Druhá světová válka
Druhá světová válka (5/9) · 7:00

Agresivní nacisté a učiněné ústupky

Navazuje na První světová válka.
Jak se blížíme k 2. polovině desetiletí 1930, tak vidíme stále agresivnější nacistické Německo. Roku 1935 veřejně oznamuje zájem znovu vyzbrojit armádu. Důvod, proč je tohle důležité, není ten, že z ničeho nic začali budovat armádu. To vlastně dělali už od té doby, kdy převzali moc v roce 1933. Ale teď se cítili dostatečně sebevědomí na to, aby svůj zájem veřejně vyhlásili, což je vlastně jiný způsob, jak veřejně oznámit, že jim na Versailleské smlouvě už nemůže méně záležet, která říká, že Německo mělo mít maximálně armádu o 100 000 vojácích. Tak se dostáváme do roku 1936. Možná si vzpomínáte, že další podmínkou Versailleské smlouvy bylo, že k Německu nepatří Porýní, ten žlutý prostor právě zde. To bylo vlastně potvrzeno roku 1925 smlouvami z Locarna, kde Německo samo souhlasilo s tím, že se Porýní vzdává. Ale roku 1936 se Hitler rozhodl toto ignorovat a okupovat Porýní. Ale Francouzi z toho nejsou nadšení. Zvláště UK z toho nebyla příliš šťastná. Ale rozhodli se, že tohle není důvod potenciálně začínat další válku. Tudíž na Německo v podstatě nezatlačili. Pak tu máme rok 1938 a německá agrese stoupá na své maximum. V březnu 1938 tu máme puč řízený nacisty v Rakousku, který doopravdy svrhne rakouskou vládu a umožní Němcům sjednotit obě země. Takže tu máme Němce, kteří přichází do Rakouska, vskutku nekrvavé převzetí. Tam už byla populární podpora nacistům. V Rakousku existovala Nacistická strana. Byl zde populární sentiment mezi mnoho Rakušany, a to po mnoho let, pokud možno se sjednotit s Němci. Rakousko bylo a je v podstatě německy mluvící národ. A tak se v březnu opravdu děje. Tento 'Anschluss' nebo-li sjednocení. Pamatujeme si, že tohle byl též další ignorovaný článek Versailleské smlouvy. Nyní Němci dost ignorují Versailleskou smlouvu a Smlouvu St. Germain, která byla ekvivalentem Versailleské smlouvy, avšak uzavřena s Rakušany. Máme tu spojení Německa a Rakouska. Jak se blíží konec roku 1938, zejména v září, Hitler chce převzít německy mluvící populaci Československa pod kontrolu. Tento region, právě zde fialový, zde je velká populace německy mluvících. Tyto regiony jsou dohromady nazývány Sudety. A vskutku jak pokračuje politika snahy nenarušit vztahy s Německem, Francie, Velká Británie a Itálie souhlasí… Itálie byla spojencem Němců. Zejména Francie a Velká Británie nemají zájem na poškození vztahů s Němci. Tak v září 1938 podepíší Mnichovskou dohodu, kterou ve skutečnosti nekonzultují s vládou Československa, kde umožní Německu, aby zabralo kraj Sudet. A s Němci zabírajícími významnou část populace Československa a významnou část průmyslové výkonnosti Československa, to vede k tomu, že brzy roku 1939 vše, co nyní tvoří Českou republiku, tato oblast, tohle všechno, se stává protektorátem Německa. Nazývají to Protektorát Čechy a Morava. Takže Čechy a Morava se stávají součástí Německa. To je tedy rok 1939. Roku 1939 se opakuje stejný vzor po dobu předchozích čtyř let, nacistické Německo ignorovalo Versailleskou smlouvu ozbrojováním, okupováním Porýní, spojením s Rakouskem. Nyní zvětšují své území. Je jim aktivně povoleno zabrání německy mluvících částí Československa, pod záštitou Mnichovské dohody. A jsou schopni zabrat Čechy a Moravu, což bychom v současné době nazvali Českou republikou. A tento hlavní obraz německé agrese, umožněn jinými mocnostmi Evropy, které umožnili, aby se to stalo, a zejména tedy Velká Británie umožňuje, aby toto proběhlo, bylo označováno jako ústupková politika. Očividně slovo ústupek znamená, že je někdo, kdo je naštvaný, vy je jen nechcete naštvat víc, tak je necháte dělat cokoli budou chtít. To je, v podstatě to, co se zde dělo. Při zpětném pohledu je snadné říct: „Hele, podívej! Nechali Německo zabrat víc a víc, stát se agresivnějším, což učinilo Německu víc sebevědomým. A to vedlo k 2. světové válce.“ Ale v tu chvíli si také musíte pamatovat, že všichni mají stále na paměti co se stalo při 1. světové válce. A nikdo neměl zájem začínat další celoevropskou válku. Tudíž i když se při pohledu nazpět lehce říká, že Britové, zejména Neville Chamberlain, který byl premiérem od roku 1937 dál, byl slabý a nechal Německo, Hitlera, získat sebevědomí, což vedlo nacistickou invazi do Polska na podzim roku 1939. Je jednoduché toto tvrdit při pohledu zpět. Ale vidíme, jak se blíží rok 1939, že Německo je agresivní, Německo, které není kontrolováno ostatními mocnostmi Evropy. A to je to, co v září roku 1939… Němci a Sověti souhlasí s rozdělením Polska na jejich vlastní sféry vlivu, což umožňuje Německu invazi do Polska začátku září 1939, což je, jak můžete říct, poslední kapkou do džbánu a je to začátek… Invaze do Polska. To je začátek 2. světové války.
video