Psychologie
Přihlásit se
Psychologie (11/14) · 14:43

Eriksonův psychosociální vývoj Zjistěte něco o Eriksonově psychosociální teorii vývoje. Jeho teorie popisuje různá stádia života od narození až do smrti.

Je načase, abychom se podívali na teorii psychosociálního vývoje Erika Eriksona. Pokud si vzpomínáte, byl druhým teoretikem, kterého jsem v souhrnném videu zmínila. Takže tady máme Erika Eriksona a jeho teorii značně ovlivněnou Freudovou teorií. Až na to, že vyzdvihl úlohu kultury a společnosti. Kultura a společnost hrála v jeho teorii roli. A další zásadní rozdíl mezi jeho a Freudovou teorií je, že tvrdil, že po celý život má osobnost spoustu prostoru k růstu. Tedy, že vývoj osobnosti probíhá po celý život, ne pouze v dětství, jak zdůrazňoval Freud. Erikson předpokládal, že se krize může objevit v každém vývojovém stádiu a že tyto konflikty představují rozkol mezi jednotlivcem a potřebami společnosti. Takové konflikty, kde si potřeby konkurovaly. Úspěšné dokončení každého z těchto 8 stádií, teorie zahrnuje 8 stádií, úspěšné dokončení každého z těchto 8 stádií může vést ke zdravé osobnosti a k získání základních ctností z tohoto sloupce, které také proberu. Tyto základní ctnosti jsou v podstatě charakteristické silné stránky, které může ego použít k vyřešení budoucích konfliktů. Nedokončení určitého stádia může skončit sníženou schopností se posunout dále do dalšího stádia a vést k více nezdravé osobnosti a identitě. Pojďme přímo na první teorii, první stádium Eriksonovy teorie. Je to jednoduše stádium 1. Vyskytuje se během prvního roku života. Krize,na kterou se soustředí je pojem důvěry vs. nedůvěry. Co myslím důvěrou vs. nedůvěrou? Během prvního stádia, dítě 1 rok staré si je dost nejisté světem, ve kterém žije. Aby rozptýlilo pocity nejistoty hledá u pečovatele nebo svého rodiče stálou péči a stabilitu. A pokud dítě dostává tuto stálou péči, začne si vyvíjet důvěru a pocit bezpečí. Charakteristickým znakem této teorie či ctnosti je ctnost naděje. Protože jakmile si vyvinete pocit důvěry, nemluvně může mít naději, že když přijde nová krize pravděpodobně tady budou lidé, jako zdroj podpory. Selhání v osvojení si těchto ctností může vést k vývoji podezírání nebo strachu a nedůvěry. Negativním výsledkem je strach a nedůvěra. Jak můžete vidět, podle Eriksona se toto objevuje v prvním roce života Posuňme se do druhého stádia, Vyskytuje se ve druhém roce života. A krize, která charakterizuje toto stádium je autonomie vs. stud nebo pochyby. Co je autonomie? Autonomie je nezávislost. Pak máme pochyby nebo stud. Od zhruba 18 měsíců do tří let věku začínají děti prosazovat svou nezávislost tím, že se vzdalují od své matky, učí se jak sebrat hračku, se kterou si chtějí hrát, vybírají si, co si chtějí obléknout, co chtějí jíst atd. Dítě zjevně získává pocit nezávislosti či autonomie. A Erikson tvrdí, že je rozhodující, aby to rodiče děti nechali dělat. Je klíčové, aby dětí byly schopné prozkoumat limity svých schopností v povzbuzujícím prostředí. Spíše než navlékat děti do oblečení by je měli rodiče podporovat a být trpěliví, dovolit dítěti udělat to po svém, a nechat jej, aby to zkoušelo dokud neuspěje, učit dítě jak si říci o pomoc, když ji potřebuje. Rodiče musí své dítě podporovat, aby bylo nezávislé, ale zároveň jej i chránit, aby se vyhlo selhání. Charakteristickým znakem tohoto stádia, získané ctnosti je pocit nezávislosti nebo vlastní vůle. A negativním výsledkem, který se může vyskytnout pokud je dítě příliš kritizováno nebo příliš řízeno je, že se začnou cítit nedostatečné ve své schopnosti přežít. Mohou začít mít nedostatek sebevědomí a začít se stydět nebo pochybovat o svých schopnostech. Toto jsou negativní výsledky. Třetí stádium se vyskytuje mezi věkem 3 až 5 let. V tomto stádiu se děti prosazují ještě více, častěji. Krize je zde iniciativa vs. vina. Během tohoto období, primární znaky zahrnují dítě v pravidelné interakci s ostatními dětmi ve školce. V tomto stádiu je hlavní hra. Děti si hrají, učí se poznávat své mezilidské dovednosti Učí se jak zahájit a plánovat činnosti. Začínají se cítit jistější ve svých schopnostech ostatní vést a rozhodovat se. Erikson tvrdí, že v tomto stádiu bude dítě klást mnohem více otázek. A tak ctnost, které dosáhnout je účelnost. Mají pocit smyslu v tom co dělají, a ve volbách a rozhodnutích, které činí. A pokud je potlačena tato tendence klást otázky a být zvídavý, učitel nebo rodič příliš kritizují a řídí dítě, začnou si vyvíjet pocit viny. Dítě se může cítit jako kdyby ostatní obtěžovalo a začínají jednat více jako přívrženec místo, aby měli iniciativu, úsilí a cíl. Příliš mnoho viny může totiž dítěti zpomalit interakce s ostatními a může zbrzdit jejich kreativitu. To ale zjevně přichází s varováním. Protože trocha viny je nezbytná, jinak by dítě nevědělo, jak mít sebekontrolu. Potřebují mít omezení, ve třetím stádiu je to důležité. Negativním výsledkem je pocit viny nebo pocit neschopnosti. Myslím, že jsem to vyhláskovala špatně. Neschopnosti. Přesuneme se na čtvrté stádium. Čtvrté stádium se vyskytuje okolo věku 6 až 12 let. Tedy od školního věku do puberty. Zde mají podle Eriksona v životě dítěte důležitou roli učitelé. Začnou je učit konkrétní dovednosti a dítě pracuje na svých dovednostech. Hlavní krizí je zručnost vs. méněcennost V tomto stádiu dítě nabude větší důležitosti a hrdosti. A vlastně zkusí začít získávat uznání od ostatních, od učitelů, autorit předváděním konkrétních schopností, o kterých si myslí, že jsou ve společnosti ceněné. Začnou mít pocit hrdosti ze svých úspěchů. Což je ctnost - schopnost nebo hrdost. V tomto stádiu je to hlavní ctnost. Když jsou děti nebo dítě povzbuzováno a jejich iniciativy jsou podporovány stanou se pilnými a sebevědomými, získávají důvěru v dosahování cílů. Pokud tato iniciativa není povzbuzována nebo pokud je omezována potom se dítě začne cítit méněcenné nebo bude pochybovat o svých schopnostech a možná dokonce nebude schopno dosáhnout svého plného potenciálu. To je negativní výsledek - méněcennost, jako výsledek toho, že necítí mít schopnosti, které společnost vyžaduje. V tomto stádiu je možná určité selhání nezbytné k tomu, aby si dítě mohlo vyvinout skromnost. Jak už jsem řekla dříve, u dítěte musí být určitý pocit viny, aby ovládalo své jednání. Stejně tak ve stádiu 4. Špetka omezeného neúspěchu je nezbytná, tak si dítě vyvine skromnost a necítí se jako všeználek. Musí existovat spolehlivá rovnováha. Posuneme se na 5. stádium. To se vyskytuje mezi 12 a 18 rokem. Tedy v dospívání. Je to přeměna z dětství do dospělosti. Je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších pravidel v Eriksonově teorii psychosociálního vývoje osobnosti. Dítě nebo teenager se vlastně stává více nezávislým a snaží se myslet na svou budoucnost co se týče kariéry, vztahů, rodiny, všeho. Chtějí se začít cítit jako by patřili do společnosti a zapadali do ní. Hlavní krizí zde je identita vs. zmatení rolí. V této fázi, se dítě musí naučit role, které bude zastávat jako dospělý. On nebo ona může přehodnotit svou identitu, a snažit se zjistit, kdo doopravdy jsou. Obraz těla hraje ohromnou roli, protože se tělo během tohoto období mění. Zkoumají možnosti na základě výsledků a začínají si vytvářet identitu podle výsledku tohoto zkoumání. Selhání může skončit tím, že dítě třeba řekne: "Nevím čím chci být až vyrostu" a může to skončit zmatením rolí. Pozitivní ctnost, která z toho jako první vychází je věrnost nebo schopnost se vidět jako jedinečná a jednotná osoba, když se snažíme identifikovat, kdo jsme. Negativní výsledek zjevně vede ke zmatení rolí. Může také vyústit v nejasnosti kdo jsem, může způsobit revoltu a pocity nespokojenosti. Takové jsou charakteristické negativní výstupy ve stádiu 5. Teď stádium 6, posouváme se do mladé dospělosti. Období od zhruba 18 až do 40 let. Mladá dospělost až dospělost. Krize, na kterou nahlížíme je intimita vs. isolace. A vysvětlím to v jedné sekundě. V mladé dospělosti začínáme sami sebe sdíle intimněji s ostatními lidmi. Snažíme se najít lásku. Procházíme vztahy, vedoucí k dlouhodobějším závazkům a dokončení tohoto stádia může vést k uspokojivým vztahům a pocitu závazku, bezpečí a péče. Vyhýbání se intimitě, stranění se tomuto stádiu může přispívat k negativním výsledkům jako jsou izolace nebo osamělost či dokonce deprese. Tady vytváříme úzké osobní vztahy A je to charakterizováno láskou. A negativní výsledky - neschopnost vytvořit vztahy. Což může vést k izolaci a nespokojenosti. Sedmé stádium se vyskytuje uprostřed dospělosti. Asi od 40 roku do důchodového věku. Dospělí začínají budovat nebo již mají vybudovanou kariéru. Začínají se usazovat ve svých vztazích středem jejich životů začínají být rodiny. A získávají pocit, že jsou součástí tohoto většího obrázku. Krizí je generativita vs. stagnace. Stagnace znamená pocit uvíznutí, jako kdybyste nedělali pokorky. Dospělí se obvykle cítí jako kdyby něco vraceli společnosti tím, že vychovávají děti nebo jsou produktivní v práci, účasněním se společenských aktivit a organizací. Začínají si vyvíjet smysl pro péči o ostatní. Dávají pozor na blaho ostatních. A negativním výstupem, který se může vyskytovat pokud neuspějí v dosažení těchto cílů je, že začínají cítit stagnaci. Cítí se neproduktivní. Dobrá, poslední stádium Eriksonovy teorie nastává od 65 let až do smrti. Tady jsme senioři, a máme sklony snižovat svou produktivitu. V životě jsme dosáhli mnoha věcí, které jsme chtěli nebo možná ne, což povede k negativním výsledkům jak uvidíme. Kromě toho poznáváme život jako důchodce. Hlavní krizí je integrita vs. zoufalství. Očividně jsme v pozdním věku chytřejsí. Během této doby se ohlížíme zpět v našich životech, nostalgicky vzpomínáme a lidé se v tomto stádiu začínají cítít jako kdyby jejich životy byly produktivní či neproduktivní, takže asi mají pocit viny ohledně své minulosti anebo cítí, že nedosáhli toho, čeho chtěli, určitou lítost nebo pocit nespokojenosti. Zaprvé, hlavní ctností je mít pocit moudrosti. Ale pokud cítíme, že jsme nedosáhli v životě toho, čeho jsme chtěli a cítíme se neproduktivní může to před smrtí vést k zoufalství a nespokojenosti. Úspěchem v tomto stádiu bude moudrost a moudrost je to, co člověku umožňuje podívat se zpětně na svůj život s pocitem uzavření a úplnosti. A také být schopen bez strachu příjmout smrt. Toto je Eriksonova mapa stádií psychosociálního vývoje v životě. Když se nad tím zamyslíte, každé z těchto stádií zahrnuje kulturu ve společnosti, ve které se vyvíjíme a vyskytuje se po celý život.
video