Přihlásit se

sp3 hybridní orbitaly Video není na YouTube.

V tomto videu se podíváme na sp3 hybridizaci. Je to hybridizace uhlíku v této molekule methanu. Takže když nakreslím strukturu molekuly methanu, uhlík je uprostřed a má 4 valenční elektrony, takže je dám takto kolem uhlíku. Každý vodík má jeden valenční elektron, takže nakreslím každý vodík s jedním valenčním elektronem tady je jednoduchý strukturní vzorec methanu. Když tyto tečky spojíte, zjistíte, že všechny vazby jsou rovnocenné, takže čtyři valenční elektrony uhlíku, kterými jsme začali, by měly být také rovnocenné, aby uhlík mohl vytvořit 4 vazby. pojďme se podívat na elektronovou konfiguraci uhlíku, abychom viděli, jestli se shoduje. Začneme s el. konfigurací. Zde nalevo máme vzrůstající energii Tady je orbital 1s, tady orbital 2s. Na 2. energetické úrovni máme 3 orbitaly typu p. To známe z obecné chemie. Orbitaly 2p jsou tady. Uhlík má 6 elektronů, takže zaplníme nejnižší možnou energetickou úroveň. Zaplníme orbital 1s dvěma elektrony, orbital 2s dalšími dvěma, takže nám dva zbývají a použitím Hundova pravidla se umístí takto do orbitalů 2p takže pokud chceme najít 4 valenční elektrony, tyto jsou ty s nejvyšší energií, ty na druhé en.úrovni takže tyto 4 elektrony představují 4 elektrony v mém strukturním vzorci takže já je tady zvýrazním, tyto 4 el. představují 4 elektrony v mém zápisu orbitalů. Problém je, že v zápisu elektronů mám pouze dva nepárové elektrony, což naznačuje, že uhlík tvoří pouze 2 vazby, a my víme, že to není pravda, uhlík tvoří 4 vazby, takže musíme vymyslet způsob, jak udělat tyto elektrony ekvivalentními z hlediska energie, a také je udělat nepárovými, protože to jim umožní vytvořit vazby s atomy vodíku takže Linus Pauling vymyslel způsob, jak vytvořit 4 orbitaly, které jsou ekvivalentní První věc, kterou L.P. řekl, bylo, dobře, dáme tomuto elektronu v orbitalu 2s trochu energie povýšíme ho sem nahoru do orbitalu 2p tím máme 4 nepárové elektrony, což nám umožňuje vytvořit 4 vazby jediný problém je, že tyto elektrony nejsou rovnocenné, nejsou na stejné en.úrovni, takže L.P. navrhl koncept hybridizace řekl, co kdybychom vzali orbital s a dodáme mu trochu energie a potom degradujeme p orbitaly dolů takto. Teď můžeme dát jeden elektron do každého z orbitalů a tyto elektrony už nejsou v orbitalu s nebo p jsou hybridizované, rekombinovaly se a vytvořily hybridy takže toto už není s orbital, teď je to hybridní orbital sp3 a tento p orbital už není p orbital, je to hybridní orbital sp3 a to samé se stalo s posledními dvěma p orbitaly - jsou to také sp3 orbitaly takže tyto nové hybridní orb. které jsme vytvořili jsou z 25% charakteru typu s, a z 75% charakteru typu p a protože tyto orbitaly byly vytvořeny z jednoho s orb. a tří p orbitalů, tento proces se nazývá sp3 hybridizace a teď, tento obrázek pasuje ke strukturnímu vzorci, který jsme kreslili, máme 4 nepárové elektrony schopné vytvořit 4 vazby, a všechny mají stejnou energii v těchto čtyřech nových hybridních orbitalech máme 25% charakteru s a 75% charakteru p a kvantová matematika předpovídá, že toto uspořádání bude mít určitý tvar, a víme, že s orbital má tvar koule, je relativně malý p orbital má tvar jako činka, relativně větší než s orbital, takže pokud tyto orbitaly hybridizujeme, kvant. matematika říká, že nový hybridizovaný orbital bude vypadat nějak takto - tento uhlík, který je v hybridním stavu sp3, bude mít velký přední oblak, a malý zadní, takto je to extrémně komplikovaná kvant. matematika, takže my se spokojíme s tímto obrázkem a teď, když kreslíme tyto orbitaly, je trochu otravné mít tady ten zadní oblak, protože by nám překážel v kreslení, takže ho vynecháme. Když budeme znova kreslit methan, teď už víme, že uhlík v methanu, tento uhlík, je v hybridním stavu sp3 takže když nakreslím obrázek uhlíku v hyb.stavu sp3 budeme ignorovat zadní elektronový oblak, takže máme uhlík, který teď má čtyři nové hybridní orbitaly pojďme je nakreslit takže každý z orbitalů, které teď kreslím, představuje jeden sp3 orbital a znova, ignoruji zadní oblak a každý z těchto orbitalů bude mít jeden elektron takže do každého hyb. orbitalu dám jeden elektron a pojďme zpátky nahoru, abychom viděli, že čtyři elektrony, které jsem právě nakreslil představují tyto čtyři valenční elektrony, přesně tyto elektrony teď obsazují sp3 hybridní orbitaly takže pojďme zpátky dolů, a jelikož ukazuji methan přidám čtyři vodíky vodík má jeden elektron v s orbitalu a s orbital má tvar jako koule takže sem nakreslím kouli jako orbital vodíku a dám do něj jeho elektron a sem další s orbital a do něj jeho elektron a teď to udělám ještě dvakrát, abychom dokončili náš obrázek methanové molekuly a ještě jednou, tento uhlík je v hybridním stavu sp3 a tvar této molekuly je tetraedr, takže atomy jsou uspořádané v tetraedru okolo centrálního atomu uhlíku a to nám dává vazebný úhel 109,5° a ukážu vám, jak odvodit vaz.úhel pro tetraedr v dalším videu podívejme se blíž na vazby, které jsme vytvořili mezi uhlíkem a vodíkem když se na ně podívám, vidím, že tady je překryv orbitalů zvýrazněný červeně, to je překryv hybridního orbitalu uhlíku a s orbitalu vodíku takže tento překryv znamená sigma vazbu takže nakreslím symbol pro sigmu toto je vazba sigma a vidíme, že tato situace je také tady, je tady překryv orbitalů, a tady také, takže celkově čtyři sigma vazby v tomto příkladu čtyři sigma vazby v molekule methanu pojďme se rychle podívat na ethan teď jsme měli methan, a kdybych měl nakreslit strukturní vzorec pro ethan máme dva uhlíky spojené vazbou, a na ty se vážou vodíky, takže C2H6 je molekulový vzorec ethanu a vidíme, že ethan má pouze jednoduché vazby a právě jsme zjistili, že jednoduché vazby jsou vazby sigma toto jsou všechno sigma vazby, takže kdybychom chtěli sečíst sigma vazby v molekule ethanu prostě spočítáme počet jednoduchých vazeb, označím je různými barvami, toto je jedna, dva, tři čtyři, pět, šest a sedm takže celkově je tady sedm sigma vazeb sedm sigma vazeb v molekule ethanu kdybych to chtěl velice rychle nakreslit vím, že tento uhlík je sp3 hybridizovaný, a tento uhlík také vždycky, když máte pouze jednoduché vazby okolo uhlíku, je sp3 hybridizovaný takže oba tyto uhlíky jsou sp3 hybridizované, což znamená, že každý z nich má čtyři sp3 hybridní orbitaly takže nakreslím jeden z těchto uhlíků a jeho 4 sp3 orbitaly a druhý uhlík, který je také sp3 hybridizovaný takže také má čtyři sp3 orbitaly na každý z těchto uhlíků jsou vázané 3 vodíky nakreslím kruhové s orbitaly vodíku dostáváme lepší obrázek toho, jak vypadá molekula ethanu. Když hledám sigma vazby, hledám překryvy orbitalů tady je překryv mezi uhlíky, což je sigma vazba a máme tu samou situaci, kterou jsme měli předtím. Všechny tyto jsou také překryvy orbitalů. Vidíme o něco lépe, že v molekule ethanu je celkem 7 sigma vazeb. Pár dalších poznámek k molekule ethanu. Máme jednoduchou vazbu mezi dvěma atomy uhlíku a sigma vazba umožňuje volnou rotaci, takže tato molekula může rotovat kolem této vazby. Můžete ji otočit a dostat jiné prostorové uspořádání, na které se podíváme v dalších videích. Takže máme volnou rotaci okolo sigma vazeb Tato konkrétní sigma vazba mezi uhlíky byla vytvořena ze dvou sp3 hybridních orbitalů. sp3 orbitaly mají nejvíce p charakter ze všech, o kterých budeme mluvit, což znamená, že jsou o něco větší než ty v dalších videích, a to znamená, že atomy uhlíku budou dál od sebe a proto je jednoduchá vazba delší než dvojná nebo trojná. K tomu si řekneme více v dalších videích.
video