Přihlásit se

Hybridizace sp Video není na YouTube - video je potřeba nahradit tímto: http://www.amara.org/cs/subtitles/editor/PI7JmcG2kIkO/cs/

Zde je strukturně-elektronový vzorec molekuly ethynu neboli acetylenu. Můžete si všimnout trojné vazby. Každý uhlík je spojen vazbou pouze s dvěma atomy. Podívejte se na levý uhlík, je spojen s dvěma dalšími atomy. Můžete vidět, že zde je trojná vazba a taky že je spojen s dvěma atomy. To by nás mělo vést k zamyšlení nad jiným typem hybridizace. Nemůže to být hybridizace sp3 ani sp2. Podívejte se na zápis eletronové konfigurace. Tak můžeme zjistit typ hybridizace. Zde vidíme excitovaný stav pro valenční elektrony uhlíku. 4 valenční elektrony. 1 z elektronů přešel z orbitalu 2s do orbitalu 2p. U ethynu jsou uhlíky vázany na další 2 atomy. Musíme vytvořit 2 nově hybridizované orbitaly. Hybridované orbitaly vytvoříme zvýšením energii s-orbitalu. Tohoto orbitalu s 1 valenčním elektronem. A snížíme energii pouze jednoho p-orbitalu. Můžeme snížit energii jednoho p-orbitalu s jedním valenčním elektronem. 2 p-orbitaly zůstaly nezměněnné. Ty p-orbitaly necháme nehybridizované. Vezmeme 1 s-orbital a 1 p-orbital a hybridizujeme je spolu. Vytvoříme 2 sp-hybridizované orbitaly. Nalevo je bývalý s-orbital, který je sp-hybridizovaným orbitalem. Napravo je p-orbital, který je teď sp-hybridizovaným orbitalem. Zatím jsme vytvořili nový orbital z 1 s-orbitalu a 1 p-orbitalu. Tomu se říká hybridizace sp. Hybridizace sp. A když uvidíte trojnou vazbu, budete vědět, že uhlík nalevo je sp hybridizován a uhlík napravo je také sp hybridizován. Takže máme nové sp-orbitaly, které musí mít 50% s-charakter a 50% p-charakter. Tvar sp-hybridizovaného orbitalu by měl vypadat více jako s-orbital než naše předcházející příklady. Stále bude mít 2 laloky. Přední a zadní lalok. Stejně jako u hybridizace sp3 a sp2. Rozdíl je, že zvýšíme množství s charakteru. Teď jsme na více než 50 %. A protože s-orbitaly mají kulovitý tvar a jsou menší než p-orbitaly očekáváme, že laloky budou také menší. Očekáváme, že lalok bude trochu menší. Budeme ignorovat zadní lalok, aby nás nepletl. 50% s-charakter a 50% p-charakter. Kdybych chtěl nakreslit obrázek ukazující molekulu ethynu s sp-orbitaly... Tady je naše molekula ethynu. Víme, že každý uhlík je sp hybridizován, což znamená, že každý atom uhlíku bude mít kolem sebe 2 sp-hybridizované orbitaly. Okolo 2 sp-hybridizované orbitaly. Každý z nich obsahuje 1 valenční elektron. Nakreslím to. Nakreslím molekulu ethynu a sp-hybridizované orbitaly. tady je jeden z uhlíků ethynu. A každý z uhlíků má 2 sp-hybridizované orbitaly. Tady je 1 z těch orbitalů. Budu ignorovat zadní lalok. A tady je druhý z orbitalů. Každý z nich má 1 valeční elektron. Nakreslím tam valenční elektrony. U ethynu je další uhlík. Také sp-hybridizovaný. Nakreslím ten uhlík i s jeho sp-hybridizací. Tady je 1 sp-hybridizovaný orbital. A tady druhý. Abych vás nezmátl, budu ignorovat zadní lalok. Každý z sp-hybridizovaných orbitalů má 1 valenční elektron. Do každého z nich nakreslím 1 valenční elektron. U ethynu máme 2 vodíky. 1 je na levém uhlíku a 1 na pravém uhlíku. Vím, že vodík má 1 valenční elektron, který je v s-orbitalu. S-orbitaly mají kulovitý tvar. Zde je s-orbital atomu vodíku. A jeho valenční elektron. Nakreslím zde vodíkový atom. Vrátíme se k elektronové konfiguraci. Vidíme, že každý sp-hybridizovaný uhlík má 2 nehybridizované p-orbitaly. Každý z nich má 1 valenční elektron. Nakreslím to. Uhlík nalevo je sp-hybridizovaný. Vím, že má 2 nehybridizované p-orbitaly. Každý z nich má činkovitý tvar. 1 p-orbital s 1 valenčním elektronem. Teď musím nakreslit 2. nehybridizovaný p-orbital. Tady je a obsahuje 1 valenční elektron. Udělám to samé pro pravý uhlík. Uhlík napravo je také sp-hybridizován, což znamená, že má 2 nehybridizované p-orbitaly. tady je jeden z nich s valenčním elektronem. A pak ještě jeden. Zde je druhý p-orbital. A valenční elektron. Rozeberme tento zápis a podívejme se na typy vazeb. Mezi atomy uhlíku se překrývají sp-orbitaly. Překrývají se přímo, tudíž je to sigma-vazba. Sigma-vazba pochází z těchto přímo překrytých orbitalů. Tohle je také sigma-vazba mezi sp-hybridizovaným orbitalem uhlíku a s-orbitalem vodíku. A zde je také sigma-vazba. Takže můžete vidět, že v molekule ethynu jsou 3 sigma-vazby. Podívejte se na p-orbitaly. Tyto p-orbitaly se nikde přímo nepřekrývají, ale kdyby byly dostatečně velké a dostaly by se dostatečně blízko, mohly by se překrýt po stranách. Tomu říkáme pí-vazba. Zde je jedna pí-vazba, která je výsledkem překrytí po stranách dvou p-orbitalů. A zde je také možnost, aby se tyto orbitaly stranově překryly. Takže tady je další pí-vazba. Dohromady jsou v molekule 2 pí-vazby. Jsou zde 3 sigma-vazby a 2 pí-vazby. Vraťmě se k sigma-vazbě. Tato sigma vazba mezi 2 uhlíky... Tato sigma.vazba vznikla překrytím 2 sp-hybridizovaných orbitalů, které jsou menší než sp3 nebo sp2. A to je důvod proč je trojná vazba kratší než dvojná nebo jednoduchá. Má to co dělat s sp-hybridizovaným orbitalem. Rychle načrtnu strukturně-elektronový vzorec. Můžete vidět trojnou vazbu mezi uhlíky. A když rozebereme vazby, rychle to udělám... Když se podívám na ten vzorec a chci vědět, kolik sigma a pí-vazeb tam je, stačí spočítat jednoduché vazby a to mi řekne, kolik je tam sigma-vazeb. Tady je jednoduchá vazba, to je sigma-vazba. Tady je jednoduchá vazba, to je sigma-vazba. A tady je trojná vazba mezi uhlíky. Vím, že jedna z těch vazeb je sigma-vazba. Pro tuhle chvíli je jedno, která z nich to bude. Třeba tahle. To jsou dohromady 3 sigma-vazby. Snažím se najít pí-vazby. Vím, že trojný vazba je tvořena sigma-vazbou a 2 pí-vazbami. Tohle znázorňuje pí-vazby. Tohle jsou pí-vazby. Ještě jednou, trojná vazba je nejkratší vazba, protože sigma-vazba vznikla přímým překrytím 2 sp-hybridizovaných orbitalů. Co se týká vazebných úhlů... Vazebné úhly mezi tímto vodíkem, tímto uhlíkem a tímto uhlíkem. Vidíte to? Je to rovná čára přes můj diagram. Rychle to nakreslím. Rovná čára přes všechny atomy. Ta vazba musí mít 180 stupňů. 180 stupňů. Vidíte, že ta rovná čára jde přes všechny sp-hybridizované orbitaly. Jsou to hybridizované orbitaly, které určují tvar. Pí-vazby tuto geometrii stabilizují a zabraňují rotaci. Pí-vazby zajišťují, že trojná vazba nepodlehne žádné volné rotaci. Udělejme jeden příklad, abychom shrnuli, co jsme se naučili o hybridizaci sp3, sp2 a sp. Nakreslím... molekulu... Dám tam nějaké uhlíky a taky vodíky. Tady máme molekulu. Zkuste odpovědět na pár otázek o této molekule. Nejdříve určete typ hybridizace pro každý uhlík. Když se podívám na tento uhlík, vidím dvojnou vazbu tady, takže vím, že je sp2-hybridizovaný. To samé platí pro tento uhlík. Také má dvojnou vazbu, také je sp2-hybridizovaný. Tento uhlík má jednoduchou vazbu. Na videu o hybridizaci sp3 jsme viděli, že tento uhlík musí být sp3-hybridizovaný. A v tomto videu jsme viděli, že když je zde trojná vazba, tyto uhlíky jsou sp-hybridizovány. Další... Zamysleme se nad tvarem a vazebným úhlem. Přemýšlíme o... Začněme s sp3-hybridizovaným uhlíkm. Viděli jsme ve videu o sp3-hybridizaci, že atom okolo ní se snaží přizpůsobit tetraedrickému vazebnému úhlu a snaží se přiblížit 109, 5 stupňům. To bylo, co se týče hybridizace sp3. Teď hybridizace sp2. Viděli jsme, že by to měl být trojúhelníkovitý tvar... pro atomy okolo tohoto uhlíku s vazebným úhlem 120 stupňů. Pro sp-hybridizaci, jak jsme viděli v tomto videu, platí, že struktura je lineární, což je důvod, proč jsem nakreslil vzorec do přímky a vazebný úhel je 180 stupňů. Nakonec spočítejme počet sigma a pí-vazeb v této molekule. Začnu s počtem sigma-vazeb. Stačí spočítat jednoduché vazby 1, 2, 3, ... Pro dvojnou vazbu vím z videa o hybridizaci sp2, že jedna z vazeb je sigma-vazba. Takže 4, 5, 6, 7, 8, ... 9 a... V tomto videu jsme viděli, že v trojné vazbě je 1 sigma-vazba. Takže jedna sigma-vazba je tady. Dohromady 10 sigma-vazeb. Spočítali jsme 10 sigma-vazeb. A pí-vazby? To jsou ty, které zbyly. U dvojné vazby máme 1 sigma a 1 pí-vazbu. Tohle by měla být pí-vazba. U trojné vazby máme 1 sigma a 2 pí-vazby. Dohromady jsou v této molekule 3 pí-vazby. Tohle jsou obvyklé otázky v testech z organické chemie. Měli byste být schopni takto analyzovat organickou molekulu. Je to důležitá dovednost pro pozdější studium.
video