Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (22/24) · 16:16

Zajímavý úkol s koeficienty polynomu Hledání koeficientů polynomu třetího stupně, když jsou dány 2 kořeny a průnik s osou y

Navazuje na Algebra: Vektory.
Přišel mi zajímavý algebraický příklad a myslím, že otázka nebyla správně položena, nebo nějaké informace chybí. Stejně jde o zajímavou otázku, proto jsem se rozhodl jí zabývat. Řekneme si proč není správně formulovaná. Máme danou funkci f(x). Víme, že jde o polynom třetího stupně tvaru ax^3 + bx^2 + cx + d. Zadání nám poskytuje některé nulové body polynomu. Nulové body jsou [-1,0] a [2,0]. Taky nám je znám bod kde graf funkce protíná osu y, bod průniku je [0,-2]. Otázka zní - kolik je a + b + c + d? Podívejme se jak pokročit s problémem. Nejprve si musíme uvědomit jak vypadá polynom třetího stupně a co jsou to nulové body. Nakresleme si graf. Ještě nevím jak bude náš polynom vypadat. Nakreslíme osy. Polynom třetího stupně může mít až 3 nulové body. Nulové body jsou body, ve kterých je funkce rovna 0. Máme nulový bod [-1,0]. [-1,0] bude tady. Další nulový bod je [2,0]. To jsou zadané nulové body. Dále máme zadán bod průniku s osou y v bodě [0,-2]. Protne osu y zde. Náš polynom však může mít až 3 nulové body. Některé mohou být komplexní. Ovšem komplexní nulové body se vyskytují ve dvojicích, dvě komplexně sdružená čísla. Nebudu zacházet do detailů. Třetí nulový bod bude reálný, jelikož pokud by byl komplexní, museli bychom mít další komplexní nulový bod a nemůžete mít 4 nulové body u polynomu třetího stupně. Třetí kořen by mohl být třeba tady. Možná tady. Nebo by to taky mohl být dvojnásobný kořen některého z prvních dvou. Předpokládejme, že máme třetí kořen, a nevíme jak vypadá. Bude třeba tady. Potenciální graf, můžu se naprosto mýlit, je to jenom dohad, no abychom chápali jak takový polynom třetího stupně vypadá a jak může graf protínat os x v třech místech, graf by potenciálně mohl vypadat takhle. Zakřivení-- pak protne druhý kořen, bod průniku s osou y, a zvedne se zpátky. Nemusí nutně vypadat takhle. Je mnoho způsobů jak nakreslit křivku, která bude protínat naše tři body a průnik s osou y, ale tím se teď nebudu zabývat. Podívejme se jestli umíme určit koeficienty. Klíčové je, že musíme mít třetí nulový bod. Ať třetí nulový bod má souřadnice [r3,0]. Písmenem r označuju kořeny (anglicky roots). Kořenmi jsou x-ové souřadnice nulových bodů. Když f v čísle -1 je rovno 0, pak x=-1 je kořenem. Podobně víme, že f(2) = 0, neboli x = 2 je kořen, to jsou naše kořeny. Pokud máte zadaný nulový bod, v podstatě máte zadán kořen a víme, že zde musí být třetí kořen kde x se rovná r3. Tedy x = r3. Máme polynom třetího stupně kde tři x-ové hodnoty ho nulují. Lze ho tedy přepsat jako-- udělám to jinou barvou-- f v bodě x se rovná (x + 1) uvidíte proč + 1 a ne - 1 (x + 1) krát (x - 2) krát (x - r3) Před to dáme 'a'. Hned vysvětlím proč před to musíme dát 'a'. Když bychom roznásobili pouze x-ové výrazy, ty dvojčleny v závorkách, dostali by jsme x^3, ale potřebujeme ax^3. Přidáme konstantu 'a' abychom z toho udělali ax^3. Proč jsem to zapsal v tomhle tvaru? Když dosadíme -1, co se stane? Tenhle výraz bude -1+1. Bude to 0. Nezáleží na ostatních závorkách ani 'a', celé se to bude rovnat 0. Pokud za x dosadíme 2, tenhle výraz se bude rovnat 0. Nezáleží na zbylých výrazech ani 'a', f v čísle 2 se bude rovnat 0. Podobně, když x se rovná r3, poslední výraz je 0, bez ohledu na zbytek. Víme tudíž, že původní funkci lze zapsat v tomhle tvaru. Pokud dopočítáme r3, stačí roznásobit a porovnat a získáme koeficienty. Druhé velké vodítko, které bylo zadáno je průsečník s osou y. Bod [0,-2]. To nám říká, že f v bodě 0 se rovná -2. Co je f v 0? Napíšu to sem-- f v 0, když sem dosadíme 0 -- první výraz bude 0, druhý výraz bude 0, třetí výraz bude 0, zůstane nám pouze d. f v 0 se rovná d. Nebo můžeme říct, že d se musí rovnat -2. d = -2, vypočítali jsme alespoň jeden koeficient. Konstanta d = -2. Pokud d = -2, to znamená, že po roznásobení výrazů, musíme taky zahrnout 'a', protože všechno ovlivňuje, po roznásobení se to musí rovnat -2. Ukažme si to jasněji. Přepíšu tenhle výraz. Vynásobím jen 'a' posledním výrazem, můžeme to dělat v libovolném pořadí. Je to to samé co (x + 1) krát (x - 2) krát (ax - ar3). Jde o stejnou rovnici jak vrchní, zapíšu to jako f(x) rovná se a je to to stejné. Abychom dopočítali r3, nebo pokusili se dopočítat r3, je nutno uvědomit si, že pokud to roznásobíme, konstanta d bude výsledkem násobení konstant z výrazů. Když bych zahrnul kterýkoliv ze součinů obsahujících x, dostal bych jiný z výrazů zde nahoře. ax^2 je výsledkem násobení tohohle, tohohle a tohole výrazu. Konstanta vznikne násobením konstant. Dva výrazy uprostřed vzniknou jinou kombinací konstant a výrazů s x. To byste viděli pokud byste to roznásobili. Pokud mi budete věřit, tohle krát tohle krát tohle-- s dovolením to napíšu jinak-- tohle krát tohle krát tohle se musí rovnat d. Teď můžeme zkusit najít vztah mezi 'a' a 'd', přičemž d = -2. 1 krát -2 krát -ar3, mínusy se vykrátí, se bude rovnat našemu d. Bude se to rovnat -2 a pokud to trochu zjednodušíme dostaneme 2ar3 = -2, obě strany podělíme 2a, dostaneme r3 = -1/a. Nevyšel nám třetí kořen, dostali jsme ho pouze ve vztahu ke koeficientu a. Podívejme se jestli to jde nějak užitečně využít. Pokud r3 = -1/a, co bude tenhle výraz? Přepíšu to. Udělám to modře. f(x) se bude rovnat (x + 1) krát (x - 2) krát (ax - ar3), to vypočítám tady. -a krát -- r3 je -1/a -- mínus krát mínus nám dá plus, a se vykrátí, zůstane nám 1. Pokud ve výrazu dosadíme za r3 tohle, zde nám vznikne +1, -a krát -1/a bude +1. Plus 1. Jen jsme nahradili r3 -1/a a vyšlo nám tohle. Pojďme to roznásobit. Roznásobme závorky a podívejme se co vyjde. Nejdříve roznásobím tyhle dva výrazy. Udělám to jinou barvou. Roznásobím tyhle dva výrazy. Bude se to rovnat x^2 + 1x - 2x je -x 1x je x -2x je x - 2x, to je -x -2, roznásobil jsem tyhle dvojčleny. Pak to vynásobím krát (ax + 1), (ax + 1) napíšu sem abych ušetřil místo. Pouze roznásobíme závorky. 1 * -2 je --udělám to růžově-- je -2, 1 * -x = -x 1 * x^2 = x^2 ax * -2 = -2ax ax * -x = -ax^2 ax * x^2 = ax^3 Vše sečteme a dostaneme f(x) = ax^3 .. x^2 - ax^2 je + (1 - a)x^2 Pak sečteme -1x -2ax, -1 -2a zapíšeme jako -(1 + 2a)x nakonec máme -2 což dává smysl, jelikož jde o naše d. To je výsledek. Naše rovnice nabude takového tvaru a důvod proč jsem na začátku říkal, že příklad není dobře zadán je že můžu vzít jakékoliv reálné číslo a bude splňovat podmínky. Podezírám, že jsem nedostal všechna omezení rešení. Možná tam ještě bylo omezení, že a = 1, nebo b se rovná něčemu jinému, nebo a + b se něčemu rovná. Když uvážíme naše omezení, nabude rovnice tohoto tvaru. Pokud je tohoto tvaru, tohle je a, tohle b, což je 1-a, tohle je b, tohle je a a tohle je c. Mohli bychom zvolit konkrétní čísla, pokud chceme řešení, ale nemuselo by se shodovat s jejich řešením, pokud by zvolili jiné a. Pokud zvolíte jednoduché a = 1, čemu se bude rovnat b? b se bude rovnat 1-a, což je 0. b se rovná 0, c se rovná-- c bude pracovat s tímhle mínuskem-- c bude 1+2a, 2a = 2, 1+2=3, přidáme mínusko. c=-3 Nezáleže na tom co děláme, d bude -2. Pokud tedy zvolíme a=1, odpověď na "kolik je a+b+c+d" bude 1+(-3) = -2 -2 - 2 = -4 To je jedna možnost. Stejně tak jsme mohli zvolit jiné a, a mohlo být zlomek, cokoliv. a mohlo být -1. Pokud by se a rovnalo -1, pak b = 2, 1- (-1) c = 1-2 = -1, ještě mínusko, c = 1, d bude pořád -2. d = -2 a+b+c+d, tyhle by se vykrátili a vyšla by 0. Nevíme jistě jaké řešení hledal autor, ale jde o zajímavý úkol. Jen ze zvědavosti vezměme první řešení kde a bylo 1, podívejme se co bude našim kořenem. Pokud a = 1, třetí kořen r3 bude-- pouze v tomhle případě-- r3 bude -1 děleno 1.. bude -1, což by znamenalo, že máme dvojnásobný kořen. Nemusíme nutně mít odlišné kořeny. Pokud nás zajímá jak by to vypadalo, podívejme se na situaci kde a = 1. Možná se podíváme na obě. Když a = 1, naše rovnice bude x^3-- nebudeme mít výraz s x^2-- x^3 -3x -2, Udělejme oba grafy najednou, to jsou tyhle koeficienty, pak udělejme tyhle koeficienty. Máme -x^3 -- a je -1-- -x^3 + 2x^2 + x -2, to jsou naše dva grafy, pojďme se podívat jak vypadají. Vytvořme grafy. Dotkneme se bodu, tam bude dvojnásobný kořen. Všimněte si, že oba grafy splňují omezení. Oba mají kořen v -1, oba protínají osu y v y=-2, oba mají kořen v x=+2. Druhý měl různý třetí kořen, zatímco první měl dvojnásobný kořen zde. Myslím, že úkol byl zajímavý tím, že jsme se museli podívat na víc řešení. Má nekonečně mnoho řešení, podle toho jaké 'a' zvolíte.
video