Geometrie: Základní geometrie
Přihlásit se
Geometrie: Základní geometrie (11/21) · 12:49

Konstrukce pomocí kružítka

Řešíme úlohu č.56 Řešíme úlohu č.56. Scott má za úkol sestrojit přímku kolmou na přímku l a procházející bodem P. Jak jsem ukázal kurzorem. Co bude jeho první krok? Chce tedy narýsovat přímku, která vypadá asi následovně: Přímka má vést přímo vzhůru skrz bod P. Takže jak toho docílit? Pokud použijete pouze pravítko, možná se vám podaří narýsovat přímku trochu šikmo, souhlasíte? Ale my potřebujeme mít přímku přesně kolmou. Tak se pojďme podívat. Nevím, co tu vlastně dělá, jako první. Zakreslil sem tato X. Nevím, jak zjistil kam ta X dát. Takže případ A nevypadá jako správný. Případ B. Tady to vypadá, že si nějak zvolil dva body a vypadá to, že pomocí kružítka se tu snaží narýsovat něco jako oblouky nebo části kružnic. Ale stále není jasné, jak by nám to pomohlo. Možná, kdyby použil trochu aritmetiky a snažil se přijít na to, že ty středy mají být stejně vzdálené od bodu P. Ale stále, potřebuje najít bod přímo zde. přímo pod bodem P, kde když spojí bod P a hledaný bod, vznikne mu kolmice na l. Takže tato cesta nikam nevede. Zde si určil bod a kolem něj začal rýsovat kružnici, ale ta nám mnoho informací neposkytne. Podívejme se na D. To už vypadá zajímavě. Vypadá to, že zabodl kružítko do bodu P a kolem něj začal rýsovat čáru s použitím stejného poloměru. Čímž by samozřejmě vytvořil kruh. A pokračovat může tak, že si zas vezme k ruce kružítko. Tyto dva průsečíky si může snadno vyznačit, že? Kdyby si vyznačil oba tyto průsečíky. A kolem nich narýsoval kružnice, mohl by vlastně...řekněme začal u tohoto bodu, začal rýsovat kružnici, která vypadala zhruba...Já nevím. Než začne, měl by trochu změnit poloměr, takže řekněme, že to vypadá zhruba takto. Zkusím to nakreslit, jak nejlépe dokážu. Řekněme, že to bude vypadat nějak takto. A u druhého průsečíku udělá to samé. Udělá kolem něj kružnici. Naše dvě kružnice musí být dost velké, aby se navzájem protínaly. A v tom bodě, kde se protínají. Vím, že to kreslím vážně špatně. A průsečík našich dvou kružnic bude stejně daleko od obou středů. Jiná cesta jak se nad tím zamyslet, je s dalším bodem, který je stejně vzdálený od dvou bodů, protože když začneme u P a narýsujeme tu kružnici, říkáme tím, že oba tyto body jsou stejně vzdálené od P. Což plyne z definice, že? Toto je kružnice a ta má jako taková všude stejný poloměr. A pak, když vezmeme každý z těchto bodů a narýsujeme kružnice nebo oblouky...řekněme z tohoto narýsujeme oblouk asi tak a z tohoto bodu oblouk asi tak...řekneme si, wow, tenhle bod bude stejně vzdálen od obou. Takže, když pomocí pravítka narýsuji přímku spojující oba tyto body, tato přímka bude kolmá na přímku l. Takže, když udělám toto, přímka bude kolmá, takže, myslím že D je ten nejlepší postup. Dobrá, příklad 57: Jaký trojuhelník může být zkonstruován pomocí následujících kroků? OK, to vypadá zajímavě. Budeme hodně používat kružítko. 1. Zabodněte hrot kružítka do bodu A. Sjedu trochu níž, abychom se podívali na náčrtek. 2. Rozevřte kružítko tak, aby byl konec s tužkou v bodě B. Nad úsečkou AB sestrojte oblouk. Takže pak sestrojíme tento oblouk. Ten, který se teď snažím vybarvit. Dobře tedy. 4. Hrot stejně rozevřeného kružítka zabodneme do B takže tentokrát zabodneme zde, a konstruujeme oblouk protínající ten první v bodě C. Takže teď po nás chtějí narýsovat tento druhý...hned ho vytáhnu jinou barvou. Chtějí po nás sestrojit ten druhý oblouk. Tenhle. 5. OK, teď sestrojte AC a BC. Tak co již máme hotovo? Když máme ten první oblouk...tady máme vlastně polokruh...poloměr je konstantní. Když je konstantní poloměr, tak tato vzdálenost, je stejná jako tato vzdálenost. Obě vzdálenosti jsou vlastně poloměry tohoto polokruhu nebo tohoto oblouku. Jsou to jejich poloměry. Jsou tedy tak velké, jak máme rozevřené kružítko. Takže délky jsou stejné. Potom, když zabodneme kružítko zde a udržíme stejné rozevření, půjde tuha sem, vzdálenost tu stále zůstává. A když sestrojíte tento oblouk, víte že tato vzdálenost je stejná jako tato, protože obě jsou poloměry tohoto druhého oblouku. Z toho víme, že všechny tři strany jsou stejně dlouhé, takže máme rovnostranný trojuhelník. Rovnostranný. Odpověď D. Posuňme. OK, v soustavě souřadné máme zakreslen trojuhelník ABC. To by bylo. Která věta je důkazem toho, že trojúhelník ABC je pravoúhlý? Ověřujeme pravoúhlost trojúhelníku. Toto rozhodně není pravý úhel. Toto bude nejspíš ten úhel, o kterém se bavíme. A zbytek bude něco, co nejspíš umíte z algebry, pokud ne, dozvíte se to právě teď. Teď se dívám na možné odpovědi. Je toho v nich mnoho o sklonu. Tak se na to podíváme. Když budu mít přímku zhruba zde. Se sklonem n. a chci říct jaký sklon má přímka, která je na tu naši kolmá? Ta by vypadala zhruba takto. Kolmá. Svírá úhel 90°, a její sklon bude inverzní. Inverzní vůči našemu prvnímu sklonu. Takže, kdyby byl sklon z A do B inverzní vůči sklonu z B do C, tak jsme hotovi. Tak jsou strany trojúhelníka rozhodně kolmé, a toto bude pravý úhel. Tak se podívejme. Takže jak jsme to říkali? Sklon AB nebo můžeme říci sklon BC, by měl být roven inverznímu sklonu z A do B. Když vynásobíme rovnici sklonem AB, dostaneme: sklon AB krát sklon BC se rovná (-1). Obě strany rovnice jsem vynásobil sklonem AB. Takže když se dostaneme sem, tak odpověď B je přesně to samé co jsme si napsali. Další úloha, 59.: Útvar ABCO je rovnoběžník. Dobrá tedy. Tato strana je rovnoběžná s touto. Tato s touto. Na co se nás ptají? Jaké souřadnice má průsečík úhlopříček? Takže hledám tyto souřadnice. Už jsme to říkali dříve, ale hlavní myšlenka k tomuto problému je, že pro jakýkoli rovnoběžník platí, že úhlopříčky se půlí. To znamená, že vzdálenost odsud sem, z bodu O do průsečíku, je stejná jako vzdálenost z průsečíku do bodu B. Takže náš průsečík je přesně uprostřed mezi nimi. První úhlopříčka je půlena úsečkou AC. A stejně u ní můžeme říci, že tato úsečka je stejně dlouhá...je shodná s touto úsečkou. Takže dál. Jestli tento bod je přesně mezi body O a B, tak nám zbývá najít přesný střed mezi jejich souřadnicemi. A způsoba jak najít střed mezi těmi souřadnicemi, je vlastně velmi jednoduchý. Jednoduše zprůměrujeme souřadnice. Takže začnu se souřanicemi x...takže souřadnice x je tady...souřadnice x bodu B, což je A + C + souřadnice počátku, který je 0, děleno 2, protože dělám průměr ze souřadnic pro dva body. Takže máme souřadnici x. A souřadnice y bude souřadnice y bodu B + souřadnice y počátku. Zas je zprůměruji. Y souřadnice počátku je 0, opět dělím 2. Takto dostanu souřadnice bodu uprostřed mezi počátkem a bodem B. To se rovná ((a+c) děleno 2), a (b děleno 2), což je zhruba zde. ((a+c) lomeno 2). A dává to smysl, protože (a+c) bude zhruba zde, a my hledáme prostředek neboli průměr mezi nulou a tímto místem, máme tak střed. A souřadnice y bude (b děleno 2), což také dává smysl, protože tady nahoře je "b" a my máme střed mezi "b" a nulou. Takže máme ((a+c) děleno 2), a (b děleno 2) A je to jedna z možných odpovědí? ((a+c) lomeno 2), myslím že chtějí slyšet odpověď C, ale zapomněli sem dopsat "b". Tady má být "b". Protože to co mají tady vážně není správně. Toto také není správné. A víme, že toto je skoro správně, ale na této straně není (a+"něco"). Souřadnice y je pouze (b lomeno 2). Takže toto je také špatně. Tak tedy, příklad 60. Snažil jsem se ho sem nacpat. Nevím, jestli vidíte celé zadání. Ale ptají se nás, jaký trojúhelník je tvořen body A=[4;2], B=[6;-1] a C=[-1;3] Takže nejlepší začátek bude zkusit si tu situaci načrtnout. Aspoň zhruba nám to pomůže odhadnout vzdálenosti mezi body, a snad příjdeme i na to, jaký trojúhelník to je. Takže pojďme na to, některé body, jsou záporné. Musím si načrtnout osy i pro záporná čísla. Tady v rohu. Udělám to asi takto. OK, pojďme na to. Takže [4;2]. Řekněme: Raz, dva, tři, čtyři. Pak raz, dva. Vychází to zde. To je bod A. Potom máme [6;-1]. Takže: Pět, šest. Pak mínus jedna. To je tady. Tady máme bod B. Nejsem si jistý, jestli ho tady dole vidíte. A "C" je [-1;3] Takže. Mínus jedna. Pak tři. Takže je tady. [-1;3] Teď spojíme body. Jedna strana, druhá strana, a třetí. Takže na první pohled vidím, že to není pravoúhlý trojúhelník. Není to rovnostranný trojúhelník. A pokud by to měl být rovnoramenný trojúhelník, tak tato vzdálenost je rovna této, takže to zkusme. Pojďme to ověřit. Jaká je vzdálenost z A do C? Ano? Vzdálenost na druhou mezi body A a C je rovna rozdílu mezi jejich x-ovými souřadnicemi. Takže 4 - (-1), tady je rozdíl 5, že? Takže máme rozdíl mezi souřadnicemi x na druhou, plus rozdíl mezi jejich souřadnicemi y. Takže 2 a 3. Můžete prostě říct 2 - 3 nebo 3 - 2. Tolik na tom nezáleží. Hledáme pouze rozdíl. Plus 1 na druhou. Takže vzdálenost na druhou je rovna 25 +1, a to se rovná 26. Takže hledaná vzdálenost je odmocnina z 26. A u vzdálenosti mezi A a B, postupujeme stejně. Pojďme, když začneme vzdáleností na druhou, rozdíl mezi jejich souřadnicemi x. Mezi 6 a 4, máme vzdálenost 2, takže píši 2 na druhou, plus rozdíl mezi jejich souřadnicemi y. 2 a (-1) mají mezi sebou vzdálenost 3, správně? Plus 3 na druhou. A to je rovno 4 + 9, což je 13, takže výsledek je odmocnina ze 13. OK, vzdálenost tady dole, můžeme ji počítat, ale určitě bude větší než obě zbylé strany, že? To je zřejmé již na pohled. Takže máme zcela jistě obecný trojúhelník. Všechny stran jsou různé. Každopádně, uvidíme se v dalším videu.
video