děleno 5 je 4. V obou případech máme x plus 4, takže to můžeme vyjmout. Máme x plus 4 krát dva výrazy. Můžeme to poupravit. Tady ta věc bude x plus 4 krát--nechte mě to udělat stejnou barvou--2x plus 5. 2x plus 5. A rozložili jsme tento výraz v čitateli. Teď, pojďme udělat tu stejnou věc s výrazem ve jmenovateli. Udělám to v jiné--Nechci vypotřebovat všechny barvy. Takže, ten jmenovatel máme tady. Pojďme s ním udělat to samé. Máme 2x na druhou plus 17x plus 30. Najděme "a" a "b". Po jejich vynásobení dostanu 2 krát 30, což je 60. A po jejich sečtení, "a" plus "b", dostanu 17. Ještě jednou, čísla 5 a 12 by měla fungovat. Takže, pojďme tohle rozdělit. Rozdělme to na 2x na druhou. To 17x rozdělíme na 12x a 5x, což se po sečtení rovná 17x. Když vynásobíte 12 krát 5, dostanete 60. A pak plus 30. Potom můžeme tady u tohoho prvního seskupení vyjmout 2x. Takže, pokud vyjmete 2x, dostanete 2x krát x plus 6. U toho druhého seskupení můžeme vyjmout číslo 5, takže dostanete plus 5 krát x plus 6. Můžeme teď vyjmout x plus 6 a dostaneme x plus 6 krát 2x plus 5. 2x plus 5. Nyní jsme rozložili jak čitatel, tak i jmenovatel. Pojďme přepsat oba tyto výrazy nebo napsat celý tento racionální výraz s rozloženým čitatelem a jmenovatelem. Čitatel se bude rovnat x plus 4 krát 2x plus 5. Na to jsme tady přisli. A pak, jmenovatel je x plus 6 krát 2x plus 5. Asi vám hned došlo, že máte 2x plus 5 v čitateli i ve jmenovateli, a tak je můžeme navzájem pokrátit. Pokrátíme je. Ale ještě předtím, než to uděláme, zapracujme na druhé části této otázky. Určete doménu. Které jsou ty všechny platné hodnoty x, které tu můžeme dosadit? Ještě zajímavější otázka je, co jsou ty hodnoty x, které by způsobily, že by byl tento racionální výraz nedefinován? Jsou to ty hodnoty x, které by způsobily, že by se jmenovatel rovnal 0. A kdy se bude jmenovatel rovnat 0? Nuže, buď když je x plus 6 rovno 0 nebo když se 2x plus 5 rovná 0. Mohli bychom to vyřešit tady pro to x. Na obou stranách odečtěte 6 a dostanete x se rovná -6. Pokud na obou stranách odečtete 5, dostanete 2x se rovná -5. Vydělte obě strany číslem 2. Dostanete x se rovná -5/2. Můžeme říct, že doménou--nechte mě to tu napsat. Doménou jsou všechna reálná čísla kromě x se rovná -6 a x je rovno -5/2. Důvod, proč musíme tyto hodnoty vyloučit, je ten, že ty by způsobily, že by se jmenovatel--tak či tak, máte pravdu. Zbůsobí to, že je jmenovatel roven 0 a celý tento racionální výraz by tedy byl nedefinován. Určili jsme doménu. Pojďme teď zjednodušit ten racionální výraz. Již jsme si řekli, že x se nesmí rovnat -5/2 nebo -6. Takže, pojďme vydělit čitatel a jmenovatel výrazem 2x plus 5. Nebo když se podíváme na to 2x plus 5, víme, že 2x plus 5 nebude 0, protože x se nebude rovnat -5/2, a tak to můžeme navzájem pokrátit. Ten zjednodušený racionální výraz je jen x plus 4 lomeno x plus 6. lomeno x plus 6.
video